ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 1

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 1

 

0NF    นอร์มัลฟอร์มระดับศูนย์   
.NET Framework Assembly     ดอตเน็ตเฟรมเวิร์คแอสเซมบลี      
0th Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับศูนย์   
1NF    นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง    
1st Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง    
2nd Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง    
2NF    นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง    
3NF    นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม    
3rd Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม    
4NF    นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่    
4th Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่    
5NF    นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า    
5th Normal Form     นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า    
AA    Aggregated Attribute คุณสมบัติการหาค่ารวม
AB     Aggregate Biding การเชื่อมโยงระหว่างการหาค่ารวม
Abstract    การลดทอนรายละเอียดให้เป็นนามธรรมเพื่อให้เกิดความไม่จำเพาะเจาะจง   
ACG    Adjacent Column Group กลุ่มคอลัมน์ข้างเคียง
Actual Execution Plan     ทำงานจริง ขั้นตอนการทำงานหรือตัวดำเนินการต่างๆ ที่ทำงานไปแล้ว   
Ad-hoc    การ (เขียนคิวรี) แบบด้นเพื่อใช้เฉพาะกิจ   
Adjacent Column Group     กลุ่มแบบคอลัมน์ข้างเคียง   
Administrator    ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
ADO.NET     เนมสเปสที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล   
AdventureWorks    ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ไมโครซอฟต์จัดมาให้    
AEP    Actual Execution Plan แผนดำเนินงานจริง   
Aggregate    การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายๆ แถว    
Aggregate Biding    การผูกแอกริเกต การตรวจสอบว่าคิวรีนั้นมีการทำแอกริเกตหรือไม่   
Aggregate Function    ฟังก์ชันที่ทำงานกับกลุ่มข้อมูลแต่คืนค่าเป็นผลรวม   
Aggregated Attribute     แอตทริบิวต์ที่ถูกหาผลรวม   
Aggregation Operator     ตัวดำเนินการจัดกลุ่ม    
Alias    ชื่อเล่น    
Alternate Indexing     ดรรชนีเพื่อเลือก
AN    Auto Numbering การกำหนดหมายเลขโดยอัตโนมัติ   
Analysis Service     บริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์    
Analysis services    เซอร์วิสซึ่งทำหน้าที่ใช้สร้าโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Cube และ Subspace   
Anomaly    ความผิดปรกติที่ไม่พึงประสงค์    
Anomaly Insertion    การแทรกที่ผิดปรกติ   
Anonymous Types     คุณสมบัติของภาษา C# ที่ช่วยให้สร้างออพเจ็กต์จากไทป์ที่ไม่ได้เกิดจากนิยามคลาสได้ ใน LINQ ท่านมักใช้ AT ร่วมกับ OI   
ANSI SQL    ภาษา SQL มาตรฐาน   
AO    Aggregation Operator    
Archived data    ข้อมูลเก่าย้อนหลังไปนาน   
Array    โครงสร้างข้อมูลที่มีการเรียงตัวซ้ำๆ กัน   
Assembly Manifest    แฟ้มทำหน้าที่เก็บเมตาดาต้าที่พรรณนาถึงไทป์ต่างๆ เมธอด ลักษณะการสืบคุณสมบัติ และคุณสมบัติต่างๆ ภายในแอสเซมบลี   
AT    Anonymous Types    
Atomic Operand     ตัวถูกดำเนินการที่เป็นหน่วยๆ เดียว แบ่งแยกไม่ได้   
attribute    โครงสร้างคอลัมน์ของตาราง   
Attribute    คุณสมบัติ คอลัมน์   
Auto counter    คอลัมน์ที่เพิ่มค่าได้โดยอัตโนมัติ   
Auto Numbering     หมายเลขอัตโนมัติ    
Auxiliary Table    ตารางช่วย   
Bag    ตารางที่มีทูเพิลซ้ำกัน   
Balance Tree     โครงสร้างแบบต้นไม้ใบนารี    
Batch    การทำงานเป็นชุด   
Batch Separator     ตัวทำให้แบตช์สิ้นสุด    
BCNF    นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์    
BF    Build-in Function     ฟังก์ชันแบบฝังตัว
BI    Business Intelligence    
BI    Business intelligence    
BIC    Built-in Collection    
BIDS    โปรแกรม Business Intelligence Development Studio    
Bill Of Materials     ข้อมูลรายการวัสดุ    
Bill of Materials     รายการวัสดุ   
Binary Tree    โครงสร้างแบบต้นไม้ใบนารี    
Blade Server    เซอฟเวอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบเบลด    
BOL    SQL Server 2008 Books Online   
BOM    Bill of Materials    
Boyce-Codd Normal Form     นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์    
BTree    โครงสร้างแบบต้นไม้ใบนารี    
Build-in functions    ฟังก์ชันแบบฝังตัว   
Built-in Collection     คอลเลคชันภายใน    
Business Intelligence     หมายถึงการนำข้อมูลจากดาต้าแวร์เฮาส์ (ระบบ OLAP) มาวิเคราะห์เพื่อดูพฤติกรรมในอดีต พิจารณากระบวนการในปัจจุบัน และทำนายแนวโน้มในอนาคต    
Business Rules    กฎทางธุรกิจ   
CA    Custom Assembly    
Cache    แคช    
Camel case    การตั้งชื่อโดยใช้ตัวนำตัวตาม  ถ้าเป็นคำผสมให้เขียนติดกัน ตัวอักษรใหญ่นำหน้าทุกคำ ยกเว้นคำแรก   
Candidate Key     กุญแจเสนอ คอลัมน์ที่อาจนำมาใช้ทำกุญแจหลักได้    
Cartesian product     การคูณที่ให้ผลลัพธ์แบบคาร์ทีเซียน   
Cartesian Product     ผลคูณคาร์ทีเซียน    
CAS    Code Access Security   
CBP    Cost-Based Plan    
CD    การพาดพิงเป็นวงรอบ    
Change request    รายการข้อเรียกร้อง    
Chart title    ข้อความส่วนหัวของแผนภูมิ    
Child Table    ตารางที่มีตารางแม่อยู่ในระดับหนึ่งกว่า ตารางที่อ้างถึงข้อมูลใน PT    
CI    Cluster Index    
CIL    Common Intermediate Language ดู  MSIL   
CK    "Composite Key, Candidate Key "   
Client    คอมพิวเตอร์ผู้ทำหน้าที่รับบริการ    
CLR    Common Language Runtime ภาคส่วนของดอตเน็ตที่ดำเนินการกับ CIL   
CLR Related Command     คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ CLR   
CLR Routine     ออพเจ็กต์ที่สร้งจากภาษา CLR เพื่อนำไปใช้งานใน SQL2008   
CLRR    CLR Routine    
Cluster    คลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์เตอร์แบบเซอฟเวอร์จำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม   
Cluster (View)    สิ่งที่มีลักษณะและจุดประสงค์ในการใช้งานเหมือนวิววัตถุแต่ไม่มีการการปรับข้อมูลอัตโนมัติ   
Cluster Index     ดรรชนีแบบคลัสเตอร์   
Cluster Key     กุญแจคลัสเตอร์   
Clustered Table    ตารางคลัสเตอร์   
Code Access Security    วิธีรักษาความปลอดภัยของ CLRR   
Cohesion    หมายถึงโค้ดหน่วยหนึ่งควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว    
COI    Covering Index    
Combination    คอมบิเนชัน การผสมให้เกิดรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด   
Comma-delimited file    "แฟ้มที่เก็บข้อมูลตัวอักษรธรรมดา ข้อมูลแต่ละคอลัมน์ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,) แต่ละบรรทัดถูกแยกจากกันด้วยรหัสขึ้นบรรทัดใหม่"   
Comment    คอมเมนท์    
Common Table Expression     นิพจน์ตารางร่วม   
Component    ชิ้นส่วนซอฟต์แวร์   
Composite Key    กุญแจร่วม   
Concurrent    โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานแบบคู่ขนาน   
Concurrent processing    การประมวลผลแบบคู่ขนาน   
Console Application     โปรแกรมที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นกรอบพื้นดำเหมือนในดอส   
Constant    ตัวคงค่า    
Constraint    ข้อกำหนด เช่นข้อกำหนดของคอลัมน์ที่ใส่ไว้ตอนสร้างตาราง   
Constraint Programming    การเขียนโปรแกรมแบบเน้นข้อกำหนด   
Continuum Datum    ข้อมูลที่ต่อเนื่อง    
Correlated Sub-queries     คิวรีย่อยที่เกี่ยวโยงกัน    
Cost-Based Plan     แผนการทำงานอิงค่าใช้จ่าย คำว่าค่าใช้จ่ายในที่นี้หมายถึงค่าความสิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบ เช่นซีพียู I/O รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติด้วย   
Covering Index     ดรรชนีครอบคลุม เป็นดรรชนีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ หรือครอบคลุมคอลัมน์ที่ต้องการใช้ในคิวรี   
CP    Cartesian Product    
CRC    CLR Related Command    
Crystal Report     โปรแกรมประยุกต์แบบ BI จากบริษัท Business Object    
CS    Correlated Sub-queries    
CT    Cluster Table   
CTE    Common Table Expression    
CTE    Common Table Expression    
Custom Assembly     MC ที่ทำงานใน MS-SQL   
Cyclic Dependency     การพาดพิงเป็นวงรอบ    
Dangling Tuple     ทูเพิลกำพร้า
    

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: