โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 7

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 7

บทที่ 20: วิวและทริกเกอร์ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนเรื่องออพเจ็กต์ที่มีประโยชน์มากเพิ่มอีกสองแบบ นั่นคือวิว และทริกเกอร์ หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ วิว การใช้วิวเพื่อความปลอดภัย คิวรีเพื่อสร้างวิว วากยสัมพันธ์ของวิว วิธีสร้างวิว วิธีตรวจสอบการทำงานของวิว สรุปเรื่องวิว ทริกเกอร์ ชนิดของทริกเกอร์ วากยสัมพันธ์ของทริกเกอร์ วิธีสร้างทริกเกอร์ วิธีตรวจสอบการทำงานของทริกเกอร์ วิธีทำให้ทริกเกอร์ส่งอีเมล สรุปเรื่องทริกเกอร์

บทที่ 21: Dynamic SQL นี่คือบทแรกในภาค 3 ในภาคนี้ท่านจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้แก้กฎทางธุรกิจที่ซับซ้อน คำว่า Dynamic SQL หมายถึงคิวรีที่มีพลวัต คิวรีปรกติจะตายตัว คือมีโค้ดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปตลอด แต่ DSQL เปลี่ยนแปลงโค้ดได้ตามสภาพแวดล้อม ตามข้อกำหนด หรือตามการป้อนของผู้ใช้ หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้คือ คำสั่ง EXECUTE วิธีสร้าง ORDER BY แบบมีพลวัต Dynamic SQL กับคำสั่ง WHERE วิธีใช้พารามิเตอร์กับ Dynamic SQL วิธีโจมตีแบบ SQL Injection

บทที่ 22: Stored Procedure เบื้องต้น ในบทนี้ผู้เขียนจะเน้นเฉพาะการปฏิบัติ เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับสพร็อกซ์ด้วยการทดลองเล่นกับมันก่อน การทำเช่นนี้จะช่วยให้เมื่อถึงคราวต้องศึกษารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในบทต่อไปท่านจะเข้าใจเหตุผลได้เร็วขึ้นหัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ ลองเล่นสพร็อกซ์ วิธีสร้างคิวรีอย่างง่ายที่สุด การนำคิวรีไปสร้างสพร็อกซ์ วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์จากคิวรี วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์จากโปรแกรมภาษา C# วิธีใส่พารามิเตอร์ให้สพร็อก วิธีส่งพารามิเตอร์ให้ C# วิธีเรียกใช้สพร็อกซ์แบบมีพารามิเตอร์จากคิวรี

บทที่ 23: Stored Procedure ระดับสูง ในโลกของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ “เชื่อมหลวมคือดี เชื่อมแน่นคือไม่ดี” คำว่าเชื่อมหลวม (Loose coupling) ในที่นี้หมายถึงระบบงานสองระบบที่เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างหลวมๆ ที่ว่าดีเพราะหากระบบใดระบบหนึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงผลกระทบจะไม่ลามไปยังอีกระบบหนึ่ง สพร็อกซ์คือตัวจักรสำคัญที่ทำให้การเชื่อมหลวมเป็นไปได้

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรายละเอียดต่างๆ ของสพร็อกซ์เพิ่มขึ้น โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประโยชน์ของสพร็อกซ์ ไวยากรณ์ของสพร็อกซ์ ตัวอย่างสพร็อกซ์สั้นๆ เทคนิคการแก้ไขสพร็อกซ์ วิธีลบสพร็อกซ์ ข้อกำหนดของพารามิเตอร์ การใช้งานอินพุตพารามิเตอร์ การใช้งานเอาท์พุตพารามิเตอร์ วิธีทำเอาท์พุตมากกว่าหนึ่งค่า ตัวอย่างสพร็อกซ์มาก SELECT วิธีใช้พารามิเตอร์เรียงข้อมูล วิธีใช้คำสั่ง RETURN จัดการข้อผิดพลาดด้วย @@ERROR สพร็อกซ์เพื่อหา BOM

บทที่ 24: User-Defined Function UDF เป็นคุณสมบัติอันวิเศษอีกประการหนึ่งของ SQL2008 ที่จัดให้มาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนาแอพลิเกชันโดยตรง UDF มีหลักการคล้ายฟังก์ชันในภาษา C คือเป็นกลุ่มโค้ดงานประจำ ที่ท่านนิยามขึ้นเพื่อให้ประมวลผลบางอย่าง เช่นฟังก์ชันหาพื้นที่ของวงกลม ท่านอาจนิยาม UDF ให้รับพารามิเตอร์หนึ่งหรือหลายตัว หรือไม่ต้องการพารามิเตอร์เลยก็ได้ ท่านอาจนิยาม UDF ให้ส่งค่ากลับเป็น สเกลาร์ หรือเป็นแถวข้อมูล (Row Set) ก็ได้

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีนิยามและวิธีใช้ UDF ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประโยชน์ของ UDF ข้อจำกัดของ UDF ความแตกต่างระหว่าง UDF กับ Sproc วิธีสร้าง UDF ที่ให้ค่าเป็นสเกลาร์ สาทิตวิธีสร้าง SF แบบง่ายสุด วิธีตรวจดู UDFโดยใช้โปรแกรม SSMS วิธีทดสอบการทำงานของ UDF SF แบบรีเคอร์ซีฟ ฟังก์ชันแฟกทอเรียล ทดสอบฟังก์ชัน Factorial Factorial แบบ CTE ตรวจสอบ UDF ด้วย sys.objects วิธีสร้าง UDF ที่ให้ค่าเป็นตาราง (TVF) วิธีนิยาม TVF วิธีใช้ CROSS APPLY TVF ตรวจสอบ Contact วิธีสร้าง TVF แบบ Inline

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: