โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 9

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 9

บทที่ 29: คำสั่ง CLR เพื่อให้ SQL2008 สามารถทำงานร่วมกับ NFA ได้ SQL2008 จึงจัดให้มีคำสั่งใหม่ในภาษา T-SQL หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่มีอยู่เดิมให้สนับสนุนการร่วมงานกับ NFA (.NET Framework Assembly) เช่น การลงทะเบียน สร้าง แก้ไข ลบ ฯลฯ เรียกว่าคำสั่งในกลุ่มนี้ว่า “คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ CLR” (CLR Related Command ย่อ CRC) ในบทนี้ท่านจะได้เรียนคำสั่งในกลุ่มนี้โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ คำสั่งเกี่ยวกับการลงทะเบียน CLRR คำสั่งเกี่ยวกับ UDA คำสั่งเกี่ยวกับ UDT คำสั่งเกี่ยวกับสพร็อกซ์ คำสั่งเกี่ยวกับ UDF คำสั่งเกี่ยวกับทริกเกอร์ เมตาดาต้าของ CLRR ไวยากรณ์ของคำสั่ง CREATE ASSEMBLY ไวยากรณ์ของคำสั่ง ALTER ASSEMBLY ไวยากรณ์ของคำสั่ง DROP ASSEMBLY ไวยากรณ์ของคำสั่ง CREATE FUNCTION ไวยากรณ์ของคำสั่ง ALTER FUNCTION

บทที่ 30: ฟังก์ชันในภาษา T-SQL โปรแกรม SQL2008 มี “ฟังก์ชันแบบฝังตัว” (Build-in functions) มาให้ท่านเลือกใช้งานจำนวนมาก แบ่งออกเป็นสี่ชนิดใหญ่ๆ ตามวิธีที่มันคืนค่า คือ ฟังก์ชันแบบโรว์เซต (Rowset Functions) เป็นฟังก์ชันที่คืนค่าเป็นแถวข้อมูล ฟังก์ชันแบบแอกริเกต (Aggregate Function) เป็นฟังก์ชันที่ทำงานกับกลุ่มข้อมูลแต่คืนค่าเป็นผลรวม ฟังก์ชันจัดอันดับ (Ranking Functions) เป็นฟังก์ชันที่คืนค่าเป็นค่าลำดับของค่าในกลุ่ม และสุดท้ายคือฟังก์ชันแบบสเกลาร์ (Scalar Function) เป็นฟังก์ชันที่คืนค่าเป็นค่าเดี่ยว ฟังก์ชันในกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุด และแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้ฟังก์ชันที่ต้องใช้บ่อย และฟังก์ชันที่ไม่ได้บ่อยแต่น่าสนใจบางตัว เช่น ฟังก์ชันสตริง ฟังก์ชันจัดอันดับ ฟังก์ชันในกลุ่มโรว์เซต ฟังก์ชันในกลุ่มเอกกริเกต

บทที่ 31: ADO.NET และ LINQ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Front-End ของระบบฐานข้อมูลสองเรื่องคือ ADO.NET และ LINQ โดยท่านจะได้เรียนวิธีเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมภาษา C# กับ SQL2008 ด้วยสถาปัตยกรรม ADO.NET ซึ่งเป็นวิธีคลาสสิก และการใช้สถาปัตยกรรม LINQ ซึ่งเป็นหลักการใหม่ หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ สถาปัตยกรรม ADO.NET คลาส SqlClient ใน ADO วิธีเชื่อมต่อ SQL2008 ด้วย ADO.NET เขียนและทดสอบคิวรีใน SSMS โค้ดภาษา C# วิธีปรับปรุงโค้ดภาษา C# สรุปเรื่อง ADO.NET สถาปัตยกรรม LINQ วิธีสร้างคลาสเพื่อหุ้มห่อการทำงานของ LINQ และ SQL วิธีสร้างตัวเชื่อมต่อกับ SQL2008 วิธีทำ O/RM วิธีเขียนโปรแกรมภาษา C# ที่ใช้ LINQ วิเคราะห์โครงสร้าง LINQ อนุประโยคในภาษา LINQ วิธีใช้คำสั่ง where วิธีใช้คำสั่ง group by LINQ เพิ่มเติม สรุปเรื่อง LINQ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: