การใช้คำในหนังสือนี้

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

การใช้คำในหนังสือนี้

 

เนื่องจากคำในวิชาฐานข้อมูลและสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงหลีกเลียงไม่ได้ที่หนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยคำภาษาอังกฤษ (รวมทั้งสิ้นประมาณห้าร้อยคำ โปรดดูรายละเอียดในอภิธานศัพท์) คำย่อที่เป็นชื่อ เช่น SQL, XML และ LINQ ผู้เขียนจะเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไปเช่นนั้น (ไม่ใช่ เอสคิวแอล เอ็กซ์เอ็มแอล แอลไอเอ็นคิว หรือลิงค์ ฯลฯ) ส่วนชื่อที่ยาวและนิยมเขียนย่อเป็นมาตรฐาน เช่น Microsoft SQL Management Studio มักเขียนย่อเป็น SSMS และ Microsoft Intermediate Language ที่มักเขียนย่อว่า MSIL ผู้เขียนก็จะเขียนเป็นตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างคำเหล่านี้เพิ่มเติมคือ PK (Primary Key กุญแจหลัก กุญแจประถม) 1NF (First Normal Form นอร์มัลฟอร์มระดับหนึ่ง) IDE (Integrated Development Environment สภาพแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์)

ในหนังสือนี้ท่านจะพบคำย่อจำนวนมาก เพราะคำยาวบางคำ (Non-Clustered Indexes on Heap) หากแปลเป็นไทยจะไม่สื่อความหมาย และท่านอาจสับสนเมื่อพบคำเดียวกันในคู่มือหรือบนหน้าจอ แต่หากเขียนโดยไม่ย่อจะเยิ่นเย้อ ทำให้ประโยคยาวอ่านเข้าใจยาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคำลักษณะนี้อยู่ในประโยคเดียวกันหลายๆ คำ) ในกรณีเช่นนี้ผู้เขียนจะให้ความหมายภาษาไทย (ดรรชนีไม่เป็นคลัสเตอร์ในฮีพ) ครั้งแรกที่อ้างถึงเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นจะใช้คำย่อแทนที่ไปตลอดทั้งเล่ม (NCIH) ตัวอักษรย่อเช่นนี้ไม่เป็นมาตรฐาน บางคำผู้เขียนได้กำหนดตัวอักษรย่อขึ้นเอง ดังนั้นหากท่านพบคำย่อที่ไม่ทราบความหมาย โปรดดูความหมายจากหัวข้อต่างๆ ในหนังสือ หรือเร็วว่านั้นคือตรวจสอบจากอภิธานศัพท์และดรรชนี

คำบางคำเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วสื่อความหมายพอใช้ได้ผู้เขียนจะตรวจสอบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หากพบว่าปรากฏก็จะใช้คำนั้น คำที่เข้าข่ายนี้มีทั้งคำที่บัญญัติเป็นภาษาไทย (เช่น Operand ตัวถูกดำเนินการ) และคำที่เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย (เช่น Matrix เมทริกซ์) ส่วนคำที่ไม่ปรากฏในศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานผู้เขียนอาจบัญญัติขึ้นเอง เช่น Dangling Tuple เป็น “ทูเพิลกำพร้า” (ทูเพิลที่ไม่มีคู่ในการจอย) Derived Table เป็น “ตารางสืบ” (ตารางที่เป็นผลสืบทอดมาจากการทำงานของคิวรี) และ Common Table Expression เป็น “นิพจน์ตารางร่วม” เป็นการบัญญัติโดยอาศัยการเทียบเคียง อาจปรุงแต่งคำให้น่าสนใจและจดจำได้ง่าย

เนื่องจากการเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นคำจาร์กอน (หรือคำที่ใช้กันโดยเฉพาะในแวดวงผู้ทำงานด้านฐานข้อมูล) หากท่านไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ท่านจะเรียนวิชาฐานข้อมูลไม่รู้เรื่องดังนั้นในคำถามท้ายบทผู้เขียนจึงมักถามความหมายของคำเหล่านี้

การใช้คำบางคำอาจไม่ตรงตามความหมายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่รัดกุมที่สุด แต่อนุโลมใช้เพื่อความสะดวกหรือเพราะเป็นที่รู้กันแล้ว ยกตัวอย่างเช่นคำว่า Keyword หากแปลตรงตัวคือ “คำกุญแจ” หากแปลเอาความหมายคือ “คำสงวนของ T-SQL ซึ่งเป็นคำหลักหรือคำสำคัญเช่นคำสั่งและชื่อฟังก์ชัน” ผู้เขียนจะใช้คำว่า “คำสั่ง” แทนคำว่า Keyword แม้ในบริบทจะกำลังพูดถึงฟังก์ชันอยู่ก็ตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: