สารบัญของหนังสือ: ตอน 3

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญของหนังสือ: ตอน 3

 

บทที่ 13: แคลคูลัสสัมพันธ์
13.1. นิยามแคลคูลัสสัมพันธ์
13.2. วิธีเขียนนิพจน์เบื้องต้น
13.3. เลือกแคลคูลัสหรือพีชคณิต?
13.4. กายวิภาคของแคลคูลัสสัมพันธ์
13.4.1. วากยสัมพันธ์
13.5. แคลคูลัสและคิวรีอย่างง่ายกับตารางเดียว
13.6. การดึงซับเซตของแถว
13.6.1. ตัวอย่างการดึงแถวด้วยพีชคณิตสัมพันธ์
13.6.2. ตัวอย่างการดึงแถวด้วยแคลคูลัสสัมพันธ์
13.6.3. ตัวอย่างการดึงแถวด้วย T-SQL
13.7. การดึงซับเซตของคอลัมน์
13.7.1. ตัวอย่างการดึงคอลัมน์ด้วยพีชคณิตสัมพันธ์
13.7.2. ตัวอย่างการดึงคอลัมน์ด้วยแคลคูลัสสัมพันธ์
13.7.3. ตัวอย่างการดึงคอลัมน์ด้วย SQL
13.8. ชื่อเล่น
13.9. วิธีเลือกดึงคอลัมน์และแถว
13.10. แคลคูลัสกับการจอย
13.10.1. ตัวอย่างการจอยแบบพีชคณิตสัมพันธ์
13.10.2. ตัวอย่างการจอยแบบแคลคูลัส
13.10.3. ต่อยอดการจอย
13.10.4. ต่อยอดการจอยแนวพีชคณิต
13.10.5. ลำดับการทำงานในพีชคณิต
13.10.6. ต่อยอดการจอยแนวแคลคูลัส
13.11. ความแตกต่างระหว่างพีชคณิตกับแคลคูลัส


บทที่ 14: พีชคณิตสัมพันธ์
14.1. เตรียมการก่อนเรียนพีชคณิตสัมพันธ์
14.2. พีชคณิตสัมพันธ์ เบื้องต้น
14.3. หลักการเปลี่ยนชื่อ
14.4. นิยามพีชคณิต
14.5. วากยสัมพันธ์
14.5.1. วากยสัมพันธ์ของตัวดำเนินการ
14.5.2. วากยสัมพันธ์ของตัวกระทำฉายแสดง
14.5.3. วากยสัมพันธ์ของ nonproject
14.5.4. วากยสัมพันธ์ของยูเนียน
14.5.5. วากยสัมพันธ์ของอินเตอร์เซค
14.5.6. วากยสัมพันธ์ของการลบ
14.5.7. วากยสัมพันธ์ของการคูณ
14.5.8. วากยสัมพันธ์ของ where
14.5.9. วากยสัมพันธ์ของจอย
14.5.10. วากยสัมพันธ์ของการหาร
14.5.11. วากยสัมพันธ์ของ per
14.5.12. วากยสัมพันธ์ของ with
14.5.13. วากยสัมพันธ์ของ name intro
14.6. นิยามตัวดำเนินการพีชคณิต
14.6.1. ยูเนียน
14.6.2. อินเตอร์เซค
14.6.3. ดิฟเฟอร์เรนซ์
14.6.4. การคูณ
14.6.5. ตัวจำกัด
14.6.6. โปรเจคชัน
14.6.7. การจอย (Join)
14.6.8. การหาร
14.6.9. ตัวอย่าง RAE เพื่อแสดงตัวดำเนินการพีชคณิต
14.7. พีชคณิตสัมพันธ์ภาคเซต
14.7.1. ฐานข้อมูลตัวอย่าง
14.7.2. ตัวดำเนินการทางเซต
14.7.3. โปรเจคชัน
14.7.4. ซีเลคชัน
14.7.5. ผลคูณคาร์ทีเซียน
14.7.6. การจอยสามัญ
14.7.7. การจอยแบบมีเงื่อนไข
14.7.8. แผนภูมิต้นไม้ RAE
14.7.9. การย้อน BNCF
14.7.10. การเปลี่ยนชื่อ
14.7.11. คิดได้หลายแบบ
14.7.12. นิพจน์เชิงเส้น
14.7.13. ตัวอย่างการเขียนนิพจน์เชิงเส้น
14.8. พีชคณิตสัมพันธ์ภาคแบ็ก
14.8.1. การทำงานกับแบ็ก
14.8.2. ความแตกต่างของเซตกับแบ็ก
14.8.3. กฎพีชคณิตของแบ็ก
14.8.4. การทำยูเนียน อินเตอร์เซคชัน และดิฟเฟอร์เรนซ์กับแบ็ก
14.8.5. โปรเจคชันกับแบ็ก
14.8.6. ซีเลคชันกับแบ็ก
14.8.7. ผลคูณของแบ็ก
14.8.8. การจอยแบ็ก
14.9. ตัวดำเนินการทางพีชคณิตสัมพันธ์เพิ่มเติม
14.9.1. ตัวดำเนินการตัดข้อมูลซ้ำ
14.9.2. ตัวดำเนินการหาผลรวม
14.9.3. ตัวดำเนินการจัดกลุ่ม
14.9.4. ตัวดำเนินการเรียงข้อมูล
14.9.5. โปรเจคชันลิสต์
14.9.6. Outer join
14.10. การใช้พีชคณิตสัมพันธ์เพื่อแสดงข้อจำกัด
14.11. บูรณภาพอ้างอิง
14.12. ประโยชน์ของพีชคณิตสัมพันธ์
14.13. สรุปท้ายบท
14.14. คำถามท้ายบท
14.15. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 15: คิวรีหลายชั้นภาคทฤษฏี
15.1. คำสั่ง IN
15.1.1. วิธีใช้ IN ในคิวรีหลายชั้น
15.2. การใช้ NOT และ <>
15.3. เทคนิคการใช้คำสั่ง EXISTS
15.4. ตัวอย่างการทำงานของคิวรีซ้อนคิวรี
15.5. ไวยากรณ์ของคิวรีหลายชั้น
15.6. คิวรีหลายชั้นชนิดต่างๆ
15.6.1. คิวรีย่อยที่คืนค่าเดี่ยว
15.6.2. คิวรีย่อยที่ให้ค่าเป็นชุด
15.6.3. คิวรีย่อยเพื่อตรวจหาค่า
15.7. สรุปท้ายบท
15.8. คำถามท้ายบท
15.9. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 16: คิวรีหลายชั้นภาคปฏิบัติ
16.1. ตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาสินค้าขายเร็ว
16.2. ตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาร้านลดราคา
16.3. ตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาแถวข้อมูลกำพร้า
16.4. ตัวอย่างการใช้ Correlated
16.5. เทคนิคการใช้ Correlated กับ SELECT
16.6. วิธีจัดการกับ NULL ใน CS
16.7. การใช้ Derived table
16.8. ตัวอย่าง EXISTS และการสั่งสินค้า
16.9. จอย VS คิวรีหลายชั้น
16.10. สรุปท้ายบท
16.11. คำถามท้ายบท
16.12. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 17: กลวิธีคิวรีระดับสูง
17.1. เคอร์เซอร์
17.1.1. นิยามเคอร์เซอร์
17.1.2. ชนิดของเคอร์เซอร์
17.1.3. วิธีใช้เคอร์เซอร์
17.1.4. วิธีกำกับให้เคอร์เซอร์ท่องไปในแถวข้อมูล
17.1.5. เคอร์เซอร์กับ Stored Procedure
17.1.6. สรุปเรื่องเคอร์เซอร์
17.2. นิพจน์ตารางร่วม
17.2.1. วากยสัมพันธ์ของ CTE
17.2.2. ตัวอย่างคิวรีที่ใช้ CTE แบบง่ายสุด
17.2.3. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน CTE
17.2.4. วิธีจอย CTE กับตาราง
17.2.5. วิธีใช้ CTE ร่วมกับเคอร์เซอร์
17.2.6. สรุปเรื่อง CTE
17.3. คิวรีที่เรียกตัวเอง
17.3.1. การทำงานแบบรีเคอร์ซีฟ
17.3.2. วากยสัมพันธ์ของ CTE แบบรีเคอร์ซีฟ
17.3.3. ลำดับการทำงานของรีเคอร์ซีฟ
17.3.4. รีเคอร์ซีฟในภาษา T-SQL
17.3.5. ตัวอย่างรีเคอร์ซีฟกับฐานข้อมูล NorthWind
17.3.6. รีเคอร์ซีฟแบบไฮราคี
17.4. สรุปท้ายบท
17.5. คำถามท้ายบท
17.6. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 18: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพคิวรี
18.1. ความสำคัญของการวิเคราะห์คิวรี
18.1.1. เครื่องมือช่วยวิเคราะห์คิวรี
18.1.2. แผนการทำงาน
18.2. การประมวลผลคิวรี
18.2.1. การแปลคิวรี
18.2.2. คิวรีออพติไมเซอร์
18.2.3. ฮีสโตแกรม
18.2.4. ค่าประมิน
18.2.5. การทำงานของ SE
18.2.6. ความแตกต่างระหว่าง EEP และ AP
18.3. การนำ EP กลับมาใช้งานใหม่
18.3.1. อายุของแคช
18.3.2. เครื่องมือจัดการแคช
18.3.3. คำสั่งเพื่อลบทุกอย่างออกจาก EPC
18.3.4. คิวรีตรวจสอบ EPC
18.4. การแสดงแผนงาน
18.4.1. วิธีกำหนดสิทธิ EP
18.4.2. วิธีแสดง EEP
18.4.3. วิธีแสดง AEP
18.4.4. ไอคอนและลูกศร
18.4.5. ค่าร้อยละของความสิ้นเปลือง
18.4.6. ทูลทิปของไอคอน SELECT
18.4.7. ทูลทิปของเส้นลูกศร
18.4.8. ทูลทิปเทเบิ้ลสแกน
18.4.9. ไอคอนในแผนการทำงาน
18.5. วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพคิวรี
18.5.1. วิเคราะห์ EP
18.5.2. ตัดการจอยที่ไม่จำเป็น
18.5.3. สร้าง Covering Index
18.5.4. สร้างดรรชนีให้วิว
18.6. ดาต้าคอลเลคชัน
18.6.1. วิธีกำหนดค่าเริ่มต้นของ MDW
18.6.2. วิธีกำหนดค่าเริ่มต้นของ DC
18.6.3. วิธีตรวจสอบความพร้อมของ DC
18.6.4. รายงานประเภทต่างๆ ของ DC
18.6.5. วิธีออกรายงาน DUS
18.6.6. วิธีออกรายงาน QSH
18.6.7. สรุปเรื่องดาต้าคอลเลคชัน
18.7. คำแนะนำเพื่อคิวรีประสิทธิภาพสูง
18.8. สรุปท้ายบท
18.9. คำถามท้ายบท
18.10. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 19: คิวบ์และวินโดว์
19.1. คิวบ์ (Cube)
19.1.1. คิวรีแสดงข้อมูลการขาย
19.1.2. วิธีใช้ GROUP BY
19.1.3. วิธีใช้ GROUP BY ROLLUP
19.1.4. วิธีใช้ GROUP BY ROLLUP แบบเรียงย้อน
19.1.5. วิธีใช้ CUBE
19.1.6. สรุปเรื่อง CUBE
19.2. สร้างเมทริกซ์ด้วย PIVOT
19.2.1. PIVOT กับยอดสั่งซื้อ
19.2.2. PIVOT เพื่อหาส่วนลด
19.2.3. วิธีใช้ UNPIVOT
19.2.4. สรุปเรื่อง PIVOT และ UNPIVOT
19.3. วินโดว์ฟังก์ชัน
19.3.1. ใช้วินโดว์ฟังก์ชันในสพร็อกซ์
19.3.2. วิธีใช้ฟังก์ชัน RANK
19.3.3. วิธีใช้ฟังก์ชัน RANK ร่วมกับ PARTITION BY
19.3.4. วิธีใช้ DENSE_RANK
19.3.5. สรุปเรื่องวินโดว์ฟังก์ชัน
19.4. สรุปท้ายบท
19.5. คำถามท้ายบท
19.6. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 20: วิวและทริกเกอร์
20.1. วิว
20.1.1. การใช้วิวเพื่อความปลอดภัย
20.1.2. คิวรีเพื่อสร้างวิว
20.1.3. วากยสัมพันธ์ของวิว
20.1.4. วิธีรสร้างวิว
20.1.5. วิธีตรวจสอบการทำงานของวิว
20.1.6. สรุปเรื่องวิว
20.2. ทริกเกอร์
20.2.1. ชนิดของทริกเกอร์
20.2.2. วากยสัมพันธ์ของทริกเกอร์
20.2.3. วิธีสร้างทริกเกอร์
20.2.4. วิธีตรวจสอบการทำงานของทริกเกอร์
20.2.5. วิธีทำให้ทริกเกอร์ส่งอีเมล
20.2.6. สรุปเรื่องทริกเกอร์
20.3. สรุปท้ายบท
20.4. คำถามท้ายบท
20.5. แบบฝึกหัดท้ายบท

ดูสารบัญส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: