ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 3

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 3

 

IDE    Integrated Development Environment    
IEnumerable    อินเตอร์เฟสที่ทำให้เกิดการวนซ้ำในกลุ่มออพเจ็กต์ได้   
IGrouping    สิ่งทำหน้าที่แสดงออพเจ็กต์คอลเลคชันทีมีกุญแจร่วมกัน   
Implicit Typing Variable Declaration    การระบุชนิดข้อมูลโดยนัย   
Index    ดรรชนี   
Index Organized Table     ตารางดรรชนี    
Index Seek     การค้นแบบด่วนด้วยดรรชนี   
Indexed Sequential Access Method     โครงสร้างข้อมูลที่ใช้การเข้าถึงแบบไล่จากโหนดแรกเรื่อยไปถึงโหนดสุดท้าย   
Information Technology (IT)    ไอที วิทยาการสารสนเทศ   
Inline Table-Valued Function    TVF แบบ Inline    
Instance    การทำงานของโปรแกรมหนึ่งชุด   
Integrated Development Environment     สภาพแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์   
Integration services     เซอร์วิสซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อนำมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
IOT    Index Organized Table    
IR    Referential Integrity    
ISAM    Indexed Sequential Access Method    
ISK    Index Seek    
Isomer    ไอโซเมอร์    
ITVD    Implicit Typing Variable Declaration   
ITVF    Inline Table-Valued Function   
Key Lookup     การค้นของคิวรีที่มีดรรชนีไม่ครบ   
Key Performance Indicators     ตัวชี้ประสิทธิภาพหลัก   
Keyword    คำสั่งหรือคำเฉพาะ   
KPI    Key Performance Indicators    
Lambda Expression     นิพจน์แลมดา การใช้ตัวกระทำ => ช่วยให้เขียนโค้ดได้กระชับอ่านง่ายขึ้นในหลายๆ บริบท (เช่นเมื่อทำดีลิเกต)   
Language Interacted Query     ภาษาคิวรีแบบบูรณาการ   
Lazy Writer    โปรแกรมเขียนข้อมูลที่ถูกแก้ไขจากแรมไปยังฮาร์ดดิสก์   
Lazywriter    โปรเซสของ SQL2008 ทำหน้าที่ตรวจสอบว่า EP ในแคชหมดอายุหรือยัง   
LE    Linear Expression    
LE    Lambda Expression    
Lexicographic    การให้ค่าน้ำหนักของตัวอักษรเรียงตามพจนานุกรม    
Linear Expression     นิพจน์เชิงเส้น    
Linear Notation     สัญลักษณ์เชิงเส้น    
LINQ    Language Integrated Query คิวรีแบบไทป์เซฟเมนเนจโค้ด   
LINQ to DataSet    ชนิดของ LINQ ที่ใช้เพื่อคิวรีดาต้าเซต   
LINQ to Entities    ชนิดของ LINQ ที่ใช้เพื่อคิวรีแบบจำลองข้อมูล (ไม่สนใจฐานข้อมูลในฉากหลัง)   
LINQ to Object    ชนิดของ LINQ ที่ใช้เพื่อคิวรีกลุ่มหรือชุดออพเจ็กต์ในหน่วยความจำ (Data Collection)   
LINQ to SQL    ชนิดของ LINQ ที่ใช้เพื่อคิวรีฐานข้อมูลเช่นตารางและวิว   
LINQ to XML    ชนิดของ LINQ ที่ใช้เพื่อคิวรีข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง XML    
LN    Linear Notation    
LO    Logical Operator    
Lock    กลไกที่ใช้เพื่อป้องกันการขัดแย้งกันของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดียวกันพร้อมๆ กัน    
Logical Operator     ตัวดำเนินการทางตรรกะ  ใช้เพื่อแสดงการทำนายหรือคาดการณ์กระบวนการที่จะเกิดขึ้น   
Loose coupling    เชื่อมหลวม ระบบงานสองระบบที่เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างหลวมๆ  เช่น ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับแอพลิเกชันอย่างหลวมๆ   
Managed Code     โปรแกรมที่สร้างจากภาษา CLR อย่าง C# โค้ดที่ถูกดูแลจัดการโดย .NET CLR   
Materialized views    ตารางข้อมูลชั่วคราวที่ถูกสร้างจากตารางจริงและมีข้อมูลเก็บไว้จริงๆ   
Matrix Report    รายงานที่มีลักษณะคล้าย Pivot table ในโปรแกรม Excel    
MC    Managed-Code    
Metadata    เมตาดาต้า ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล คือข้อมูลที่ใช้พรรณนาข้อมูลอื่นๆ   
Microsoft Access    โปรแกรมฐานข้อมูลในเดสก์ท็อป   
Microsoft Office SharePoint     เทคโนโลยีของบริษัทไมโครซอฟต์ เพื่อให้พนักงานในองค์กรติดต่อสื่อสารและใช้เอกสารร่วมกันผ่านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ง่าย    
Microsoft SQL Management Studio     SSMS   
Microsoft SQL Server Management Studio     ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้ใช้งาน SQL2008 ได้ในลักษณะเป็นกราฟิก   
Microsoft Visual Studio     โปรแกรม ไมโครซอฟต์วิสชวลสตูดิโอ    
Middle tier    ชั้นตัวกลาง   
Middleware    คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างไคลแอนท์และเซอฟเวอร์   
MSIL    Microsoft Intermediate Language ภาษากลางในสถาปัตยกรรมดอตเน็ต   
MSOSP    Microsoft Office SharePoint    
MSVC#EE    Microsoft Visual C# 2008 Express Edition    
MSVS    Microsoft Visual Studio    
MSVS2008    Microsoft Visual Studio 2008    
MTA    Multi-tired Architecture    
Multi Thread    การประมวลผลแบบหลายสาย    
Multiple valued dependency     การพาดพิงหลายค่า    
Multi-set     ตารางที่มีทูเพิลซ้ำกัน   
Multi-tier    สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น  ไคลแอนท์รันแอพลิเกชันทำงานประสานกับมิดเดิลแวร์หลายตัว   
Multi-tired Architecture     สถาปัตยกรรมแบบหลายระดับ   
MVD    Multiple valued dependency    
MySQL    RDBMS ของบริษัท MySQL AB   
native machine code    โค้ดภาษาเครื่องอยู่ในรูปของไฟล์ .exe หรือ .dll     
Native Queries    คิวรีแบบไทป์เซฟ   
NCI    Non-Clustered Index    
NCICT    Non-Clustered Index on Clustered Table    
NCIH    Non-Clustered Indexes on Heap   
NDF    Non-Deterministic Function    
NDM    Network Database Model แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย   
Network database model    แบบจำลองข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นไฟล์แบบเครือข่าย   
NFA    .NET Framework Assembly    
Non-Clustered Index     ดรรชนีไม่เป็นคลัสเตอร์    
Non-Clustered Index on Clustered Table     ดรรชนีไม่เป็นคลัสเตอร์ใน CT    
Non-Clustered Indexes on Heap    ดรรชนีไม่เป็นคลัสเตอร์ในฮีพ    
Non-Deterministic Function     ฟังก์ชันแบบคืนค่าไม่ตายตัว   
Non-Procedural     การคิดแบบไม่เน้นกระบวนการ    
Normal Form    ขั้นตอนต่างๆ ของการทำ Normalization   
Normalization    กระบวนการลดทอนความซ้ำซ้อนข้อข้อมูล หรือตัดส่วนที่ซ้ำกันโดยไม่จำเป็นในตารางออกไป   
Notification Services     บริการแจ้งเตือน    
NP    Non-Procedural    
NULL    ค่าที่ไม่มีค่า    
O/RM    Object / Relational Mapping    
Object / Relational Mapping     การจับคู่ระหว่างออพเจ็กต์กับความสัมพันธ์ (ตาราง)   
Object Explorer     องค์ประกอบของ SSMS ทำหน้าที่แสดงออพเจ็กต์ต่างๆ ในฐานข้อมูล    
Object Initializes     ตัวกำหนดค่าเริ่มต้นให้ออพเจ็กต์ สิ่งที่ช่วยให้เขียนโค้ดได้กระชับอ่านง่ายขึ้น เพราะสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้พรอพเพอร์ตีได้ในบรรทัดเดียวกับการนิวออพเจ็กต์   
Object Oriented Database Model    แบบจำลองฐานข้อมูลวัตถุวิธี    
Object Oriented Programming     การโปรแกรมแบบวัตถุวิธี   
ODBC    ตัวเชื่อมต่อ SQL2008 ไมโครซอฟต์เอ็กเซล     
ODM    Object Database Model แบบจำลองฐานข้อมูลแบบวัตถุ   
OE    Object Explorer    
OI    Object Initializes    
OLAP    Online Analytical Processing   
OLE DB    ตัวเชื่อมต่อ SQL2008 กับไมโครซอฟต์เอ็กเซส    
OLTP    Online Transaction Processing   
On-demand Report    การสร้างรายงานสดทุกครั้งเมื่อผู้ใช้เรียกดู    
Online transaction processing (OLTP)    ฐานข้อมูลเพื่อการประมวลผลทางธุรกรรม   
OO    Ordering Operator    
OODM    Object Oriented Database Model แบบจำลองฐานข้อมูลวัตถุวิธี   
OOP    Object Oriented Programming การเขียนโปรแกรมวัตถุวิธี   
Operation System     ระบบปฏิบัติการ   
Operator    ตัวดำเนินการ   
OQL    Object Query Language   
Ordering Operator     ตัวดำเนินการเรียงข้อมูล    
ORDM    Object-Relational Database Model แบบจำลองฐานข้อมูลแบบวัตถุสัมพันธ์   
Orperand    ตัวถูกดำเนินการ   
Page    หน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานในโปรแกรม SQL2008 ระดับรองจากเอกซ์เทนท์    
Page Split    การแบ่งเพจ    
Parallel programming    การประมวลผลแบบคู่ขนาน   
Parameter    พารามิเตอร์ ค่าที่เมธอดหรือฟังก์ชันรับมาจากผู้เรียก   
Parameterized view    วิวแบบมีพารามิเตอร์    
Parent table    ตารางที่มีตารางลูกหนึ่งหรือหลายๆ ตารางในระดับต่ำกว่า   
Parent Table     ตารางซึ่งมีข้อมูลที่ถูกอ้างถึงใน CT    

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: