โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 5

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 5

บทที่ 12: สร้างทักษะในคิวรีเบื้องต้น ในบทนี้ท่านจะได้ใช้ความรู้ในภาษา T-SQL เพื่อเริ่มต้นลงมือเขียนคิวรีจริงๆ เสียที การเรียนบทนี้ให้ได้ผลท่านควรป้อนพิมพ์และทดสอบคิวรีตามไปด้วยทุกหัวข้อ และท่านควรอ่านบทนี้อย่างไม่รีบร้อน ใช้เวลากับหัวข้อต่างๆ นานเท่าที่จำเป็น โดยป้อนพิมพ์และศึกษาการทำงานของคิวรีทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้คือ คิวรีเบื้องต้นเพื่อการฉายแสดงแถวข้อมูล วิธีเรียงข้อมูลผลลัพธ์ลักษณะต่างๆ คิวรีที่ทำงานกับเมตาดาต้า วิธีทำงานกับตารางหลายๆ ตาราง ตัวอย่างคิวรีเพื่อจัดการสตริง คิวรีเพื่อการกระทำทางคณิตศาสตร์ วิธีกระทำทางคณิตศาสตร์กับวันเวลา วิธีแสดงข้อมูลแบบ Pivot และรายงายอย่างง่าย

บทที่ 13: แคลคูลัสสัมพันธ์ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนแคลคูลัสสัมพันธ์ (Relative Calculus ย่อ RC) ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยการเขียนนิพจน์แคลคูลัสเพื่อนิยามความสัมพันธ์จากโจทย์และตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นิพจน์ที่ได้เรียกว่า RCE (Relative Calculus Expression ย่อ RCE) เมื่อได้ RCE แล้วท่านสามารถแปลง RCE ไปเป็นคิวรีในภาษา T-SQL ได้ง่าย เพราะภาษา T-SQL ถูกออกแบบโดยอาศัยหลักการ RC หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้คือ นิยามแคลคูลัสสัมพันธ์ วิธีเขียนนิพจน์เบื้องต้น เลือกแคลคูลัสหรือพีชคณิต กายวิภาคของแคลคูลัสสัมพันธ์ แคลคูลัสและคิวรีอย่างง่ายกับตารางเดียว การดึงซับเซตของแถว การดึงซับเซตของคอลัมน์ ชื่อเล่น วิธีเลือกดึงคอลัมน์และแถว แคลคูลัสกับการจอย ความแตกต่างระหว่างพีชคณิตกับแคลคูลัส

บทที่ 14: พีชคณิตสัมพันธ์ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิชาพีชคณิตสัมพันธ์ (RA) ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากเพราะนอกจากจะนำไปใช้ช่วยออกแบบคิวรีซับซ้อนแล้วได้ ยังเป็นวิธีเรียนภาษา T-SQL ที่ดีที่สุด เพราะผู้ออกแบบภาษา T-SQL นำวิธีการทาง RA ทุกอย่างใส่ไว้ในภาษา T-SQL (รวมถึงภาษา LINQ ด้วย) หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนคือ วิธีเตรียมการก่อนเรียนพีชคณิตสัมพันธ์ พีชคณิตสัมพันธ์ เบื้องต้น หลักการเปลี่ยนชื่อ นิยามพีชคณิต วากยสัมพันธ์ นิยามตัวดำเนินการพีชคณิต พีชคณิตสัมพันธ์ภาคเซต พีชคณิตสัมพันธ์ภาคแบ็ก ตัวดำเนินการทางพีชคณิตสัมพันธ์เพิ่มเติม การใช้พีชคณิตสัมพันธ์เพื่อแสดงข้อจำกัด บูรณภาพอ้างอิง ประโยชน์ของพีชคณิตสัมพันธ์

บทที่ 15: คิวรีหลายชั้นภาคทฤษฏี ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีแบ่งคิวรีออกเป็นคิวรีย่อย และวิธีเชื่อมโยงคิวรีย่อยเข้าด้วยกันและคำสั่งใหม่สองคำคือ EXITS และคำสั่ง IN ท่านจะได้เรียนวิธีเขียนคิวรีตามโจทย์บางข้อที่เรียนไปแล้วในบทที่ 12 แต่ในบทนี้จะเสนอเทคนิคใหม่เพื่อให้ท่านเรียนรู้วิธีเขียนคิวรีในอีกมุมมองหนึ่ง หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้คือ คำสั่ง IN การใช้ NOT และ <> เทคนิคการใช้คำสั่ง EXISTS ตัวอย่างการทำงานของคิวรีซ้อนคิวรี ไวยากรณ์ของคิวรีหลายชั้น คิวรีหลายชั้นชนิดต่างๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: