สารบัญของหนังสือ: ตอน 4

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญของหนังสือ: ตอน 4

 

ภาค 3 โปรแกรมมิ่ง

บทที่ 21: Dynamic SQL
21.1. คำสั่ง EXECUTE
21.2. วิธีสร้าง ORDER BY แบบมีพลวัต
21.3. Dynamic SQL กับคำสั่ง WHERE
21.4. วิธีใช้พารามิเตอร์กับ Dynamic SQL
21.5. วิธีโจมตีแบบ SQL Injection
21.6. สรุปท้ายบท
21.7. คำถามท้ายบท
21.8. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 22: Stored Procedure เบื้องต้น
22.1. ลองเล่นสพร็อกซ์
22.2. วิธีสร้างคิวรีอย่างง่ายที่สุด
22.3. การนำคิวรีไปสร้างสพร็อกซ์
22.4. วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์จากคิวรี
22.5. วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์จากโปรแกรมภาษา C#
22.6. วิธีใส่พารามิเตอร์ให้สพร็อก
22.7. วิธีส่งพารามิเตอร์ให้ C#
22.8. วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์แบบมีพารามิเตอร์จากคิวรี
22.9. สรุปท้ายบท
22.10. คำถามท้ายบท
22.11. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 23: Stored Procedure ระดับสูง
23.1. ประโยชน์ของสพร็อกซ์
23.2. ไวยากรณ์ของสพร็อกซ์
23.3. ตัวอย่างสพร็อกซ์สั้นๆ
23.4. เทคนิคการแก้ไขสพร็อกซ์
23.5. วิธีลบสพร็อกซ์
23.6. ข้อกำหนดของพารามิเตอร์
23.7. การใช้งานอินพุตพารามิเตอร์
23.8. การใช้งานเอาท์พุตพารามิเตอร์
23.9. วิธีทำเอาท์พุตมากกว่าหนึ่งค่า
23.10. ตัวอย่างสพร็อกซ์มาก SELECT
23.11. วิธีใช้พารามิเตอร์เรียงข้อมูล
23.12. วิธีใช้คำสั่ง RETURN
23.13. จัดการข้อผิดพลาดด้วย @@ERROR
23.14. สพร็อกซ์หาก BOM
23.15. สรุปท้ายบท
23.16. คำถามท้ายบท
23.17. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 24: User-Defined Function
24.1. ประโยชน์ของ UDF
24.2. ข้อจำกัดของ UDF
24.3. ความแตกต่างระหว่าง UDF กับ Sproc
24.4. วิธีสร้าง UDF ที่ให้ค่าเป็นสเกลาร์
24.4.1. สาทิตวิธีสร้าง SF แบบง่ายสุด
24.4.2. วิธีตรวจดู UDFโดยใช้โปรแกรม SSMS
24.4.3. วิธีทดสอบการทำงานของ UDF
24.4.4. SF แบบรีเคอร์ซีฟ
24.4.5. ฟังก์ชันแฟกทอเรียล
24.4.6. ทดสอบฟังก์ชัน Factorial
24.4.7. Factorial แบบ CTE
24.4.8. ตรวจสอบ UDF ด้วย sys.objects
24.5. วิธีสร้าง UDF ที่ให้ค่าเป็นตาราง (TVF)
24.5.1. วิธีนิยาม TVF
24.5.2. วิธีใช้ CROSS APPLY
24.5.3. TVF ตรวจสอบ Contact
24.6. วิธีสร้าง TVF แบบ Inline
24.7. สรุปท้ายบท
24.8. คำถามท้ายบท
24.9. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 25: รายงานเบื้องต้น
25.1. องค์ประกอบของรายงานแบบง่าย
25.1.1. รายงานแยกประเภทสินค้า
25.1.2. คิวรีที่ใช้ในรายงาน
25.2. วิธีสร้างโปรเจ็กต์รายงาน
25.3. วิธีสร้างไฟล์เก็บรายงาน
25.4. ดาต้าซอร์สและดาต้าเซต
25.5. วิธีสร้างตัวเชื่อมฐานข้อมูล
25.6. วิธีสร้างดาต้าเซตและคิวรี
25.7. ดาต้ารีเจียน
25.7.1. วิธีใส่ดาต้ารีเจียน
25.7.2. วิธีปรับตำแหน่ง DR และหน้ารายงาน
25.7.3. วิธีใส่คอลัมน์ใน DR
25.8. วิธีดูตัวอย่างรายงานแบบรวดเร็ว (Preview)
25.9. สรุปขั้นตอนเบื้องต้น
25.10. วิธีปรับแต่งรายงาน
25.10.1. วิธีจัดหน้าและความกว้างของคอลัมน์
25.10.2. วิธีกำหนดรูปแบบตัวเลข
25.10.3. วิธีใส่สีพื้นให้แถบไตเติ้ล
25.10.4. วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม
25.10.5. วิธีใส่หัวรายงาน
25.11. สรุปท้ายบท
25.12. คำถามท้ายบท
25.13. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 26: Business intelligence ด้วย SSRS
26.1. เซอฟเวอร์ฟาร์ม
26.2. ความเป็นมาของการทำรายงาน
26.3. Business Intelligence
26.4. รายงานแบบ OLAP
26.5. คุณสมบัติของ SSRS
26.6. ข้อดีของการทำรายงานด้วย SSRS
26.7. สิ่งใหม่ใน SSRS2008
26.8. Business Intelligence Development Studio
26.9. SQL Server Management Studio
26.10. สถาปัตยกรรม SSRS
26.10.1. ฐานข้อมูลของ SSRS
26.10.2. ตัวให้บริการรายงาน
26.10.3. โปรแกรมส่วนไคลแอนด์
26.11. Report Manager
26.12. ภาษา RDL
26.12.1. วิธีเรียกดูโค้ด RDL
26.12.2. โปรแกรม Hello, World!
26.13. ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งาน SSRS
26.14. ฮาร์ดแวร์เพื่อการใช้งาน SSRS
26.15. ขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย SSRS
26.16. วิธีทำ Deployment
26.16.1. วิธีกำหนดคุณสมบัติของโปรเจ็กต์
26.16.2. วิธี Build และดีพลอย
26.17. การใช้งาน Report Manager
26.17.1. วิธีเปิด Report Manager
26.17.2. วิธีลบรายงาน
26.17.3. วิธีกำหนด Credential
26.17.4. วิธีสร้าง Snapshot ให้รายงาน
26.17.5. วิธีกำหนดให้แสดงรายงานจาก Snapshot
26.17.6. วิธีกำหนดให้แสดงรายงานจากแคช
26.17.7. ควรใช้แคชหรือ Snapshot
26.18. สรุปท้ายบท
26.19. คำถามท้ายบท
26.20. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 27: สร้างรายงานระดับสูง
27.1. เรื่องของกลุ่มในรายงาน
27.1.1. วิธีสร้างกลุ่มใหม่
27.1.2. วิธีสร้างกลุ่มซ้อนกลุ่ม
27.1.3. วิธีเรียงข้อมูลในกลุ่ม
27.1.4. วิธีเรียงข้อมูลแบบผู้ใช้กำหนดได้
27.1.5. วิธีกำหนดให้ข้อมูลยืดหดได้ตามกลุ่มลูก
27.1.6. วิธีกำหนด Drill Down ให้กลุ่มหลัก
27.1.7. วิธีใส่ยอดรวมให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม (Total)
27.2. วิธีใส่พารามิเตอร์ด้วย Query Designer
27.2.1. วิธีเปิด QD
27.2.2. องค์ประกอบของ Query Designer
27.2.3. วิธีใส่พารามิเตอร์เพื่อคัดกรองข้อมูลตามราคาสินค้า
27.2.4. วิธีเปลี่ยนข้อความกำกับพารามิเตอร์
27.2.5. วิธีกำหนดค่าโดยปริยายของพารามิเตอร์
27.2.6. สร้างค่าพารามิเตอร์จากคิวรี
27.3. วิธีใช้ Stored Procedure กับรายงาน
27.4. วิธีกำหนดตัวกรองข้อมูล
27.4.1. วิธีใส่ตัวกรองข้อมูลในคิวรี
27.4.2. วิธีใส่ตัวกรองข้อมูลใน DR
27.5. วิธีสร้างระบบเจาะลึกให้รายงาน
27.5.1. วิธีสร้างแผนที่ของเอกสาร
27.5.2. วิธีทำรายงานแบบเชื่อมโยง
27.6. วิธีใช้นิพจน์ในรายงาน
27.6.1. วิธีใช้คอลเลคชันภายใน (BIC)
27.6.2. วิธีใช้นิพจน์เพื่อเปลี่ยนสีสินค้า
27.6.3. วิธีใช้นิพจน์เพื่อแสดงวันที่
27.7. วิธีทำรายงานแบบ เมทริกซ์
27.7.1. คิวรีสำหรับใช้สร้าง เมทริกซ์
27.7.2. กำหนด DS และ DST
27.7.3. วิธีใส่ข้อมูลตามแนวนอน
27.7.4. วิธีใส่ข้อมูลตามแนวตั้ง
27.7.5. วิธีใส่กลุ่มย่อยทางแถว
27.7.6. วิธีใส่กลุ่มย่อยทางคอลัมน์
27.7.7. วิธีเพิ่มกลุ่มแบบคอลัมน์ข้างเคียง
27.7.8. วิธีใส่ยอดรวมแนวนอน
27.7.9. วิธีใส่ยอดรวมแนวตั้ง
27.7.10. วิธีใส่ร้อยละของผลรวม
27.7.11. วิธีผสมเซล
27.7.12. วิธียืด-หดเมทริกซ์
27.7.13. วิธีทำ  DD แนวตั้งในเมทริกซ์
27.7.14. วิธีทำ DD แนวนอนในเมทริกซ์
27.8. แผนภูมิใน SSRS
27.8.1. การเตรียมคิวรีเพื่อสร้างชาร์ท
27.9. วิธีสร้างแผนภูมิแบบแท่ง
27.9.1. วิธีกำหนดค่าให้แผนภูมิแบบแท่ง
27.9.2. วิธีทำให้แสดงรายชื่อพนักงานครบ
27.9.3. วิธีเปลี่ยนตำแหน่งข้อความอธิบายสี (Legend)
27.9.4. วิธีเปลี่ยนข้อความส่วนหัว
27.9.5. วิธีจัดรูปแบบตัวเลขข้อความประจำแกน X
27.9.6. วิธีคัดกรองข้อมูลในแผนภูมิ
27.9.7. วิธีเรียงข้อมูลตามชื่อพนักงาน
27.10. แผนภูมิแบบวงกลม
27.10.1. วิธีสร้างแผนภูมิวงกลม
27.10.2. วิธีสั่งให้แสดงร้อยละในแผนภูมิวงกลม
27.10.3. วิธีจับรวมชิ้นที่มีขนาดเล็กไว้ด้วยกัน
27.11. วิธีสร้างหน้าปัด
27.12. วิธีใช้ดาต้าซอร์สร่วมกัน
27.13. วิธีเขียนโปรแกรมใน SSRS
27.14. วิธีสร้างและใช้งาน Custom Code
27.15. วิธีสร้างและใช้งาน Custom Assembly (CA)
27.15.1. วิธีนิยามคลาสใน C#
27.15.2. วิธีนิยามเมธอด CA
27.15.3. วิธีสร้างโปรแกรมทดสอบ CA
27.15.4. นำ CA ไปใส่ใน Deployment Folder
27.15.5. วิธีลงทะเบียน CA ในรายงาน
27.15.6. วิธีอ้างถึง CA ในรายงาน
27.16. สรุปท้ายบท
27.17. คำถามท้ายบท
27.18. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 28: .Net Framework CLR กับงานฐานข้อมูล
28.1. ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค
28.2. เรื่องของแอสเซมบลี
28.3. เรื่องของเมนเนจโค้ด
28.4. เรื่องของ CLR
28.5. การทำงานของ CLR
28.6. การใช้ CLR ร่วมกับ SQL2008
28.7. วิธีเปิดใช้งาน CLR
28.8. เนมสเปสที่เกี่ยวข้อง
28.9. รูปแบบของ CLRR
28.10. สร้างและคอมไพล์ Hello world
28.11. ลงทะเบียน Hello world
28.12. สร้างสพร็อกซ์จาก CLR ใน SQL2008
28.13. ทดสอบการทำงานของ CLRR
28.14. การลบ CLRR
28.15. สร้าง CLR โดยไม่ใช้ IDE
28.16. ลงทะเบียนตัวแปรระบบ
28.17. การป้อนพิมพ์ซอร์สโค้ด
28.18. วิธีคอมไพล์ด้วยคอมมานไลน์
28.19. สรุปท้ายบท
28.20. คำถามท้ายบท
28.21. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 29: คำสั่ง CLR
29.1. คำสั่งเกี่ยวกับการลงทะเบียน CLRR
29.2. คำสั่งเกี่ยวกับ UDA
29.3. คำสั่งเกี่ยวกับ UDT
29.4. คำสั่งเกี่ยวกับสพร็อกซ์
29.5. คำสั่งเกี่ยวกับ UDF
29.6. คำสั่งเกี่ยวกับทริกเกอร์
29.7. เมตาดาต้าของ CLRR
29.8. ไวยากรณ์ของคำสั่ง CREATE ASSEMBLY
29.9. ไวยากรณ์ของคำสั่ง ALTER ASSEMBLY
29.10. ไวยากรณ์ของคำสั่ง DROP ASSEMBLY
29.11. ไวยากรณ์ของคำสั่ง CREATE FUNCTION
29.12. ไวยากรณ์ของคำสั่ง ALTER FUNCTION
29.13. สรุปท้ายบท
29.14. คำถามท้ายบท
29.15. แบบฝึกหัดท้ายบท

ดูสารบัญส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: