สารบัญของหนังสือ: ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญของหนังสือ: ตอน 2

 

บทที่ 7: สถาปัตยกรรมของ SQL2008
7.1. โปรแกรม RDBMS
7.2. รุ่นของ Microsoft SQL Server 2008
7.3. สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนเซอฟเวอร์
7.4. บทบาทของไคลแอนท์/เซอฟเวอร์
7.5. ไคลเอน/เซอฟเวอร์ชนิดต่างๆ
7.6. สถาปัตยกรรมที่เน้นเซอร์วิส หรือ SOA
7.7. เซอร์วิสต่างๆ ใน SQL2008
7.7.1. เซอร์วิสส่วนดาต้าเบสเอ็นจิน
7.7.2. ภาษา Transact-SQL
7.7.3. การผสานงานกับ Visual Studio และ CLR
7.7.4. Service Broker
7.7.5. Replication Service
7.7.6. Full-Text Search
7.7.7. บริการแจ้งเตือน
7.7.8. Server Management Object
7.7.9. SQL Server Agent
7.7.10. Distributed Transaction Coordinator
7.7.11. Database Mail
7.7.12. Business Intelligence
7.7.13. Integration Services (SSIS)
7.7.14. Reporting Services (SSRS)
7.7.15. Analysis Service (SSAS)
7.7.16. สรุปเรื่องเซอร์วิสต่างๆ ใน SQL2008
7.8. วิธีใช้งาน SQL Management Studio เบื้องต้น
7.8.1. เปิดโปรแกรม SSMS
7.8.2. องค์ประกอบหลักของโปรแกรม SSMS
7.8.3. วิธีเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
7.8.4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง
7.8.5. แสดงหน้าต่างเอกสาร
7.8.6. แสดงหน้ารายละเอียดของออพเจ็กต์เอ็กซ์พลอเลอร์
7.8.7. เลือกแบบของปุ่มลัด
7.8.8. ตั้งค่าตัวเลือกตอนเริ่ม
7.8.9. เปลี่ยนค่ากำหนดกลับเป็นค่าโดยปริยาย
7.9. วิธีใช้ SQL Management Studio เพื่อการเขียนคิวรี
7.9.1. วิธีเขียนคิวรีแบบออฟไลน์
7.9.2. เชื่อมต่อคิวรีเอดิเตอร์กับเซอฟเวอร์
7.9.3. ใส่ย่อหน้าให้คิวรี
7.9.4. ปรับแต่คิวรีเอดิเตอร์ให้เต็มจอ
7.9.5. การใส่หมายเหตุ
7.9.6. แสดงสองคิวรีพร้อมๆ กัน
7.9.7. สร้างคิวรีอัตโนมัติ
7.9.8. สรุปเรื่องการใช้ SSMS เพื่อการเขียนคิวรี
7.10. สรุปท้ายบท
7.11. คำถามท้ายบท
7.12. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 8: การสร้างและใช้งานดรรชนี
8.1. ความหมายของดรรชนี
8.2. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำดรรชนี
8.3. ดรรชนีกับกุญแจ
8.3.1. ดรรชนีหลัก (Primary Key indexing)
8.3.2. ดรรชนีกุญแจนอก (Foreign Key Indexing)
8.3.3. ดรรชนีเผื่อเลือก (Alternate Indexing)
8.4. โครงสร้างของดรรชนี
8.5. หลักการสร้างดรรชนี
8.6. นิยามเอกซ์เทนท์
8.7. นิยามเพจ
8.8. การแบ่งเพจ
8.9. การเรียงข้อมูลในดรรชนี
8.10. ดรรชนีกับคอลเลชัน
8.11. โครงสร้างข้อมูลแบบ BTree
8.11.1. โหนดราก (Root Node)
8.11.2. โหนดระดับใบ  (Leaf Level Node)
8.11.3. โหนดที่ไม่ใช่ระดับใบ  (Non-Leaf Level Node)
8.11.4. ขั้นตอน PS
8.12. วิธีค้นหาข้อมูล
8.12.1. การกวาดดูในตาราง (Table Scan)
8.12.2. การกวาดดูในดรรชนี (Index Scan)
8.12.3. การค้นแบบด่วน (Index Seek)
8.12.4. การค้นด้วยกุญแจ (Key Lookup)
8.13. ชนิดของดรรชนีและการท่องดรรชนี
8.14. ตารางแบบคลัสเตอร์ (Clustered Table)
8.15. รหัสประจำแถว (RID)
8.16. โครงสร้างข้อมูลแบบ ฮีพ (Heap)
8.17. ดรรชนีแบบคลัสเตอร์ (Clustered Index)
8.17.1. กุญแจคลัสเตอร์ (Cluster key)
8.18. ดรรชนีที่ไม่เป็นคลัสเตอร์ (Non-Clustered Indexes)
8.18.1. NCI ของฮีพ
8.18.2. ดรรชนีไม่เป็นคลัสเตอร์ใน CT
8.19. คำสั่ง CREATE INDEX
8.20. ตรวจสอบดรรชนีในตาราง
8.21. วิธีสร้างดรรชนี
8.22. วิธีลบดรรชนี
8.23. วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี
8.23.1. คิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ CI
8.23.2. คิวรีเมื่อทำ Index Seek ในดรรชนีแบบ CI
8.23.3. คิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ NCI
8.23.4. คิวรีเมื่อทำ Index Seek ในดรรชนีแบบ NCI
8.23.5. คิวรีสองดรรชนีกับ Key Lookup
8.24. สรุปท้ายบท
8.25. คำถามท้ายบท
8.26. แบบฝึกหัดท้ายบท

ภาค 2 คิวรี

บทที่ 9: คิดเป็นเซต-เสร็จเป็นคิวรี
9.1. คิดเป็นเซต
9.2. ลักษณะของเซต
9.3. ชนิดของตาราง
9.4. แบบจำลองในการเขียนโปรแกรม
9.5. การคิดสามแบบ
9.6. ดาต้าโมเดล
9.7. เรื่องของกุญแจ
9.8. ข้อมูลซ้ำซ้อน
9.9. ตารางคือเอนทิตี
9.10. ตารางคือความสัมพันธ์
9.11. คิวรีไม่ใช่โพรซีเจอร์
9.12. อะตอมและโมเลกุล
9.13. การแบ่งตาราง
9.14. การแบ่งคอลัมน์
9.15. การแยกข้อมูลที่ต่อเนื่อง
9.16. การสร้างตารางผิด
9.17. หน่วยข้อมูลแบบโมเลกุล
9.18. หน่วยข้อมูลแบบไอโซเมอร์
9.19. การตรวจสอบโมเลกุล
9.20. เปลี่ยนสเปคให้เป็นโจทย์ที่ชัดเจน
9.21. มองทุกอย่างเป็น "เซตของ…"
9.22. ขจัดคำที่แสดงการกระทำ
9.23. ไม่ห่วงสร้างภาพ
9.24. ตัวแสดงแทน
9.25. คิดนอกกรอบ
9.26. อะมีบาอาละวาด
9.27. การทำงานของคิวรี
9.28. ลางบอกคิวรีไม่ดี
9.29. สรุปท้ายบท
9.30. คำถามท้ายบท
9.31. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 10: หลักภาษา T-SQL
10.1. แนะนำภาษา T-SQL
10.2. โปรแกรม  Hello world
10.3. วิธีทำงานพื้นฐานกับ T-SQL
10.3.1. วิธีทำงานกับแบตช์ (Batch)
10.3.2. วิธีทำให้แบตช์สิ้นสุด
10.3.3. วิธีสลับฐานข้อมูล
10.3.4. วิธีสั่งให้แบตช์ทำงาน
10.4. วิธีจัดรูปแบบโค้ดของ T-SQL
10.4.1. ระบุจุดสิ้นสุดของบรรทัดคำสั่ง
10.4.2. วิธีจัดรูปแบบบรรทัดยาว
10.4.3. วิธีใช้หมายเหตุ (Comment)
10.5. วิธีใช้ตัวแปรในภาษา T-SQL
10.6. ขอบเขตของตัวแปร
10.7. วิธีดีบักโปรแกรม
10.8. วิธีใช้ตัวแปรแบบตาราง
10.9. คำสั่ง SET และ SELECT
10.10. คำสั่งเงื่อนไข
10.10.1. คำสั่ง IF
10.10.2. คำสั่ง IF ร่วมกับ Begin/End
10.10.3. คำสั่ง IF EXISTS()
10.10.4. คำสั่ง IF/ELSE
10.10.5. คำสั่ง WHILE
10.10.6. คำสั่ง GOTO
10.11. คำสั่ง WAITFOR
10.12. คำสั่ง TRY/CATCH
10.13. คำสั่ง CASE
10.14. คำสั่ง COALESCE และ NULLIF
10.15. ตัวแปร Global
10.16. ธรรมเนียมปฏิบัติในการเขียนโค้ด
10.16.1. หลักการตั้งชื่อทั่วไป
10.16.2. หลักการจัดย่อหน้า
10.16.3. หลักการเขียนคีย์เวิร์ด
10.16.4. หลักการเขียนชื่อฟังก์ชัน
10.16.5. หลักการตั้งชื่อตัวแปร
10.16.6. หลักการเขียนคิวรียาว
10.16.7. หลักการใส่ย่อหน้าใต้บล็อก
10.16.8. หลักการกำหนดค่าตัวแปร
10.16.9. หลักการจัดช่องไฟ AS
10.16.10. หลักการตั้งชื่อ Store Procedure และวิว
10.16.11. หลักการตั้งชื่อฟังก์ชันที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเอง
10.16.12. หลักการตั้งชื่อตาราง
10.16.13. หลักการตั้งชื่อคอลัมน์
10.16.14. หลักการตั้งชื่อเล่น (Alias)
10.17. คุณสมบัติใหม่ใน SQL2008
10.17.1. การกำหนดค่าแบบภาษาซี
10.17.2. การประกาศและชนิดข้อมูล
10.17.3. การแทรกแถวข้อมูล
10.17.4. คำสั่ง INTERSECT
10.17.5. คำสั่ง EXCEPT
10.17.6. คำสั่ง TOP
10.17.7. คำสั่ง TABLESAMPLE
10.17.8. ฟังก์ชัน NEWSEQUENTIALID
10.17.9. ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับวันเวลา
10.18. สรุปท้ายบท
10.19. คำถามท้ายบท
10.20. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 11: วิธีใช้คำสั่งในกลุ่ม DDL
11.1. คำสั่ง CREATE TABLE
11.2. คำสั่ง DROP TABLE
11.3. คำสั่ง ALTER TABLE
11.4. สร้างตารางด้วย SSMS
11.5. ลบตารางด้วย SSMS
11.6. แก้ไขตารางด้วย SSMS
11.7. สรุปท้ายบท
11.8. คำถามท้ายบท
11.9. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 12: สร้างทักษะในคิวรีเบื้องต้น
12.1. คิวรีเบื้องต้นเพื่อการฉายแสดงแถวข้อมูล
12.1.1. วิธีฉายแสดงข้อแถวมูลด้วยคำสั่ง SELECT
12.1.2. วิธีตัดข้อมูลซ้ำด้วย DISTINCT
12.1.3. เลือกแถวด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง
12.1.4. วิธีทำให้ชื่อคอลัมน์อ่านง่ายขึ้น
12.1.5. วิธีใช้ชื่อเล่น (Alias)ในคิวรี
12.1.6. วิธีสร้างคอลัมน์ผสม
12.1.7. สร้างคอลัมน์ด้วย CASE ในคำสั่ง SELECT
12.1.8. วิธีสุ่มดูค่าในตาราง
12.1.9. วิธีจัดการกับค่า NULL
12.1.10. วิธีใช้คำสั่ง LIKE
12.2. วิธีเรียงข้อมูลผลลัพธ์ลักษณะต่างๆ
12.2.1. วิธีเรียงข้อมูลโดยใช้เลขลำดับของคอลัมน์
12.2.2. วิธีเรียงข้อมูลหลายคอลัมน์
12.2.3. วิธีแก้ปัญหาการเรียงเมื่อมี NULL
12.3. คิวรีที่ทำงานกับเมตาดาต้า
12.3.1. วิธีเรียกดูรายชื่อตารางในฐานข้อมูล
12.3.2. วิธีเรียกดูรายชื่อคอลัมน์ในตาราง
12.3.3. วิธีเรียกดูรายชื่อดรรชนีทั้งหมดของตาราง
12.4. วิธีทำงานกับตารางหลายๆ ตาราง
12.4.1. วิธีนำแถวข้อมูลจากสองตารางมาผนวกกัน
12.4.2. วิธีสร้างแถวจากสองตาราง
12.4.3. วิธีแสดงผลรวมในตารางลูก
12.5. ตัวอย่างคิวรีเพื่อจัดการสตริง
12.5.1. วิธีกระจายตัวอักษรในสตริง
12.5.2. วิธีนับจำนวนและเรียงข้อมูลตามจำนวนอักษร
12.5.3. วิธีเปลี่ยนข้อความในคอลัมน์
12.5.4. วิธีหาชื่อย่อผู้คน
12.5.5. วิธีเรียงชื่อกลุ่มคนไว้ในคอลัมน์เดียวกัน
12.6. คิวรีเพื่อการกระทำทางคณิตศาสตร์
12.6.1. วิธีทำแอกริเกตกับทั้งตาราง
12.6.2. วิธีทำแอกริเกตกับข้อมูลเป็นย่าน
12.6.3. วิธีหาค่าสะสม
12.6.4. วิธีหาร้อยละ
12.7. วิธีกระทำทางคณิตศาสตร์กับวันเวลา
12.7.1. วิธีเปรียบเทียบจำนวนวันระหว่างข้อมูลสองแถว
12.7.2. วิธีเปรียบเทียบเดือนและปีของข้อมูลสองแถว
12.7.3. วิธีเปรียบเทียบชั่วโมง นาที และวินาทีของข้อมูลสองแถว
12.7.4. วิธีคำนวณจำนวนวันที่แตกต่างกันของทุกแถวในตาราง
12.8. วิธีแสดงข้อมูลแบบ Pivot และรายงายอย่างง่าย
12.8.1. วิธีทำ Subtotal อย่างง่าย
12.8.2. วิธีสร้างคอลัมน์แสดงสถานะ
12.8.3. วิธีนับจำนวนตามกลุ่ม
12.9. สรุปท้ายบท
12.10. คำถามท้ายบท
12.11. แบบฝึกหัดท้ายบท

ดูสารบัญส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: