ฐานข้อมูลเบื้องต้น : ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

ฐานข้อมูลเบื้องต้น : ตอน 2

 

1.3. ระบบฐานข้อมูล
โดยพื้นฐานแล้วระบบฐานข้อมูล (database system) ก็คือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเก็บข้อมูล ท่านสามารถสั่งให้มันทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลได้หลายอย่าง อาทิ
•    เพิ่มตารางเข้าสู่ฐานข้อมูล
•    แทรกข้อมูลใหม่สู่ตาราง
•    ดึงข้อมูลจากตาราง
•    ลบข้อมูลจากตาราง
•    เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง
•    ลบตารางจากฐานข้อมูล

ยกตัวอย่างเช่นในฐานข้อมูล AdventureWorks (ดูภาคผนวก จ) มีตารางชื่อ Person.Contact ทำหน้าที่เก็บข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อใช้ในการติดต่อ มีข้อมูลดังที่เห็นในภาพ 1-5

 

ภาพ 1-5: ตารางชื่อ Person.Contact

เราสามารถป้อนคำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการกับข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่นคำสั่งเพื่อเรียกดูข้อมูลห้าคนแรกเป็นดังนี้

ภาพ 1-6: คำสั่งเพื่อเรียกดูข้อมูลห้าคนแรก

 

คำว่า SELECT, TOP และ FROM เป็นคำสั่งหรือคำเฉพาะ (keyword)  คำว่า Person.Contact คือชื่อตารางที่เราต้องการเรียกดูข้อมูล เมื่อนำคำสั่ง คำเฉพาะและชื่อตารางมาเขียนเป็นประโยคสั่งหนึ่งหรือหลายประโยคต่อกันเช่นนี้ เรียกว่า คิวรี (query) เป็นภาษาชื่อ SQL แต่เดิมคำว่า SQL ย่อจาก Structured Query Language และอ่านออกเสียงว่า "ซีเควล" แต่ปัจจุบันถือว่า SQL ไม่ใช่คำย่อ แต่เป็นชื่อภาษาหนึ่งและอ่านออกเสียงว่า "เอส-คิว-เอล"

 

1.4. องค์ประกอบของฐานข้อมูล

ตัวจัดการฐานข้อมูลที่อ้างถึงในหนังสือเล่มนี้คือโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 (ต่อไปจะเรียกย่อว่า SQL2008 อ่านประวัติโดยย่อของ SQL2008 ในภาคผนวก ข) SQL2008 จะอ่านคิวรีและนำไปปฏิบัติ โปรดสังเกตว่าผู้เขียนๆ คำสั่งและคำเฉพาะเป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด ส่วนชื่อตารางเขียนแบบมีตัวนำตัวตาม การทำเช่นนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดของ SQL2008 เราอาจเขียนตัวใหญ่ทั้งหมดหรือเล็กทั้งหมด หรือผสมกันอย่างไรก็ได้ การเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่หรือเล็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายและมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐาน (10.16)

ระบบจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนหลักสี่ส่วนดังนี้

  • ข้อมูล: ข้อมูลในฐานข้อมูลหนึ่งๆ อาจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เล็กๆ เพียงเครื่องเดียว หรือกระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์เตอร์แบบเซอฟเวอร์จำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม (เรียกกว่า คลัสเตอร์ Cluster) ฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างไรขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลและจำนวนผู้ใช้ หากมีผู้ใช้เพียงคนเดียวก็สามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เล็กๆ เพียงเครื่องเดียวได้ หากมีผู้ใช้ที่อาจเรียกใช้ข้อมูลพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมากก็ต้องใช้ระบบที่ใหญ่ขึ้น การเรียนและทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ท่านจะติดตั้งโปรแกรมและข้อมูลทุกอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  • ฮาร์ดแวร์: โปรแกรม SQL2008 ทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูแบบ 32 และ 64 บิตของอินเทล รวมถึงซีพียูอิทาเนียม ขนาดและปริมาณของข้อมูลคือตัวกำหนดความต้องการของฮาร์ดแวร์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือพลังการประมวลผลของตัวประมวลผล และความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูล ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงเรื่องฮาร์ดแวร์มากไปกว่านี้เพราะอยู่นอกขอบเขตของหนังสือเล่มนี้
  • ซอฟต์แวร์: โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (database management system หรือ DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องสนใจฮาร์ดแวร์หรือรายละเอียดในการเก็บข้อมูลทางกายภาพ ท่านจะไม่กระทำการใดๆ กับฐานข้อมูลโดยตรง แต่เขียนคิวรีสั่งให้ DMBS จัดการแทน โปรแกรม DBMS มีมากมายหลายตัวเช่น SQL2008, เออราเคิล, ไซเบส และ MySQL ในหนังสือเล่มนี้จะมุ่งสนใจเฉพาะ SQL2008 แต่ผู้เขียนอาจกล่าวถึง DMBS ตัวอื่นๆ บ้างเพื่อเปรียบเทียบ

 

ภาพ 1-7: ระบบฐานข้อมูล

 

  • ผู้ใช้: ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นสามระดับคือ
    o    ผู้ใช้ทั่วไป: เป็นผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ที่สุด ใช้งานฐานข้อมูลโดยเขียนคิวรีภาษา SQL หรือใช้เครื่องมือที่มีการติดต่อผู้ใช้เป็นกราฟิกเพื่อสร้างคิวรี คนกลุ่มนี้จำไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทางไอที (IT = Information Technology วิทยาการสารสนเทศ) และไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น
    o    ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์: ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น C#, PHP และจาวาสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล อาจเป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานในอินเตอร์เน็ต เช่นใช้ ADO.NET เป็นตัวเชื่อมต่อกับ SQL2008 เพื่อสร้างเว็บไซต์แบบ ASP.NET  คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางไอทีมาโดยตรง
    o    ผู้ดูแลฐานข้อมูล: หรือที่มักเรียกย่อว่า "แอดมิน" (administrator บางที่เรียก DBA) คือผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: