โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 3

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 3

บทที่ 5: แผนภูมิ ER ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้แผนภูมิ ER เพื่อช่วยออกแบบฐานข้อมูล และจะได้เรียนนิยามความหมายของคำสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์แบบต่างๆ ตารางแม่ ตารางลูก กุญแจชนิดต่างๆ และตอนท้ายบทผู้เขียนจะสาธิตการออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายให้ดูหนึ่งแบบ

บทที่ 6: นอร์มัลไลเซชัน ในบทนี้ท่านจะได้เรื่องนอร์มัลไลเซชันโดยละเอียด ผู้เขียนจะอธิบายวิธีทำนอร์มัลฟอร์มแบบที่หนึ่งถึงสาม นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์ นอร์มัลฟอร์มแบบที่สี่และห้า และนอร์มัลฟอร์มแบบกุญแจโดเมน นอกจากนั้นท่านยังจะได้เรียนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนอร์มัลไลเซชันเช่นอะนอมาลิและการพาดพิงชนิดต่างๆ เป็นต้น

บทที่ 7: สถาปัตยกรรมของ SQL2008 เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกผู้เขียนจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ที่นำท่านชมสถาปัตยกรรมของ SQL2008 เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ ของ SQL2008 โดยสังเขป เนื้อหาในส่วนที่สองท่านจะได้เรียนวิธีใช้โปรแกรม SSMS ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำหรับใช้ติดต่อกับ SQL2008

บทที่ 8: การสร้างและใช้งานดรรชนี ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างและใช้งานดรรชนีโดยละเอียด และจะได้เรียนเจาะลึกถึงหลักการทำงานภายในของดรรชนี ทบทวนความรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น BTree และฮีพ ความแตกต่างระหว่างดรรชนีชนิดต่างๆ เช่นแบบคลัสเตอร์และแบบที่ไม่เป็นคลัสเตอร์ วิธีสร้างดรรชนีและวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพของมัน

หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ ความหมายของดรรชนี สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำดรรชนี ดรรชนีกับกุญแจ โครงสร้างของดรรชนี หลักการสร้างดรรชนี นิยามเอกซ์เทนท์ นิยามเพจ การแบ่งเพจ การเรียงข้อมูลในดรรชนี ดรรชนีกับคอลเลชัน โครงสร้างข้อมูลแบบ BTree วิธีค้นหาข้อมูล ชนิดของดรรชนีและการท่องดรรชนี ตารางแบบคลัสเตอร์ (Clustered Table) รหัสประจำแถว (RID)โครงสร้างข้อมูลแบบ ฮีพ (Heap) ดรรชนีแบบคลัสเตอร์ (Clustered Index) ดรรชนีที่ไม่เป็นคลัสเตอร์ (Non-Clustered Indexes) คำสั่ง CREATE INDEX ตรวจสอบดรรชนีในตาราง วิธีสร้างดรรชนี วิธีลบดรรชนี วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: