วิธียืด-หดเมทริกซ์


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

วิธียืด-หดเมทริกซ์

 

ในหัวข้อ 27.1.5 ท่านได้เรียนวิธีทำรายงานที่ยืดหดได้ (Drill Down ย่อ DD) กับ Tablix แบบ Table ในหัวข้อนี่ผู้เขียนจะสาธิตการทำ DD กับเมทริกซ์บ้าง ซึ่งมีหลักการคล้ายกันๆ แต่การทำ DD กับเมทริกซ์จะก้าวหน้ากว่าเพราะนอกจากจะสามารถยืดหดตามแนวนอนได้เหมือน Table แล้ว ยังสามารถยืดหดตามแนวตั้งได้อีกด้วย

การหดเมทริกซ์ทั้งแนวนอนและแนวตั้งช่วยให้ผู้ใช้รายงานพิจารณาเฉพาะยอดรวมได้ง่าย ขนาดของรายงานจะไม่กว้างหรือยาวจนล้นหน้า เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดส่วนใดก็สามารถยืดดูรายละเอียดเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ ตัวอย่างของรายงานเมทริกซ์แบบ DD เป็นดังภาพ 27-121 ถึง 27-123

ภาพ 27-121: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพหดทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ภาพ 27-122: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพยืดแนวนอนเฉพาะหมวดสินค้า Components และหดแนวตั้ง

ภาพ 27-123: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพยืดแนวตั้งเพื่อแสดงปีที่ขาย และยืดแนวนอนเฉพาะหมวดสินค้า Components

รีเคอร์ซีฟแบบไฮราคี


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

รีเคอร์ซีฟแบบไฮราคี

 

อย่างที่เรียนไปแล้วตอนต้นว่ารีเคอร์ซีฟเหมาะใช้เข้าถึงข้อมูลที่ลดหลั่นเป็นลำดับชั้นหรือไฮราคี (Hierarchy) ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะเสนอตัวอย่างคิวรีที่มีการทำงานเช่นนั้นบ้าง ในภาพ 17-16 เป็นคิวรีแสดงลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาของพนักงานในบริษัท ผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่เห็นในกรอบ Results โปรดสังเกตว่าข้อมูลแถวแรกคือพนักงานรหัส 109 ชื่อ Ken กินตำแหน่ง CEO คืออยู่สูงที่สุดในลำดับชั้นของสายการบังคับบัญชา คอลัมน์ Level1 จึงเป็น 1 ส่วนคอลัมน์ Hierarchical จะมีชื่อคนผู้นี้เพียงชื่อเดียว

แถวถัดมาพนักงานรหัส 273 ชื่อ Brian ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขาย มีฐานะต่ำกว่า CEO อยู่เพียงลำดับเดียว ค่าในคอลัมน์ Level1 จึงเป็น 2 และผู้เขียนกำหนดให้ใส่เครื่องหมายบวก ( + ) ไว้หน้าชื่อ เครื่องหมายบวกนี้ผู้เขียนกำหนดในคิวรีว่าจะใส่เท่าจำนวนลำดับชั้น ส่วนคอลัมน์ Hierarchical มีชื่อคนอยู่สองชื่อคือ Ken แลชื่อคนผู้นี้

ไหนๆ ก็ดูตัวอย่างผลลัพธ์มาแล้วถึงสองแถว ลองมาดูกันอีกสักแถวจะเป็นไรไป แต่ไม่ดูแถวที่สาม ให้ข้ามไปดูแถวที่สี่ซึ่งเป็นพนักงานรหัส 285 ชื่อ Jae ตำแหน่งพนังงานขาย คนผู้นี้มีผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปถึงสามระดับ ค่าในคอลัมน์ Level1 จึงเป็น 4 และมีเครื่องหมายบวก + นำหน้าชื่ออยู่สามอัน ส่วนคอลัมน์ Hierarchical มีชื่อคนอยู่สี่ชื่อคือ Ken, Brian, Amy และชื่อคนผู้นี้

ภาพ 17-16: คิวรีแสดงลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาของพนักงานในบริษัท

 

คิวรีในภาพ 17-16 ยืดยาวถึง 43 บรรทัด แต่ท่านไม่ควรระย่อและท้อหนี เพราะโค้ดนี้สักแต่ว่ายาว ไม่มีหลักการอะไรซับซ้อน ใช้เพียงเทคนิคง่ายๆ เหมือนคิวรีในหัวข้อ 17.3.4 บรรทัดที่ 9 ถึง 20 คือคิวรี AM บรรทัดที่ 22 ถึง 36 คือคิวรี RM สองคิวรีนี้ถูกนำมายูเนียนกัน ได้ผลลัพธ์เป็น CTE ชื่อ DirectReport

โค้ดบรรทัดที่ 3-7 ประกาศส่วนหัวของ CTE ทั้งคอลัมน์ Name และ Hierarchical ต่างทำหน้าที่เป็นสตริงเก็บชื่อพนักงานที่นำมาจากตาราง Contact เมื่อรีเคอร์ซีฟทำงานแต่ละรอบ สตริงนี้จะถูกเพิ่มตัว + หรือชื่อพนักงานเข้าไป โดยโค้ดใน AM บรรทัดที่ 10,11 และ 15,16 และโค้ดใน RM บรรทัดที่ 23,24 และ 29,30 ตามลำดับ

คอลัมน์ Title และ ID เป็นคอลัมน์ที่ได้ข้อมูลจากตาราง Employee ส่วน Level1 ทำหน้าที่เป็นตัวนับรอบการรีเคอร์ซีฟ โดยใน AM จะเป็น 1 เสมอเพื่อให้เป็นค่าเริ่มต้น ส่วนใน RM คอลัมน์นี้จะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยจนถึงลำดับการบังคับบัญชาของพนักงานผู้นั้น

คิวรีเมื่อทำ Index Seek ในดรรชนีแบบ CI


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

คิวรีเมื่อทำ Index Seek ในดรรชนีแบบ CI

 

ต่อไปจะทดลองคิวรีที่ค้นข้อมูลเฉพาะเจาะจง ไม่ได้ไล่แสดงทุกแถวอย่างหัวข้อที่ผ่านมา คิวรีเป็นดังนี้

     SELECT SalesOrderID

     FROM Sales.SalesOrderDetail

     WHERE SalesOrderID = 55356

โปรดสังเกตว่าคอลัมน์ที่ฉายแสดงมีสามคอลัมน์เหมือนคิวรีในหัวข้อที่ผ่านมา คิวรีเหมือนเดิมแต่คราวนี้เพิ่มคำสั่ง WHERE เพื่อค้นข้อมูลเฉพาะเจาะจง แผนภูมิวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคิวรีเป็นอย่างที่เห็นในภาพ 8-27

ภาพ 8-27 : แผนภูมิวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคิวรีเมื่อทำ Index Seek ในดรรชนีแบบ CI

จะเห็นว่าการทำงานคราวนี้เป็น Clustered Index Seek ไม่ใช่ Clustered Index Scan อย่างในหัวข้อที่ผ่านมา ค่า EOC ที่ได้จะต่ำกว่ามาก คือเหลือเพียง 0.003285 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะโปรแกรม SQL2008 จะท่องไปใน BTree เมื่อถึงระดับ LLN ก็พบข้อมูลที่ต้องการและจบการทำงานได้เนื่องจาก LLN ของ CI เก็บข้อมูลจริงๆ ไม่ได้เก็บพอยน์เตอร์

 

คิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ NCI

สองตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นการทำงานโดยใช้ดรรชนีหมายเลข 1 ต่อไปท่านจะมาดูผลลัพธ์ของการทำงานเมื่อใช้ดรรชนีหมายเลข 2 ซึ่งเป็น NCI กันบ้าง คิวรีเป็นดังนี้

     SELECT ProductID

     FROM Sales.SalesOrderDetail

 

ภาพ 8-28 : แผนภูมิวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ NCI

จะเห็นว่าเนื่องจากผู้เขียนเลือกฉายคอลัมน์ ProductID เพียงคอลัมน์เดียว โปรแกรม SQL2008 จึงตัดสินใจใช้ดรรชนีดรรชนีหมายเลข 2 เพราะดรรชนีนี้ใช้คอลัมน์นี้เป็นกุญแจ โปรดสังเกตว่านี่คือการทำ Index Scan (ของ Non-Clustered)ผลลัพธ์ได้ค่า EOC ที่ถือว่าไม่เลวทีเดียวเมื่อเทียบกับหัวข้อ 8.23.1 และเมื่อคิดว่านี่คือการฉายแถวข้อมูลทั้งหมดแสนกว่าแถวโดยใช้ NCI

คิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ CI


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

คิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ CI

 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการสแกนดรรชนีทั้งตาราแบบ Index Scan คือไล่ตั้งแต่แถวแรกไปถึงแถวที่แสนกว่าๆ ผู้เขียนเลือกฉายข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นกุญแจโดยเขียนคิวรีดังนี้

SELECT SalesOrderID, SalesOrderDetailID, OrderQty

FROM Sales.SalesOrderDetail

โปรดสังเกตว่าคอลัมน์ที่ฉายมีสามคอลัมน์คือ SalesOrderID, SalesOrderDetailID, OrderQty วิธีตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของคิวรีให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม SSMS
  2. เชื่อมต่อกับดาต้าเบสเซอฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล AdventureWorks
  3. คลิกที่ไอคอน AdventureWorks
  4. กดปุ่ม New Query บนแถบปุ่มมุมบนด้านซ้าย (อยู่ใต้เมนูของโปรแกรม SSMS)
  5. ป้อนพิมพ์คิวรีข้างบนลงใน QE ทางขวาของจอภาพ
  6. กดปุ่ม Display estimated execution plan เพื่อให้โปรแกรม SQL2008 แสดงแผนภูมิวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน

 

 

    ภาพ 8-25 : ปุ่ม Display estimated execution plan

ในภาพ 8-26 จะเห็นว่าด้านบนคือคิวรี ด้านล่างคือแผนภูมิวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคิวรี วิธีอ่านแผนภูมิให้อ่านจากขวาไปซ้าย ไอคอนแรกคือการทำ Index Scan มี cost หรือค่าใช้จ่ายในการทำงาน 100% ไอคอนทางซ้ายคือ SELECT มี cost 0% การคิด cost คิดจากการกินทรัพยากรของกระบวนการ ทรัพยากรในที่นี้คือทรัพยากรของระบบ เช่น I/O Cost คือการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ CPU Cost คือการประมวลผลของซีพียู cost

 

ภาพ 8-26 : แผนภูมิวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคิวรีเมื่อทำ Index Scan ในดรรชนีแบบ CI

 

ในคิวรีนี้จะเห็นว่าการทำงานทั้งหมดอยู่ที่ Clustered Index Scan ให้เลื่อนเมาส์ไปทับบนไอคอน Clustered Index Scan โปรแกรม SQL2008 จะแสดงรายงานสรุปการทำงาน มีข้อมูลอยู่หลายบรรทัด แต่บรรทัดที่ท่านควรสนใจคือ Estimated Operator Cost (EOC) ซึ่งแสดงค่าการทำงานโดยรวมของกระบวนการทั้งหมด ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี คิวรีนี้ได้ EOC เท่ากับ 1.05006 ซึ่งถือว่าสูงมาก สาเหตุที่ค่า EOC สูงเพราะโปรแกรม SQL2008 จะต้องสแกนตารางทั้งหมดแสนกว่าแถว

โปรดสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าโปรแกรม SQL2008 วิเคราะห์คิวรีนี้แล้วพบว่าควรใช้ดรรชนีหมายเลข 1 ในการทำงานจะเหมาะสุด และโปรดสังเกตว่าดรรชนีหมายเลข 1 เป็นดรรชนีแบบ CI

 

วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี

 

ต่อไปผู้เขียนจะสาธิตวิธีตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของดรรชนีด้วยคิวรีลักษณะต่างๆ ผู้เขียนจะเขียนคิวรีสั้นๆ และให้โปรแกรม SQL2008 วิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน (Execution Plan ย่อ EP) ของคิวรีแต่ละแบบในแต่ละสถานการณ์ และอธิบายว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไร และแตกต่างกันเพราะอะไร

ตารางที่ผู้เขียนจะสาธิตการตรวจสอบคือตาราง Sales.SalesOrderDetail อยู่ในฐานข้อมูล AdventureWorks ตารางนี้ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดรายการในใบสั่งซื้อ มีข้อมูลทั้งสิ้น 121,317 แถวซึ่งถือว่าเป็นตารางขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตารางนี้มีดรรชนีสามตัวดังนี้

  1. PK_SalesOrderDetail_SalesOrderID_SalesOrderDetailID: นี่คือดรรชนีหลัก (8.3.1) เป็นดรรชนีแบบ CI มีกุญแจเป็นคอลัมน์ SalesOrderDetailID ซึ่งเป็น PK ผสมกับคอลัมน์ SalesOrderID ซึ่งเป็น FK
  2. IX_SalesOrderDetail_ProductID: นี่คือดรรชนีนอก (8.3.2) เป็นดรรชนีแบบ NCI มีกุญแจเป็นคอลัมน์SalesOrderID ซึ่งเป็น FK

AK_SalesOrderDetail_rowguid: นี่คือดรรชนีเผื่อเลือก (8.3.3) เป็นดรรชนีแบบ NCI มีกุญแจเป็นคอลัมน์ rowguid ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันเลย (Unique Key)

ตาราง Sales.SalesOrderDetail อยู่ในฐานข้อมูล AdventureWorks

 

เฉลยคำถามท้ายบท [5]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เฉลยคำถามท้ายบท [5]

บทที่ 22

1. คำว่า Store Procedure เขียนและอ่านโดยย่อว่าอย่างไร

เขียนย่อว่า SProc อ่านว่า "สพร็อกซ์"

2. สพร็อกซ์คืออะไร

คิวรีที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

3. SSMS คืออะไร

โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio

4. SSMS ปรกติจะถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ใด

C:\Program Files\ Microsoft SQL Server\ 100\ Tools\ Binn\ VSShell\ Common7\ IDE\

5. Windows Authentication คืออะไร

ระบบกำหนดสิทธิของวินโดวส์เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน

6. AdventureWorks คืออะไร

ชื่อบริษัทสมมุติเป็นฐานข้อมูลตัวอย่างที่ไมโครซอฟต์จัดมาให้

7. ไอคอน Programmability คืออะไร

เป็นไอคอนในหน้าจอ Object Explorer ของ SSMS มีหน้าที่เก็บรายการสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรม

8. โปรแกรม SSMS จะบันทึกคิวรีใหม่ไว้เป็นแฟ้มชั่วคราวที่โฟลเดอร์ใด

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp

9. ปุ่มที่มีรูปเครื่องหมายตกใจสีแดงทำหน้าที่อะไร

รันคิวรี

10. หากไม่บันทึกแฟ้มคำสั่งสร้างสพร็อกซ์นี้ไว้ในฮาร์ดดิสก์จะเป็นอย่างไร

ไม่เป็นอย่างไร ถึงไม่ได้บันทึกไว้ สพร็อกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะยังอยู่ในฐานข้อมูลไม่ได้หายไปไหน

11. จะเรียนใช้สพร็อกซ์ได้จากที่ใด

สามารถเรียกใช้สพร็อกซ์ที่สร้างไว้จากคิวรีใดๆ ก็ได้

12. คำสั่ง use ใช้ทำอะไร

ทำหน้าที่ระบุฐานข้อมูลที่ท่านต้องการติดต่อ

13. ใช้วิธีการใดแทนคำสั่ง USE ได้

ใช้วิธีระบุเส้นทางเต็มหรือชื่อเต็ม (fully qualified name)

14. อะไรคือ MSVC#

Microsoft Visual C# 2008 Express Edition (หรือเวอร์ชันอื่นๆ)

15. DataGridView คืออะไร

คอนโทร์ลในวินฟอร์มทำหน้าที่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล

16. พารามิเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

ทำให้กำหนดลักษณะของผลลัพธ์ได้ เพราะการรันสพร็อกซ์แต่ละครั้งจะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ส่งไปเป็นพารามิเตอร์

 

บทที่ 23

1. Loose Coupling คืออะไร

ระบบงานสองระบบที่เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างหลวมๆ

2. hard code คืออะไร

การอ้างถึงชื่อตาราง คอลัมน์ และออพเจ็กต์ดาต้าเบสอื่นๆ ในโค้ดโดยตรง

3. hard code มีข้อเสียอย่างไร

หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดาต้าเบส ผลกระทบจะลามไปทั่วโปรแกรม

4. สพร็อกซ์มีความชื่อถือได้เพราะอะไร

เพราะปรกติคนสร้างสพร็อกซ์จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญฐานข้อมูล

5. สพร็อกซ์ปรับแต่งง่ายเพราะอะไร

เพราะคิวรีทั้งหลายรวมอยู่ในที่เดียวกันภายในฐานข้อมูล

6. การตั้งชื่อสพร็อกซ์ควรทำอย่างไร

ควรใช้วิธีเขียนแบบปาสคาล

7. การแก้ไขสพร็อกซ์ทำได้โดยใช้คำสั่งอะไร

ALTER PROC

8. การ CREATE และ DROP สพร็อกส์ต่างจากการใช้คำสั่ง ALTER PROC อย่างไร

การ CREATE และ DROP จะทำให้สถานะสิทธิและความสัมพันธ์กับออพเจ็กต์อื่นของสพร็อกซ์หายไป ขณะที่การแก้ไขสพร็อกซ์ด้วยคำสั่ง ALTER PROC ความสัมพันธ์ต่างๆ จะยังคงอยู่

9. พารามิเตอร์ของสพร็อกซ์คืออะไร

เหมือนพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน คือทำหน้าที่ให้สพร็อกซ์สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับโปรแกรมหรือคิวรีที่เรียกใช้งานมันได้

10. อินพุตพารามิเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

ทำให้สพร็อกซ์มีประโยชน์มากขึ้น เพราะใช้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องหรือเปลี่ยนแปลงคิวรีในลักษณะต่างๆ ได้

11. เอาท์พุตพารามิเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยให้สร้างสพร็อกซ์ที่คืนค่ามาเป็นค่าที่ไม่ใช่เรคคอร์ดเซตได้ เช่นเป็นค่าบูลีน หรือสเกลาร์ที่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณ

12. หากต้องการให้สพร็อกซ์คืนค่าผลลัพธ์ที่เป็นสองค่าหรือมากกว่าจะทำได้อย่างไร

ใช้อินพุตพารามิเตอร์หลายๆ ตัว

13. คำสั่ง RETURN ใช้ทำอะไร

เพื่อบังคับให้สพร็อกซ์จบการทำงานและส่งค่ากลับเพื่อยืนยันความสำเร็จของการทำงานของสพร็อกซ์

14. ตัวแปร @@ERROR ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถานะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำคิวรี

15. พบความผิดพลาด SQL2008 จะทำอย่างไร

แสดงข้อความแจ้งสิ่งผิดพลาดแล้วทำงานคำสั่งบรรทัดที่เหลือต่อไป

 

บทที่ 24

1. UDF คืออะไร

User-Defined Function ฟังก์ชันที่ผู้ใช้นิยามเอง

2. BF คืออะไร

Build-in Function ฟังก์ชันฝังตัวเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน SQL2008

3. RS คืออะไร

Row Set แถวข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรี

4. การนิยาม UDF ทำได้โดยใช้ภาษาอะไร

ภาษา T-SQL และภาษา CLR เช่น C# และ VB.NET

5. การใช้ UDF ช่วยให้คิวรีทำงานได้เร็วขึ้นเพราะอะไร

เพราะ SQL2008 สามารถทำแคชและวางแผนการทำออพติไมซ์ต่อ UDF ล่วงหน้าได้ ไม่ต้องทำแคชและออพติไมซ์ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

6. UDF จะมีคำสั่งแบบใดไม่ได้

คำสั่งแบบ DML คือ INSERT, UPDATE และ DELETE

7. DF และ NDF คืออะไร

Deterministic Function ฟังก์ชันแบบคืนค่าตายตัว Non-Deterministic Function ฟังก์ชันแบบคืนค่าไม่ตายตัว

8. UDF จะต้องคืนค่าเป็นอะไร

เป็นสเกลลาร์หรือตาราง

9. เมื่อเกิดเออเรอร์ UDF จะทำอะไร

จะหยุดการทำงาน

10. UDF ทำคำสั่ง DML ได้กับอะไร

ทำได้กับตารางเทียม

11. SF คืออะไร

Scalar Functions ฟังก์ชันแบบสเกลาร์

12. การตั้งชื่อฟังก์ชันควรใช้แบบใด

แบบคาเมลโนเตชัน

13. การหาค่ายกกำลังสองใช้ฟังก์ชันอะไร

POWER

14. คำสั่ง RETURN ทำหน้าที่อะไร

ส่งผลลัพธ์ของการคำนวณกลับไปให้ผู้เรียกใช้

15. UDF ถูกเก็บไว้ที่ใด

ภายใต้หัวข้อ Programmability / Functions / Scalar-valued Functions

16. พารามิเตอร์ของ UDF แตกต่างจาก Sproc อย่างไร

หาก Sproc ไม่ต้องการพารามิเตอร์ท่านไม่ต้องใส่วงเล็บไว้ในทั้งในนิยามและเมื่อเรียกใช้ ส่วน UDF แม้ไม่ต้องการพารามิเตอร์ก็ต้องใส่วงเล็บว่างๆ ไว้ทั้งในนิยามและตอนเรียกใช้ด้วย

17. ฟังก์ขันแฟกทอเรียลคืออะไร

คือฟังก์ชันที่ให้ผลคูณของสมาชิกทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n เมื่อ n มากกว่าศูนย์

18. SQL2008 จำกัดการรีเคอร์ซีฟของ UDF ไว้เท่าใด

32 ระดับ

19. SQL2008 จำกัดการรีเคอร์ซีฟของ CTE ไว้เท่าใด

100 ระดับ

20. TVF คืออะไร

Table-Valued Function ฟังก์ชันที่ให้ค่าเป็นตาราง

21. ตัวแปรท้องถิ่นของฟังก์ชันมี scope อย่างไร

มีชีวิตอยู่เพียงแค่ภายในฟังก์ชันนี้เท่านั้น

22. คำสั่ง CROSS APPLY ใช้ทำอะไร

มีไว้เพื่อให้จอยตารางจริงกับ TVF ได้

23. ITVF คือะไร

Inline Table-Valued Function เป็น UDF ซึ่งทำหน้าที่เหมือนวิวแบบมีพารามิเตอร์

24. เมื่อนิยาม UDF ด้วยภาษา C# จะสามารถสร้าง UDF ได้กี่แบบ

สี่แบบ คือ สเกลาร์, TVF, ITVF และแอกริเกต

 

บทที่ 25

1. รายงานแบบ tabular คืออะไร

คือรายงานที่แสดงเป็นตารางมีคอลัมน์และแถวเหมือนข้อมูลที่ได้จากการคิวรี

2. นอกจากรายงานแบบ tabular แล้ว SSRS ยังสามารถสร้างรายงานแบบใดได้อีก

รายงานแบบ Matrix ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย Pivot table ในโปรแกรม Excel และ List ที่ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลหนึ่งชิ้น

3. FULL JOIN ทำงานอย่างไร

นำข้อมูลจากสองตารางมาจอยกันโดยเอาทั้งแถวที่สัมพันธ์กันและไม่สัมพันธ์กัน

4. โซลูชัน (solution) คืออะไร

ที่เก็บโครงการระดับสูงสุด

5. Project types สำหรับการสร้างรายงาน SSRS คืออะไร

Business Intelligence Projects

6. วิธีตรวจสอบว่าขณะนี้โปรเจ็กต์มีข้อมูล ไฟล์ หรือออพเจ็กต์อะไรบ้างทำได้อย่งไร

ทำได้โดยเปิดดูในโซลูชันเอ็กซ์พลอเรอร์ (Solution Explorer ย่อ SE) โดยการกดปุ่ม Ctrl+Alt+L

7. RDF คืออะไร

Report Definition File ไฟล์สำหรับเก็บนิยามรายงาน

8. DS คืออะไรใช้ทำอะไร

Data Source ดาต้าซอร์ส ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเซอฟเวอร์ โดยเก็บข้อกำหนดว่าดาต้าเบสเซอร์เวอร์ชื่ออะไรอยู่ที่ไหน มีชื่อและรหัสผ่านอะไร

9. DTS คืออะไรใช้ทำอะไร

Data Set ดาต้าเซต หน้าที่กำหนดคิวรีที่จะใช้กระทำกับฐานข้อมูล

10. DR คืออะไร

Data Region ดาต้ารีเจียน เป็นองค์ประกอบของรายงานทำหน้าที่กำหนดขอบเขตการแสดงข้อมูล

11. Tablix คืออะไร

ย่อจาก Table + Matrix เป็นคำเรียกรวมๆ ของ Table, Matrix, Chart และ List

12. Preview คืออะไร

คือการสร้างหรือเรนเดอร์ (render) รายงานแบบด่วน โดยไม่ส่งผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายออกไปที่เซอฟเวอร์ หรือที่เรียกว่าการทำดีพลอย (deploy) แต่จะเพียงแสดงให้ดูภายในโปรแกรม MSVS2008

 

บทที่ 26

1. BI คืออะไร

บิสิเนสอินเทลิเจนส์ (Business intelligence ย่อ BI) หมายถึงเทคโนโลยีหรือโปรแกรมประยุกต์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอสารสนเทศทางธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ช่วยในการตัดสินใจ

2. Server Farm คืออะไร

การนำคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการหรือเซอฟเวอร์มาต่อเชื่อมกันเป็นจำนวนมาก

3. Crystal Report คืออะไร

เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ BI จากบริษัท Business Object

4. ใน SQL2008 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BI โดยตรงกี่ส่วน อะไรบ้าง

Integration services (SSIS) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อนำมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , Analysis services (SSAS) ใช้สร้าโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Cube และ Subspace และ Reporting services (SSRS) ใช้สร้างรายงานแบบ OLAP

5. รายงานแบบ OLAP คืออะไร

คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Analytical Processing) ไม่ใช่แค่รายงานตายตัวแบบในกระดาษ แต่เป็นรายงานที่มีพลวัตและมีหลายมิติ

6. OLTP คืออะไร

การทำธุรกรรมออนไลน์ (Online Transaction Processing)

7. ฐานข้อมูล OLAP ต่างจาก OLTP หรือไม่อย่างไร

ฐานข้อมูลของงาน OLTP จะมีขนาดเล็กกว่าและมีพลวัตสูง ส่วนฐานข้อมูลของ OLAP จะมีขนาดใหญ่กว่ามากและมีพลวัตต่ำหรือถึงกับไม่มีเลย

8. SSRS มีสถาปัตยกรรมแบบใด

multi-tier

9. อะไรคือ presentation tier ของ SSRS

เว็บเบราว์เซอร์ หรือแอพลิเกชันที่ท่านพัฒนาเองและโปรแกรมจากผู้พัฒนารายที่สาม

10. SSIS คืออะไร

คือ Integration services

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อนำมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. SSAS คืออะไร

Analysis services ใช้สร้าโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Cube และ Subspace

12. RDL คืออะไร

Report Definition Language คือภาษาเพื่อการนิยามรายงาน เป็นภาษาแบบ XML ที่ไมโครซอฟต์สร้างขึ้นเพื่อใช้กับ SSRS โดยเฉพาะ ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมมิ่งอย่างภาษา C# แต่เป็นภาษาที่เน้นการใช้แท็ก (tag) เพื่อการพรรนนาการจัดหน้ารายงาน

13. วิธีสร้างและแก้ไข RDL ทำได้อย่างไร

ใช้ NotePad ก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีควรใช้ MSVS2008 เพราะสะดวกกว่ามาก

14. ในการใช้งานจริง (production environment) ของ SSRS ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อยกี่เครื่อง

สี่

15. การ Build รายงานคืออะไร

การคอมไพล์และการสร้างแอสเซมบลีที่ทำให้รายงานอยู่ในสภาพที่เปิดดูได้

16. ดีพลอยคืออะไร

การโยกย้ายไฟล์ผลลัพธ์ไปใส่ไว้ใน VD ของรายงาน

17. Credential คืออะไร

การกำหนดชื่อและรหัสผ่านในระบบรักษาความปลอดภัย

18. on-demand report คืออะไร

การสร้างรายงานสดเมื่อผู้ใช้เรียกดู

19. Sanpshot คืออะไร

การสร้างรายงานโดยเรนเดอร์เป็น HTML เก็บไว้แสดงเมื่อผู้ใช้เรียกดูรายงานได้โดยไม่ต้องรันคิวรีและเรนเดอร์รายงานอีก

20. แคชและ Snapshot แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

แตกต่างกัน เมื่อแคชหมดอายุแล้ว SSRS จะสร้างแคชใหม่ก็ต่อเมื่อมีผู้เรียกใช้ ส่วน Snapshot จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้แม้จะไม่มีผู้ใช้งาน

 

บทที่ 27

1. RDG คืออะไร

Report Data Group การจัดกลุ่มของข้อมูลในรายงาน

2. การสร้าง RDG คืออะไร

คือการกำหนดวิธีผูกโยงกลุ่มของข้อมูลระหว่าง DR กับ DTS

3. การทำ RDG ซ้อนกันคืออะไร

คือการแบ่งหมวดหมู่ย่อย โดย RDG แต่จะชั้นจะจัดกลุ่มข้อมูลในรายงานหนึ่งช่วง

4. RGP คืออะไร

Row Group Pane คือที่เก็บกลุ่มแถว

5. CGP คืออะไร

Column Group Pane คือที่เก็บกลุ่มคอลัมน์

6. GH คืออะไร

Group Hierarchy กรุ๊พไฮราคี คือลำดับชั้นของกลุ่ม

7. PG คืออะไร

Parent Group กลุ่มแม่ คือกลุ่มบนสุดของ RGP

8. CG คืออะไร

Child Group กลุ่มลูก คือกลุ่มที่อยู่ใต้ PG

9. Tablix แบบมีข้อมูลวิ่งทั้งสองแกนมีอะไรบ้าง

เช่น เมทริกซ์ (Matrix) หรือชาร์ท (Chart)

10. DD คืออะไร

Drill Down รายงานที่ยืดหดได้

11. การกำหนดค่าโดยปริยายของพารามิเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

เมื่อผู้ใช้เปิดดูรายงาน SSRS จะเรนเดอร์รายงานโดยใช้ค่าโดยปริยายทันที หากไม่ได้กำหนดค่าโดยปริยายเมื่อผู้ใช้เปิดดูรายงานจะพบรายงานที่ว่างเปล่า ผู้ใช้ต้องป้อนค่าให้แก่พารามิเตอร์แล้วกดปุ่ม View Report ก่อน SSRS จึงจะสามารถเรนเดอร์รายงานได้

12. DF คืออะไร

Data Filtering ตัวกรองข้อมูล ใช้คัดกรองแถวบรรทัดที่ไม่ต้องการออกให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

13. DM คืออะไร

Document Map แผนที่ของเอกสาร มีลักษณะเหมือนสารบัญ เป็นเครื่องช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องไปในรายงานได้ง่าย

14. DT คืออะไร

Drill Through รายงานแบบ เชื่อมโยง คือรายงานที่ท่านกำหนดให้บางคอลัมน์เป็นตัวเชื่อมโยงไปยังรายงานอื่น เช่นรายงานแม่มีจุดเชื่อมโยง (Hyper link ไฮเปอร์ลิงค์) ไปยังรายงานลูก

15. คำสั่ง Immediate IF มีวากยสัมพันธ์อย่างไร

Iif(นิพจน์เงื่อนไข, นิพจน์1, นิพจน์2)

16. RP คืออะไร

Report Processor ตัวประมวลผลรายงาน

17. BIC คืออะไร

Built-in Collection หรือ Build-in Fields คอลเลคชันภายใน

18. ACG คืออะไร

Adjacent Column Group กลุ่มแบบคอลัมน์ข้างเคียง

19. ริกซ์ คิวรีของแผนภูมิควรจะเน้นอะไร

เน้นข้อมูลแบบแอกริเกตซึ่งเป็นข้อมูลสรุป ไม่ใช่คิวรีที่ให้ข้อมูลรายละเอียด

20. SDS คืออะไร

Shared Data Sources แชร์ดาต้าซอร์ส คือการสร้าง DS อันเดียวแล้วใช้ร่วมกันจากทุกๆ รายงาน

21. Custom Code คืออะไร

คือการเขียนโค้ดฝังไว้ภายในไฟล์รายงาน แต่มีข้อจำกัดว่าต้องเขียนด้วยภาษา VB.NET เท่านั้น วิธีนี้เหมาะกับโค้ดที่ใช้เฉพาะในรายงานหนึ่งๆ

22. Custom Assembly คืออะไร

คือการโค้ดเขียนด้วยภาษา C# (หรือภาษาอะไรก็ได้ที่เป็น CLR) เป็นการเขียนโค้ดไว้ภายนอก (ต้องทำเป็นไฟล์ .dll แบบดอตเน็ตแอสเซมบลี ไม่ใช่ .dll ที่เป็น COM/COM+ แบบใน Win32API) วิธีนี้เหมาะกับโค้ดที่ใช้ได้กับรายงานหลายๆ ตัว

23. การทำ Deployment ตัว CA ทำได้อย่างไร

ทำได้โดยคัดลอกไฟล์ CA ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่กำหนด โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม SSRS หากท่านยอมรับค่าปริยายเมื่อติดตั้ง โฟลเดอร์นี้คือ C:\Program Files\ Microsoft SQL Server2008\ MSRS10.LOYSQL2008\ Reporting Services\ ReportServer\ bin

 

บทที่ 28

1. ภาษาอะไรที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นเพื่อ .NET โดยตรง

C# เปรียบเหมือนภาษาพื้นเมือง (native language) ของ .NET

2. ความแตกต่างสำคัญระหว่าง Java Platform กับ .NET Framework คืออะไร

ใน .NET มีภาษาให้เลือกใช้มากกว่า 30 ภาษา ขณะที่ Java platform มีภาษาให้เลือกใช้เพียงเพียงภาษาเดียว (ภาษา Java)

3. assembly คืออะไร

assembly หมายถึงไฟล์ทั้งหมดใน project (ทั้งโค้ดและข้อมูล) ถูกคอมไพล์อัดรวมอยู่เป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว

4. assembly จะบรรจุโค้ดภาษาอะไร

MSIL

5. MSIL คืออะไร

Microsoft Immediate language หรือ MSIL คือภาษาระดับกลางที่ไมโครซอฟต์สร้างขึ้นเพื่อใช้ใน .NET Framework คล้ายไบต์โค้ดของจาวา

6. garbage collector คืออะไร

กลไกของ .NET Framework ตัวหนึ่งหน้าที่ “เวนคืน” พื้นของหน่วยความจำบริเวณนั้น ทำให้หน่วยความจำเป็นอิสระเพื่อให้ CLR นำไปใช้จัดสรรให้ออพเจ็กต์อื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ต่อไป

7. JIT คืออะไร

Just In Time compiler เป็นโปรแกรมทำหน้าที่แปลภาษา MSIL ให้เป็นภาษาเครื่อง

8. CAS คืออะไร

Code Access Security รักษาความปลอดภัย CLRR เพื่อกำหนดว่ารูทีนใดมีสิทธิเข้าถึงส่วนใดของฐานข้อมูลได้บ้าง

9. ควรใช้ CLRR เมื่อใด

เมื่อต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณหรือตัดสินใจในตรรกะที่ซับซ้อน หรือง่านอื่นๆ ที่ทำด้วยภาษา T-SQL ไม่ได้ หรือทำได้ยาก

10. คอมโพเนนท์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สร้าง CLRR อยู่ที่ใดชื่ออะไร

อยู่ในเบสคลาสของ .NET Framework ชื่อแอสเซมบลีคือ system.data.dll ซึ่งอยู่ใน GAC (Global Assembly Cache) และอยู่ในโฟลเดอร์ <windir> \ Microsoft.NET \ Framework \ <version>

11. CLRR คืออะไร

Common Language Runtime Routine โปรแกรมที่สร้างด้วยภาษา C# เพื่อใช้งานใน SQL2008

12. ฟังก์ชัน T-SQL ที่ให้ค่าเดี่ยวเทียบได้กับ CLRR แบบใด

เมธอดแบบ public static

13. ฟังก์ชัน T-SQL ที่ให้ค่าเป็นตารางเทียบได้กับ CLRR แบบใด

เมธอดแบบ public static

14. ไทป์ที่ผู้ใช้นิยามเองใน SQL2008 เทียบได้กับ CLRR แบบใด

คลาสหรือ structure

15. เมื่อสร้าง CLRR แบบสพร็อกซ์แล้วก่อนจะนำไปใช้งานได้ท่านจะต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนมันภายใน SQL2008

16. ตัวแปลภาษา C# และ VB.NET ของ SQL2008 อยู่ที่ใด

อยู่ในเส้นทางโฟลเดอร์ C:\<windir>\Microsoft.NET\Framework\<version>

17. ท่านต้องทำอะไรเพื่อให้วินโดวส์หาตัวแปลภาษาเจอเมื่อท่านทำงานอยู่ในโฟลเดอร์อื่น

ต้องใส่ตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปลภาษาไว้ในรายการ “ตัวแปรระบบที่ระบุสภาพแวดล้อม” (Environment System Variable ย่อ ESV)

 

บทที่ 29

1. UDA คืออะไร

User Defined Aggregate ฟังก์ชันแบบเอกริเกตที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเอง

2. CRC คืออะไร

CLR Related Command คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ CLR

3. NFA คืออะไร

.NET Framework Assembly ดอตเน็ตเฟรมเวิร์คแอสเซมบลี

4. คำสั่งเกี่ยวกับการลงทะเบียน CLRR ทำหน้าที่อะไร

ช่วยให้ท่านนำ NFA มาสร้างเป็นออพเจ็กต์ในฐานข้อมูลภายใน SQL2008 ได้

5. คำสั่งเกี่ยวกับ UDA ทำหน้าที่อะไร

ช่วยให้สามารถสร้างและลบฟังก์ชันแบบเอกริเกตที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเองได้โดยนิยาม UDA ด้วยภาษา C# (หรือภาษา .NET อื่นๆ เช่น VB.NET) เป็นคลาสไว้ใน NFA

6. คำสั่งเกี่ยวกับ UDT ทำหน้าที่อะไร

ช่วยให้ผู้ใช้สร้างชนิดข้อมูลขึ้นเองได้ ทำได้โดยนิยามคลาสหรือ Struct ด้วยภาษา C# (หรือภาษา .NET อื่นๆ เช่น VB.NET) ไว้ใน NFA

7. เมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องกับ CLRR ของโปรแกรม SQL2008 อยู่ที่ใด

อยู่ในแคตาล็อกวิวชื่อ sys.all_objects

 

บทที่ 30

1. ฟังก์ชันสตริงคืออะไร

คือฟังก์ชันเพื่อจัดการหรือประมวลผลข้อความตัวอักษร โดยข้อมูลที่ป้อนให้จะเป็นสายอักขระ (สตริง) หรือตัวอักษรตัวเดียวก็ได้ ส่วนผลลัพธ์ที่ฟังก์ชันคืนค่ามาอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้

2. ฟังก์ชัน CHAR ทำหน้าที่อะไร

แปลงเลขจำนวนเต็มเป็นตัวอักษรตามรหัสแอสกี

3. ฟังก์ชัน LEFT ทำหน้าที่อะไร

คืนค่าเป็นตัวอักษรทางซ้ายของนิพจน์ตัวอักษรที่ต้องการหาค่าตามจำนวนที่กำหนดโดยเลขจำนวนเต็มบวกทำหน้าที่กำหนดจำนวนตัวอักษร

4. nondeterministic function คืออะไร

ฟังก์ชันที่คืนค่าแบบไม่คงที่ คือฟังก์ชันที่อาจคืนค่ามาแตกต่างกันในแต่ละครั้งแม้จะได้รับข้อมูลป้อนให้เป็นชุดเดิม

5. ฟังก์ชันในกลุ่ม rowset คืออะไร

ฟังก์ชันที่คืนค่ามาเป็นออพเจ็กต์ที่มีลักษณะเหมือนตาราง ท่านสามารถนำออพเจ็กต์นี้ไปใช้ในนิพจน์หรือประโยคคำสั่ง T-SQL ที่ต้องการค่าเป็นตารางได้

6. หากต้องการดึงข้อมูลจากเซอฟเวอร์ออราเคิล โดยอาศัย Microsoft OLE DB Provider for Oracle จะต้องใช้ฟังก์ชันอะไร

ฟังก์ชัน OPENQUERY ทำหน้าที่เปิดการเชื่อมต่อเฉพาะกิจกับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ SQL2008

7. อ่านข้อมูลจากเอกสารแบบ XML จะต้องใช้ฟังก์ชันอะไร

ฟังก์ชัน OPENXML

8. ฟังก์ชันเอกกริเกตคืออะไร

ฟังก์ชันหาผลรวมทำหน้าที่คำนวณชุดข้อมูลแล้วให้ผลลัพธ์เป็นค่าๆ เดียว

9. จะใช้ฟังก์ชันในกลุ่มเอกกริเกตได้กับอะไรบ้าง

รายการในอนุประโยค SELECT (ได้ทั้งคิวรีหลักและย่อย) อนุประโยค COMPUTE หรือ COMPUTE BY อนุประโยค HAVING

10. ฟังก์ชัน COUNT_BIG ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่นับจำนวนข้อมูลในกลุ่ม หากในกลุ่มมีข้อมูลที่เป็น NULL ก็จะถูกนับด้วย ฟังก์ชัน COUNT_BIG เหมือนฟังก์ชัน COUNT ทุกอย่าง ยกเว้นค่าส่งกลับ

11. ฟังก์ชัน GROUPING ทำหน้าที่อะไร

ให้ค่า 1 หากมีแถวจาก CUBE หรือ ROLLUP และให้ค่าเป็นศูนย์หากไม่ใช่ ฟังก์ชัน GROUPING จะใช้ร่วมกับอนุประโยค GROUP BY ที่มีตัวกระทำ CUBE หรือ ROLLUP ร่วมด้วยเท่านั้น

12. ฟังก์ชัน MIN ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่หาค่าต่ำสุดของค่าในกลุ่มโดยไม่สนใจค่า NULL ถ้านำไปใช้กับข้อมูลตัวอักษรจะนับตามลำดับตัวอักษร (เช่น a ต่ำกว่า b)

 

บทที่ 31

1. ADO.NET คืออะไร

เป็นสิ่งที่ทำให้ภาษา C# ทำงานร่วมกับ SQL2008 ได้ ADO.NET เป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค

2. System.Data.SqlTypes คืออะไร

คือเนมสเปสบรรจุนิยามไทป์ หรือชนิดข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กันระหว่า SQL2008 กับภาษา C#

3. SqlDataReader คืออะไร

คือคลาสในเนมสเปส SqlClient ใช้สร้างออพเจ็กต์ซึ่งทำหน้าที่อ่านแถวข้อมูลแบบเดินหน้าได้ทางเดียว

4. การประกาศตัวแปรออพเจ็กต์โดยกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น null มีผลอย่างไร

ทำให้ไม่มีออพเจ็กต์เกิดขึ้นจริงๆ เป็นเพียงแต่ตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลตามระบุ

5. เมธอด Close ของออพเจ็กต์ connect ทำหน้าที่อะไร

ปิดการเชื่อมต่อกับ SQL2008

6. วิธีป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เปิดไว้ไม่ถูกปิดเมื่อเกิด error ทำอย่างไร

วิธีแก้ไขทำได้สองวิธี วิธีที่แรกคือสร้างและใช้งาน SqlConnection ภายในบล็อกคำสั่ง using อีกวิธีหนึ่งคือใช้คำสั่ง try เพื่อดักจับความผิดพลาด

7. LINQ คืออะไร

Language Interacted Query ภาษาคิวรีแบบบูรณาการ เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาผนวกไว้ในวิสชวลสตูดิโอและดอตเน็ตเฟรมเวิร์คเพื่อให้สามารถเขียนคิวรีภายในภาษา C# (หรือภาษา CLR อื่นๆ) ได้โดยตรง

8. LINQ เริ่มมีใช้เมื่อใด

เริ่มออกให้ใช้เมื่อปลายปี ค.ศ. 2007 โดยผนวกไว้กับดอตเน็ตเฟรมเวิร์คเวอร์ชัน 3.5 และวิสชวลสตูดิโอ 2008

9. OODM คืออะไร

Object Oriented Database Model เป็นการผนวกข้อมูลและส่วนโค้ดที่จัดการมันไว้เป็นก้อนเดียวกัน ช่วยให้นักเขียนโค้ดจัดการฐานข้อมูลได้เหมือนเป็นออพเจ็กต์หนึ่ง

10. จุดมุ่งหมายที่ไมโครซอฟต์ประดิษฐ์ LINQ คืออะไร

ต้องการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถใช้หลักการ OOP (Object Oriented Programming การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธี) กับการพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำไม่ได้ในโมเดลการเขียนโปรแกรมแบบอื่นๆ ก่อนหน้านี้ (เช่น ADO.NET)

11. O/RM คืออะไร

การจับคู่ระหว่างออพเจ็กต์กับความสัมพันธ์ แบบจำลองการเชื่อมระหว่าง LINQ กับ SQL

12. การสร้าง O/RM ทำได้อย่างไร

ใช้เท็มเพลตชื่อ LINQ to SQL Classes พบได้ในวิสชวลสตูดิโอ 2008 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

13. ก่อนจะทำ O/RM ได้จะต้องทำอะไรก่อน

ต้องกำหนดการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเซอฟเวอร์ที่จะใช้เสียก่อน

14. ITVD คืออะไร

Implicit Typing Variable Declaration ไทป์แบบใหม่ในภาษา C# เวอร์ชันสามเรียกว่า แอนนอนไมนัส ไทป์ (anonymous type) ทำให้สามารถประกาศเป็นตัวแปรที่ไม่ระบุว่าเป็นชนิดข้อมูลใดแน่ด้วยชนิดข้อมูล var

15. ตัวแปรแบบวาเรียนคืออะไร

ตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนไทป์ไปมาได้ตามใจชอบตลอดเวลา

16. ITVD คล้ายหรือแตกต่างจากตัวแปรแบบวาเรียนอย่างไร

ตัวแปร ITVD ยังคงความเป็นไทป์เซฟตี (Type Safety) ของภาษาดอตเน็ตไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากตัวแปลภาษา C# ฉลาดพอที่จะตรวจดูว่าตัวแปร ITVD ถูกกำหนดค่าอะไรไว้ แล้วจะกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรให้เป็นไปตามนั้นเปลี่ยนแปลงภายหลังอีกไม่ได้

17. คำสั่ง Take คืออะไร

เมธอดทำหน้าที่กำหนดจำนวนแถวข้อมูลที่จะรับจากคิวรีโดยเริ่มจากแถวแรกไปจนถึงแถวที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ (เหมือน TOP ในภาษา T-SQL)

18. การนำผลลัพธ์ของคิวรี LINQ ไปใช้นอกจากจะใช้ foreach แล้วท่านยังสามารถใช้แบบใดได้อีก

ไปใช้เป็นดาต้าซอร์สให้แก่ออพเจ็กต์ที่เป็น DC อย่าง DataGridView

19. คำสั่ง where ทำหน้าที่อะไร

คล้ายกับคำสั่ง WHERE ในภาษา T-SQL คือทำหน้าที่คัดกรองแถวข้อมูลโดยอาศัยนิพจน์บูลีนเป็นที่ตั้ง

20. อนุประโยค group ทำหน้าที่อะไร

แบ่งแถวข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มอาจมีแถวข้อมูลจำนวนศูนย์ถึงหลายๆ แถว ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลตรงกับกุญแจที่ใช้ในการจัดกลุ่มหรือไม่

21. EM คืออะไร

Extension Method เมธอดเพิ่มขยาย ช่วยให้นิยามเมธอดที่ทำตัวเหมือนเป็นสมาชิกของคลาสแบบ sealed class หรือคลาสที่อยู่ในแอสเซมบลีได้

22. LE คืออะไร

Lambda Expression นิพจน์แลมดา การใช้ตัวกระทำ => ช่วยให้เขียนโค้ดได้กระชับอ่านง่ายขึ้นในหลายๆ บริบท (เช่นเมื่อทำดีลิเกต)

23. OI คืออะไร

Object Initializes ตัวกำหนดค่าเริ่มต้นให้ออพเจ็กต์ สิ่งที่ช่วยให้เขียนโค้ดได้กระชับอ่านง่ายขึ้น เพราะสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้พรอพเพอร์ตีได้ในบรรทัดเดียวกับการนิวออพเจ็กต์

เฉลยคำถามท้ายบท [4]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [4]

บทที่ 16

1. ด้วยสัญลักษณ์ µ คืออะไร

คิวรีหลายชั้น

2. สัญลักษณ์ λ คืออะไร

คิวรีหลัก

3. สัญลักษณ์ Σ คืออะไร

คิวรีย่อย

4. ฟังก์ชัน MIN ใช้ทำอะไร

เป็นฟังก์ชันแบบแอกริเกตเพื่อหาค่าน้อยที่สุด

5. แถวข้อมูลกำพร้าคืออะไร

หมายถึงแถวข้อมูลในตารางหนึ่งที่ไม่มีคู่ในอีกตารางหนึ่ง

6. ตารางชั่วคราวคืออะไร

คือตารางที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวในหน่วยความจำ สามารถนำไปใช้จอยกับตารางอื่นได้ และจะไม่หายไปเองเมื่อสิ้นแบตช์เหมือนอย่างตัวแปร ต้องใช้คำสั่ง DROP เพื่อลบ

7. ฟังก์ชันที่เหมาะจะนำมาใช้ตรวจหาค่า NULL คือฟังก์ชันอะไร

ฟังก์ชัน ISNULL()

8. ฟังก์ชันใช้แปลงชนิดข้อมูลคืออะไร

ฟังก์ชัน CAST()

9. ตารางสืบคืออะไร

คือตารางเสมือนที่เกิดจากการฉายแสดงข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT

10. คำสั่ง EXITSIS เหมือนหรือแตกต่างจาก IN อย่างไร

แตกต่างกันที่เมื่อคำสั่ง IN เราจะสนใจในข้อมูลที่ Σ คืนมาให้ แต่เมื่อใช้คำสั่ง EXITSIS เราไม่สนใจตัวข้อมูลเลย

 

บทที่ 17

1. เคอร์เซอร์แปลว่าอะไร

หมายถึงอะไรก็ตามที่กำลังวิ่งอยู่

2. วิธีประกาศเคอร์เซอร์ทำได้โดยใช้คำสั่งอะไร

CREATE CURSOR

3. เมื่อเลิกใช้เคอร์เซอร์แล้วควรทำอะไร

เวนคืนหน่วยความจำที่ใช้สำหรับเคอร์เซอร์และ DT ด้วยคำสั่ง DEALLOCATE

4. เคอร์เซอร์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

สี่ชนิดคือ Static, Dynamic, Forward-only และ Scroll

5. @@FETCH_STATUS คืออะไร

ตัวแปรโกบัลของ SQL2008 ทำหน้าที่ให้ค่าสถานะของการดึงข้อมูล (Fetch) จาก DT ของเคอร์เซอร์ หากการดึงข้อมูลทำได้เรียบร้อยดี ค่าของ @@FETCH_STATUS จะเท่ากับศูนย์ หากเกิดเออเรอร์จะเท่ากับ -1

6. การใช้เคอร์เซอร์ควรทำอย่างระวังเพราะอะไร

เพราะคิวรีที่ใช้เคอร์เซอร์อาจทำงานช้ากว่าคิวรีแบบเซตถึงสามสิบเท่า

7. CTE คืออะไร

คือนิพจน์ตารางร่วมเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สร้าง DT ได้

8. CTE แต่ต่างจากคิวรีย่อยย่างไร

แตกต่างตรงที่ CTE ต้องประกาศนิยาม DT ไว้ก่อนก่อนคำสั่ง SELECT ขณะที่คิวรีย่อยที่มีโค้ดฝังอยู่ภายในรายการคอลัมน์ของคำสั่ง SELECT

9. คำสั่งบรรทัดสุดท้ายในแบตช์ที่อยู่ก่อนหน้า CTE ต้องใส่อะไร

ต้องใส่เครื่องหมายเซมิโคลอน

10. เทรตาจอย (θ-join) คืออะไร

การจอยแบบมีเงื่อนไข

11. CTE มีข้อดีกว่าการทำด้วยคิวรีย่อยอย่างไร

อ้างถึง DT ที่เกิดจากคิวรีย่อยได้เพียงจุดเดียว แต่สามารถอ้างอิง DT ที่เกิดจาก CTE ได้ในหลายๆ จุด ในแบตช์เดียวกัน

12. รีเคอร์ชันคืออะไร

การเขียนโค้ดที่เรียกตัวเอง

13. คิวรีแบบรีเคอร์ซีฟมีประโยชน์อย่างไร

มีประโยชน์เมื่อใช้นำไปท่องโครงสร้างที่เป็นลำดับชั้น

14. การเขียนคิวรีรีเคอร์ซีฟในภาษา T-SQL แตกต่างจากการเขียนรีเคอร์ซีฟในภาษา C# อย่างไร

ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจสอบการทำงานซ้ำเพราะเมื่อลูปไปจนหมดแถวใน DT แล้วโปรแกรมจะรู้เองว่าควรหยุดการรีเคอร์ซีฟแค่นั้น

 

บทที่ 18

1. QOP คืออะไร

Query Optimization การปรับแต่งคิวรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. QAP คืออะไร

Query Analyze Practicing การวิเคราะห์การทำงานของคิวรีเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อสั่งให้คิวรีทำงาน

3. EP คืออะไร

Execution Plan แผนการทำงานที่ SQL2008 วางไว้เพื่อกระทำต่อคิวรี

4. กระบวนการอันเกี่ยวเนื่องกับ T-SQL แบ่งออกอย่างคร่าวๆ ได้เป็นอะไร

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเอ็นจินสัมพันธ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเอ็นจินจัดการหน่วยบันทึก

5. RE คืออะไร

Relational Engine เอ็นจินสัมพันธ์คือโปรแกรมใน SQL2008 ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแปลคิวรีแล้วนำไปดำเนินการโดยคิวรีออพติไมเซอร์

6. SE คืออะไร

Storage Engine เอ็นจินจัดการหน่วยบันทึก คือโปรแกรมใน SQL2008 หน้าที่อ่านหรือบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

7. QP คือไร

Query Parsing การแปลคิวรี คือกระบวนการที่ RE ทำให้คิวรีภาษา T-SQL กลายเป็นคำสั่งที่ SE สามารถนำไปปฏิบัติได้

8. PT คืออะไร

Parse Tree แผนภูมิต้นไม้แสดงการกระจายคำในไวยากรณ์ ทำหน้าที่นำเสนอลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งในคิวรี

9. QAZ คืออะไร

Query Algebrizer พีชคณิตกร มีหน้าที่ตรวจสอบในคิวรีว่ามีการกำหนดหรืออ้างถึงชื่ออะไรบ้าง

10. AB คืออะไร

Aggregate Biding

การผูกแอกริเกต การตรวจสอบว่าคิวรีนั้นมีการทำแอกริเกตหรือไม่

11. QPT คืออะไร

Query Processor Tree แผนภูมิต้นไม้ของตัวประมวลผลคิวรี

12. QO

Query Optimizer คิวรีออพติไมเซอร์ คือตัวจักรสำคัญของโปรแกรม SQL2008 ในการทำงานเกี่ยวกับคิวรี

13. CBP คืออะไร

Cost-Based Plan แผนการทำงานอิงค่าใช้จ่าย คำว่าค่าใช้จ่ายในที่นี้หมายถึงค่าความสิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบ เช่นซีพียู I/O รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติด้วย

14. TP คืออะไร

Trivial Plan แผนปลีกย่อย เป็น CBP พื้นฐานสำหรับคิวรีง่ายๆ ทั่วไป

15. EC คืออะไร

Estimated Cost ค่าประเมินคือค่าใช้จ่ายในการทำงานของคิวรีที่เกิดจากการคาดการของ QO

16. HV คืออะไร

Heuristic Evaluation หลักการหากวิธีดีสุดเพื่อเลือก CBP แบบที่ดีที่สุด QO ทำ

  1. เมื่อถึงคราวทำงานจริงๆ SE อาจไม่ดำเนินการตาม EP เพราอะไร

เพราะ EP ที่ได้ไม่เหมาะกับการทำงานแบบขนาน หรือ SD เก่าเกินไปหรือถูกเปลี่ยนแปลงหลังจาก QO ใส่ EP ไว้ในแคชแล้ว

18. EEP คืออะไร

Estimated Execution Plan แผนการทำงานโดยประเมินเป็นแผนการที่ QO ส่งให้ SE ทำงาน

19. AEP คืออะไร

Actual Execution Plan แผนการทำงานจริง ขั้นตอนการทำงานหรือตัวดำเนินการต่างๆ ที่ทำงานไปแล้ว

20. EPC คืออะไร

Execution Plan Cache แคชเก็บแผนงาน

21. EPR คืออะไร

Execution Plan Reuse การนำ EP กลับมาใช้งานใหม่

22. เลซีไรเตอร์คืออะไร

Lazywriter เป็นโปรเซสของ SQL2008 ทำหน้าที่ตรวจสอบว่า EP ในแคชหมดอายุหรือยัง

23. DMV คืออะไร

Dynamic Management View คือวิวที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่า QE และ SE สร้าง EP อะไรไว้บ้าง

24. DEEP คืออะไร

ปุ่ม Display Estimated Execution Plan ใช้เพื่อให้แสดง EEP โดยไม่ต้องรันคิวรี

25. ESP คืออะไร

Execute and Show Plan โหมดปฏิบัติและแสดงแผนการทำงาน

26. IAEP คืออะไร

ปุ่ม Include Actual Execution Plan ทำหน้าที่เปิด-ปิดโหมด ESP

27. PO คืออะไร

Physical Operator ตัวดำเนินการทางกายภาพ ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นจริงๆ

28. LO คืออะไร

Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกะ ใช้เพื่อแสดงการทำนายหรือคาดการณ์กระบวนการที่จะเกิดขึ้น

29. CC คืออะไร

Computed Column เป็นคอลัมน์ที่เกิดจากการคำนวณ

30. COI คืออะไร

Covering Index ดรรชนีครอบคลุม เป็นดรรชนีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ หรือครอบคลุมคอลัมน์ที่ต้องการใช้ในคิวรี

 

บทที่ 19

1. หากต้องการผลลัพธ์แบบ CUBE แต่ไม่ใช้คำสั่ง CUBE ทำได้หรือไม่

ทำได้โดยเขียน SELECT หลายๆ ชุดแล้วนำมาเชื่อมด้วยยูเนียน

2. เมื่อใช้คำสั่ง ROLLUP ทำให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

เกิดการกระจายกลุ่มที่ทำแอกริเกตออกตามความเป็นไปได้ในลักษณะต่างๆ ครบทุกแบบ

3. คำสั่ง PIVOT ทำหน้าที่อะไร

นำข้อมูลในแถวข้อมูลมาทำเป็นคอลัมน์ ผลลัพธ์ที่ได้คล้าย Pivot table ในโปรแกรม Excel

4. Hardcode คืออะไร

การระบุค่าตายตัวในโค้ดโดยตรงไม่ได้นำมาจากฐานข้อมูล เช่นการเปลี่ยนรหัสพนักงานให้เป็นชื่อทำโดยการตั้งชื่อเล่นของคอลัมน์ด้วยคำสั่ง AS

5. คำสั่ง UNPIVOT ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับ PIVOT คือแปลงเมทริกซ์กลับไปเป็นตาราง (tabular ทาบูลาร์)

6. คำสั่งอะไรเปลี่ยนข้อมูลจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้ง หรือเปลี่ยนจากแถวไปเป็นคอลัมน์

PIVOT

7. ฟังก์ชันในกลุ่มวินโดว์ประกอบด้วยคำสั่งอะไรบ้าง

ROW_NUMBER, OVER, PARTITION BY, RANK, DENSE_RANK และ ORDER BY

 

บทที่ 20

1. วิวคืออะไร

คือคิวรีภาษา T-SQL ทำหน้าที่เป็นตารางเสมือนฉายแสดงข้อมูลจากตารางเดียวหรือจากหลายๆ ตาราง

2. ประโยชน์ของวิวคืออะไร

ช่วยให้รวมคอลัมน์จากหลายๆ ตารางมาเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เกิดรูปแบบข้อข้อมูลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผู้ใช้ (หมายถึง end-user) สามารถใช้วิวเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิให้เข้าถึงตารางจริงๆ

3. วิวอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้อย่างไร

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนคิวรีเพื่อเชื่อมโยงตารางต่างๆ เอง และไม่ต้องสนใจกฎทางธุรกิจที่อาจมีการประมวลผลซับซ้อน แต่ผู้ใช้สามารถเขียนคิวรีให้ทำงานกับวิวเพียงแค่ใช้คำสั่ง SELECT * ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการครบ และอาจใช้คำสั่ง WHERE กับเงื่อนไขง่ายๆ เพื่อคัดกรองแถวข้อมูลจากวิวได้

4. วิวใช้รักษาความปลอดภัยได้อย่างไร

สร้างวิวหลายๆ แบบแล้วกำหนดให้พนักงานแต่ละกลุ่มเข้าถึงข้อมูลทางอ้อมผ่านวิวแต่ละแบบ

5. วิวหลายชั้นเป็นอย่างไร

วิวที่คิวรีข้อมูลจากวิวอื่น

6. ทริกเกอร์คืออะไร

ออพเจ็กต์ฐานข้อมูลซึ่งเป็นโค้ดที่จะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง

7. ทริกเกอร์เหมือนหรือแตกต่างจากสพร็อกซ์หรือไม่อย่างไร

เหมือนกันที่เป็นโค้ดที่ถูกเก็บไว้เป็นออพเจ็กต์ ต่างกันที่เรียกให้สพร็อกซ์ทำงานเมื่อใดก็ได้ แต่ทำเช่นนั้นกับทริกเกอร์ไม่ได้

8. ทริกเกอร์จะทำงานเมื่อใด

ทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ที่กำหนดไว้

9. ทริกเกอร์มีกี่แบบ

มีสองแบบคือแบบ DML และแบบ DDL

10. ทริกเกอร์ที่พบบ่อยเป็นแบบใด

ทริกเกอร์แบบ DML

11. ข้อควรระวังในการใช้ทริกเกอร์คืออะไร

โจทย์ใดสามารถใช้ข้อกำหนด (Constraint) ได้ให้ใช้ข้อกำหนดแทนการใช้ทริกเกอร์ เพราะจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่า

12. ทริกเกอร์อยู่ที่ใดใน OE ของ SSMS

ภายใต้ไอคอน AdventureWorks / Table / Customer / Triggers

13. คำสั่ง RAISERROR ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่แสดงข้อความที่กำหนด

14. วิธีส่งอีเมลในคิวรีทำอย่างไร

เรียกสพร็อกซ์ชื่อ sp_send_dbmail

 

บทที่ 21

1. คำว่า Dynamic หมายถึงอะไร

หมายถึงเปลี่ยนแปลงได้ มีพลวัต ไม่ตายตัว

2. DSQL คืออะไร

คือคิวรีที่มีพลวัต

3. โค้ดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีข้อดีอย่างไร

โปรแกรมมีความยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้

4. ข้อเสียของ DSQL คืออะไร

ดีบักยากและอาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัย

5. วิธีใช้งาน DSQL อย่างง่ายที่สุดอาศัยคำสั่งอะไร

คำสั่ง EXECUTE

6. คำสั่ง IF แต่ต่างจาก CASE อย่างไร

IF จะทำงานกับประโยคคำสั่งส่วนที่ไม่ใช่คิวรี ส่วนคำสั่ง CASE ใช้ทำงานภายในคิวรี

7. เครื่องหมายฟันหนู (‘) ใช้ทำอะไร

กำหนดขอบเขตของข้อความ

8. พารามิเตอร์มีประโยชน์อย่างไรต่อ DSQL

ช่วยให้ใช้งาน DSQL ได้พลิกแพลงได้หลากหลายยิ่งขึ้น

9. อะไรที่ช่วยให้ใช้พารามิเตอร์กับ DSQL ได้

สพร็อกซ์ชื่อ sp_executesql

10. วิธีใช้ sp_executesql ทำได้อย่างไร

ทำได้โดยใช้คำสั่ง EXECUTE ตามด้วย sp_executesql แล้วตามด้วยชื่อตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์

11. SQL Injection คืออะไร

การโจมตีแบบ SQL Injection คือการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้โปรแกรมฝั่งไคลแอนท์สอดแทรกสคริปต์คำสั่ง SQL โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อฐานข้อมูล

เฉลยคำถามท้ายบท [3]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [3]

บทที่ 9

1. สถาปัตยกรรมแบบ ฟอน นอยมานเป็นอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่มีโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียว

2. การคิดแบบ PL เป็นอย่างไร

คือคิดแบบแยกย่อยประบวนการเป็นขั้นตอนเล็กๆ เพื่อดำเนินการตามลำดับ

3. การคิดแบบเซตเป็นอย่างไร

คิดเป็นภาพรวมทั้งหมด หรือเป็นก้อนใหญ่ทั้งก้อนไปในทีเดียวกัน

4. ตารางเทียมแบ่งออกเป็นกี่แบบ

สามแบบคือ ตารางช่วย (Auxiliary Table) ตารางชั่วคราว (Temporal Table) ตารางเสมือน (Virtual Table)

5. แบบจำลองในการเขียนโปรแกรมมีทั้งหมดกี่แบบ

แบบเน้นกระบวนการ (Procedural Programming)แบบเน้นฟังก์ชัน (Functional Programming)

แบบเน้นข้อกำหนด (Constraint Programming) แบบเน้นวัตถุ (OOP)

6. ดาต้าโมเดลคืออะไร

แบบจำลองข้อมูลลักษณะการเก็บข้อมูลในโลกของฐานข้อมูลสัมพันธ์

7. คอลัมน์คืออะไร

คือการแบ่งข้อมูลในแถวออกเป็นส่วนๆ

8. แถวคืออะไร

คือการแบ่งข้อมูลในตารางออกเป็นส่วนๆ

9. คิวรีคืออะไร

ในหนังสือเล่มนี้หมายถึงคำสั่งภาษา T-SQL ทั้งหมด

10. โมเลกุลคืออะไร

การเก็บค่าหลายๆ ค่าไว้ภายในคอลัมน์เดียว

11. หน่วยข้อมูลแบบไอโซเมอร์คืออะไร

หน่วยข้อมูลสองหน่วยที่มีข้อมูลเดี่ยวจำนวนเท่ากันและชนิดเดียวกัน

12. ตัวแสดงแทนคืออะไร

โค้ดให้ส่งค่ากลับเป็นค่างคงที่เพื่อให้โค้ดที่เรียกใช้สามารถรันได้เหมือนมีเมธอดที่เขียนเสร็จแล้วจริงๆ

13. อะมีบาเทียบได้กับอะไร

การทำงานของคิวรีที่สามารถแตกตัวออกเป็นตัวประมวลผลใหม่จำนวนมากและกระจายงานให้ทำพร้อมๆ กันได้

14. Derived Table คืออะไร

ตารางชั่วคราวที่เกิดจากการทำงานของคิวรี

 

บทที่ 10

1. ภาษา T-SQL ถูกออกแบบมาอย่างไร

ให้มีรูปแบบคำสั่งคล้ายภาษามนุษย์ หรือภาษาธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์หรือนักคอมพิวเตอร์ สามารถป้อนพิมพ์คิวรีเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้เอง

2. คำสั่ง GO ทำหน้าที่อะไร

กำหนดจุดสิ้นสุดของแบตช์

3. คำสั่ง USE ทำหน้าที่อะไร

กำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการทำคิวรี

4. เครื่องหมาย ; มีหน้าที่อะไร

ระบุจุดสิ้นสุดของบรรทัดคำสั่ง

5. เครื่องหมายขีดลบติดกันสองอัน (–) ใช้ทำหน้าที่อะไร

กำหนดหมายเหตุหรือคอมเมนท์แบบ ANSI

6. เครื่องหมาย @ มีหน้าที่อะไร

มีไว้ใส่นำหน้าชื่อตัวแปร

7. ขอบเขตของตัวแปรท้องถิ่นเป็นอย่างไร

มีขอบเขตหรือมีชีวิตอยู่ภายในแบตช์ที่ประกาศมันเท่านั้น

8. คำสั่ง Step over ใช้ทำอะไร

รันโค้ดข้ามส่วนสพร็อกซ์ ฟังก์ชัน ทริกเกอร์ ที่ปรากฏอยู่ภายในคิวรี

9. ตัวแปรแบบใดเก็บค่าเป็นโรวเซต

ตัวแปรแบบตาราง (table variable)

10. การกำหนดค่าตัวแปรด้วย SET และ SELECT แตกต่างกันอย่างไร

คำสั่ง SET นำค่ามาจากค่าคงที่หรือนิพจน์ ส่วนคำสั่ง SELECT นำค่ามาจากตาราง

11. คำสั่ง Begin/End มีหน้าที่อะไร

ช่วยให้กำหนดบล็อกเพื่อให้คำสั่งต่างๆ ที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขของ IF เป็นจริงมีได้หลายบรรทัด

12. คำสั่ง WAITFOR ใช้ทำอะไร

ใช้ทำให้โปรแกรมหยุดรอตามเวลาที่กำหนด โดยช่วงที่หยุดรออาจกำหนดเป็นวินาที หรือกำหนดให้หยุดรอจนถึงเวลาที่กำหนด

13. คำสั่ง CASE แตกต่างจากคำสั่ง IF อย่างไร

คำสั่ง IF ใช้กับบล็อกของโค้ดภายนอกคิวรี ส่วนคำสั่ง CASE ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขและทำงานภายในคิวรี

14. ตัวแปรโกลบอลคืออะไร

คือตัวแปรของระบบเพื่อใช้เรียกดูสถานะ

15. ชื่อตัวแปรท้องถิ่นควรเขียนแบบใด

ปาสคาล

16. อินเตอร์เซคคืออะไร

คือตัวกระทำทางเซต เมื่อ x = A ∩ B ค่าของ x จะเป็นหน่วยต่างๆ ที่มีซ้ำกันอยู่ในทั้ง A และ B

17. คำสั่ง TOP ใช้ทำหน้าที่อะไร

ใช้ร่วมกับคำสั่ง SELECT เพื่อกำหนดจำนวนแถวที่ต้องการให้ฉายแสดง

 

บทที่ 11

1. ท่านสามารถสร้างตารางในฐานข้อมูลได้กี่ตาราง

สองพันล้านตาราง

2. ในหนึ่งตารางเก็บข้อมูลได้กี่แถว

เก็บได้ไม่จำกัดจนกว่าฮาร์ดดิสก์จะเต็ม

3. ภายในหนึ่งตารางมีดรรชนีได้กี่ดรรชนี

หนึ่งพันดรรชนี

4. คำว่า dbo คืออะไร

ย่อจาก Database Owner หมายถึงผู้สร้างฐานข้อมูลนั้น

5. ตัวกำหนด IGNORE_DUP_KEY ทำหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่กำหนดว่าจะให้แสดงเออเรอร์เมื่อพบค่าในกุญแจซ้ำกันหรือไม่

6. วิธีเรียกดูรายการออพเจ็กต์ที่ผูกอยู่กับตารางทำอย่างไร

ทำได้โดยเรียกดูวิวชื่อ sys.dm_sql_referencing_entities

 

บทที่ 12

1. DT คืออะไร

คือ Derived Table เป็นตารางเสมือนที่เกิดจากผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT

2. คำสั่ง WHERE มีหน้าที่อะไร

ใช้คัดกรองแถวข้อมูลใน DT ที่เกิดจากผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT

3. คำสั่ง DISTINCT ทำหน้าที่อะไร

กำจัดข้อมูลซ้ำภายใน DT

4. การคัดกรองด้วยเงื่อนไขหลายอย่างทำอย่างไร

ใช้คำสั่ง WHERE ร่วมกับตัวกระทำตรรกะ AND และ OR

5. คำสั่ง AS ใช้ทำอะไร

ใช้กำหนดชื่อเล่นให้คอลัมน์ของ DT

6. การสุ่มดูข้อมูลในตารางทำอย่างไร

ใช้คำสั่ง TABLESAMPLE หรือใช้คำสั่ง ORDER BY ร่วมกับฟังก์ชัน NEWID()

7. ตรวจสอบหาค่า NULL ทำอย่างไร

ใช้คำสั่ง IF NULL

8. ตรวจสอบหาค่าที่ไม่ใช่ NULL ทำอย่างไร

ใช้คำสั่ง IF NOT NULL

9. คำสั่ง LIKE มีประโยชน์อย่างไร

ค้นหาข้อความที่รู้ค่าเพียงบางส่วน หรือต้องการดูข้อมูลหลายๆ แถวที่มีข้อความคล้ายๆ กัน

10. ตัวกำหนด DESC ทำหน้าที่อะไร

เรียงลำดับกลับด้านจาก Z ไป A

11. เมตาดาต้าชื่อ INFORMATION_SCHEMA.TABLES มีประโยชน์อย่างไร

ใช้เรียกดูรายชื่อตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลหนึ่งๆ

12. วิธีเรียกดูรายชื่อคอลัมน์ทั้งหมดในตารางทำอย่างไร

ใช้เมตาดาต้าชื่อ INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

13. คำสั่ง UNION ALL ใช้ทำอะไร

จับสอง DT จากสองคิวรีมารวมเป็น DT เดียว

14. ตารางที่ UNION กันได้ต้องเป็นอย่างไร

ต้องเป็นตารางที่เข้ากันได้ในทางยูเนียนหรือ Union Compatible Tables

15. Cartesian product คืออะไร

คือการจับคู่ทุกแบบหรือทุกความเป็นไปได้ระหว่างแถวข้อมูลในสองตาราง

16. การจอยแบบใดให้ผลลัพธ์เหมือน Cartesian product

INNER JOIN

17. ฟังก์ชัน SUBSTING ทำหน้าที่อะไร

นำตัวอักษรในสตริงมาแยกออกเป็นตัวๆ

18. ฟังก์ชัน LEN มีหน้าที่อะไร

ให้ข้อมูลความยาวของสตริง

19. คำสั่ง WITH ใช้ทำอะไร

ใช้สร้างคิวรีแบบ "นิพจน์ตารางร่วม" Common Table Expression

20. แอกริเกต (Aggregate) คืออะไร

คือการหาผลรวมของจำนวนเลขจากข้อมูลหลายๆ แถว

21. การเปรียบเทียบชั่วโมงของเวลาสองเวลาทำอย่างไร

ใช้ฟังก์ชัน DATEDIFF กำหนดพารามิเตอร์เป็น DAY แล้วคุณด้วย 24 คือ DATEDIFF(DATE, day1, day2) * 24

22. การเปรียบเทียบนาทีของเวลาสองเวลาทำอย่างไร

ใช้ฟังก์ชัน DATEDIFF กำหนดพารามิเตอร์เป็น DAY แล้วคุณด้วย 24 แล้วคุณด้วย 60 คือ DATEDIFF(DATE, day1, day2) * 24 * 60

23. การสร้าง Pivot table ทำอย่างไร

ทำได้โดยใช้คำสั่ง COALESCE และ ROLLUP

 

บทที่ 13

1. RC คืออะไร

คือแคลคูลัสที่คอดด์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทำงานกับฐานข้อมูลสัมพันธ์โดยเฉพาะ

2. ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ RC คืออะไร

เน้นตัวแปรย่าน

3. ตัวแปรย่านคืออะไร

เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นทูเพิลในตาราง คือตัวแปรซึ่งเก็บอนุญาตให้เก็บได้เฉพาะทูเพิลในตารางเท่านั้น

4. แคลคูลัสแบบที่เน้น RV เรียกว่าอะไร

เรียกว่าแคลคูลัสภาคทูเพิล

5. เพราะอะไรจึงต้องเสียเวลาเรียน RC

เพราะภาษา T-SQL มีต้นกำเนิดมาจาก RC

6. DT คืออะไร

คือตารางเทียมซึ่งเกิดจากแถวและคอลัมน์ที่เป็นผลลัพธ์ของคิวรี

7. ตัวแปรชี้ทูเพิลคืออะไร

คือตัวแปรนี้ทำหน้าที่เหมือนมือชี้ที่คอยชี้ไล่ไปตามข้อมูลแต่ละแถว เพื่อตรวจดูว่าแถวที่กำลังชี้อยู่มีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขหรือไม่

8. การฉายแสดงคอลัมน์ทั้งหมดดีหรือไม่

ไม่ดีเพราะตารางบางตารางอาจมีคอลัมน์เป็นร้อยทำให้ข้อมูลล้นจอหรือหน้ากระดาษและช้าเพราะมีปริมาณข้อมูลไหลจำนวนมาก

9. ชื่อเล่นหรือ Alias มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยทำให้คิวรีกระชับและอ่านง่ายขึ้น

10. การจอยแบ่งออกเป็นประเภทหลักกี่แบบ

แบ่งออกเป็นสองแบบคือ “การจอยสามัญ” และ “การจอยมีเงื่อนไข”

11. CROSS JOIN คืออะไร

คือการจอยแบบคาร์ทีเซียนโดยไม่มีเงื่อนไข

12. INNER JOIN คืออะไร

เหมือน CROSS JOIN แต่ต้องระบุเงื่อนไขในการจอย

13. การอ่าน RCE ควรอ่านทิศทางใด

อ่านไล่จากขวาไปซ้าย

14. วิวมีประโยชน์อย่างไร

ทำให้คิวรีซับซ้อนน้อยลง

15. เครื่องหมาย $ คืออะไร

หมายถึง "มีปรากฏในแถว”

16. การเขียน RCE ช่วยให้การสร้างคิวรีง่ายขึ้นเพราะอะไร

เพราะการตรวจสอบความถูกต้องของคิวรีขณะอยู่ในรูปของ RCE ทำได้ง่ายกว่าตอนแปลเป็นภาษา T-SQL แล้ว

17. RC มีวิธีคิดอย่างไร

มีวิธีคิดอย่าง NP คือไม่เน้นกระบวนการคือใกล้เคียงกับการสั่งด้วยภาษาธรรมชาติ

 

บทที่ 14

1. ทูเพิลคืออะไร

มีความหมายเดียวกับคำว่าแถวข้อมูล (Row) ในตาราง

2. เซตคืออะไร

คือรีเลชันที่ไม่มีทูเพิลซ้ำกัน

3. แบ็กคืออะไร

คือรีเลชันที่มีทูเพิลซ้ำกัน

4. ตัวถูกดำเนินการแบบอะตอมคืออะไร

หมายถึงตัวถูกดำเนินการที่เป็นหน่วยๆ เดียว แบ่งแยกไม่ได้

5. ตัวดำเนินการในวิชา RA แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

สี่ คือ ตัวดำเนินการทางเซตธรรมดา ตัวดำเนินการที่ทำหน้าที่ตัดบางส่วนของความสัมพันธ์ ตัวดำเนินการซึ่งทำหน้าที่นำความสัมพันธ์สองชุดมารวมเข้าด้วยกัน ตัวดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนชื่อ

6. DT คืออะไร

Derived Table รีเลชันเสมือนที่เกิดจากผลลัพธ์ของคิวรี มีความหมายเดียวกับ "ชุดผลลัพธ์" (Result Set ย่อ RS)

7. ตัวกระทำทางเซตทั้งเจ็ดของคอดด์มีอะไรบ้าง

ตัวคัดกรอง (Restrict) ตัวฉายแสดง (Project) การคูณ (Product) ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซคชัน (Intersection) ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Difference) การจอย (Join) การหาร (Divide)

8. คำสั่ง WITH มีประโยชน์อย่างไร

เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เขียนสูตรได้กระชับเข้า

9. จงสำแดงนิยามของยูเนียน

คือผลของ a ยูเนียน b คือทูเพิล t เมื่อ a และ b เป็นรีเลชันชนิดเดียวกันและประกอบด้วยทูเพิล t ในทั้งสองรีเลชัน

10. จงสำแดงนิยามของอินเตอร์เซค

เมื่อมีรีเลชัน a และ b ซึ่งเป็นรีเลชันชนิดเดียวกัน (คือมีแอตทริบิวต์ตรงกัน) การทำอินเตอร์เซคระหว่างสองรีเลชันนี้ คือ a อินเตอร์เซค b ย่อมได้ผลลัพธ์เป็นรีเลชันที่มีชนิดเดียวกัน ภายในรีเลชันประกอบด้วยทูเพิล t ซึ่งเป็น t ที่มีอยู่ทั้งในรีเลชัน a และรีเลชัน b

11. ประโยชน์ของโปรเจคชันคืออะไร

ใช้หา "เซตย่อยทางแนวตั้ง" ของรีเลชัน คือนำมาใช้เพื่อคัดกรองเฉพาะแอตทริบิวต์ที่ต้องการออกจากแอตทริบิวต์ทั้งหมดในรีเลชัน

12. เมื่อพูดว่าจอยโดยไม่ระบุว่าเป็นการจอยแบบใดจะถือว่าคือการจอยแบบใด

จอยสามัญ

13. พีชคณิตสัมพันธ์ภาคเซตคืออะไร

คือ RA ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับรีเลชันที่มีทูเพิลไม่ซ้ำกันเลย

14. ตัวอักษรพาย (π) ใช้ทำหน้าที่อะไร

แทนตัวดำเนินการโปรเจคชัน

15. ตัวอักษรซิกมา (σ) ใช้ทำหน้าที่อะไร

ใช้แทนตัวดำเนินการซีเลคชัน

16. CE คืออะไร

คือนิพจน์เพื่อการเปรียบเทียบ Condition Expression คล้ายคลึงกับนิพจน์เพื่อการเปรียบเทียบในภาษาคอมพิวเตอร์ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่าตัวถูกดำเนินการต้องเป็นค่าคงที่ หรือไม่ก็เป็นแอตทริบิวต์ในรีเลชัน

17. ทำไมจึงต้องทำจอย

เพราะได้แยกข้อมูลพาดพิงต่างๆ ออกเป็นรีเลชันย่อยหลายรีเลชันตอนทำนอร์มัลไลซ์

18. เทรตาจอยคืออะไร

การจอยที่กำหนดเงื่อนไขได้

19. RAET คืออะไร

Relative Algebra Expression Tree คือการเขียน RAE ให้เป็นแผนภูมิต้นไม้

20. อักษร r (ตัวอักษรกรีก Rho) ใช้แทนอะไร

ตัวดำเนินการเปลี่ยนชื่อ

21. การทำอินเตอร์เซคชันอาจใช้วิธีใดแทนได้

การหาผลต่าง

22. การทำเทรตาจอยอาจใช้วิธีใดแทนได้

การหาผลคูณคาร์ทีเซียนร่วมกับซีเลคชัน

23. LE คืออะไร

นิพจน์เชิงเส้น Linear Expression คือนิพจน์ที่แสดงการทำงานการเรียงตามลำดับของกระบวนการ

24. LN คืออะไร

สัญลักษณ์เชิงเส้น (Linear Notation) คือการกำหนดชื่อให้แก่โหนดต่างๆ ของต้นไม้ในแต่ละช่วงการทำงาน

25. ซีเลคชันมีประโยชน์อย่างไร

คัดกรองทูเพิลตามเงื่อนไขที่กำหนด

26. คิวรีที่ให้ DT เป็นแบ็กดีกว่าเซตหรือไม่อย่างไร

ดีกว่าเพราะทำงานเร็วกว่าและกินทรัพยากรของระบบน้อยกว่า

27. ตัวดำเนินการใดที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันไม่ว่าจะทำกับเซตหรือแบ็ก

อินเตอร์เซคชัน และดิฟเฟอร์เรนซ์

28. ตัวดำเนินการใดที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันเมื่อทำกับเซตและแบ็ก

ยูเนียน

29. กฎการสลับที่ของยูเนียนเป็นอย่างไร

R u S = S u R

30. กฎการกระจายสำหรับยูเนียนเป็นอย่างไร

(R u S)-T = (R-T) u (S-T)

31. เมื่อทำโปรเจคชันกับแบ็กและเซตแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

แตกต่างกัน เมื่อทำโปรเจคชันแบบแบ็กจะย่อมให้ DT ที่มีทูเพิลที่ซ้ำกันได้ แต่เมื่อทำโปรเจคชันแบบเซตจะตัดทูเพิลซ้ำออกจาก DT

32. ตัวดำเนินการเพิ่มจากของคอดด์มีกี่ตัว อะไรบ้าง

มีหกตัวคือ ตัวตัดข้อมูลซ้ำ ตัวหาผลรวม ตัวจัดกลุ่ม ตัวเรียงข้อมูล ตัวเสริมโปรเจคชันและ Outerjoin

33. Outerjoin คืออะไร

คือจอยแบบพิเศษที่รวม DLT ไว้ใน DT ด้วย

 

บทที่ 15

1. คำสั่ง IN ทำหน้าที่อะไร

ช่วยให้ดึงค่าที่กระจายอยู่หลายๆ แห่งในตารางได้ง่ายขึ้น

2. ประโยชน์จริงๆ ของคำสั่ง IN คืออะไร

คือการนำไปใช้ในคิวรีซ้อนคิวรี

3. คิวรีย่อยที่คืนค่าเดี่ยวเหมาะใช้ทำอะไร

ทำ SELECT เพื่อดึงเซตย่อยของแถวในตาราง

4. คิวรีย่อยเพื่อการตรวจหาค่าคืออะไร

คือคิวรีย่อยเพื่อที่ใช้คำสั่ง EXITS ทำหน้าที่ตรวจดูว่า SQEC มีค่าที่ต้องการหรือไม่โดยไม่สนใจว่า SQEC ส่งค่ากลับมากี่แถวหรือมีค่าอะไรบ้าง

5. คิวรีหลายชั้นมีประโยชน์อย่างไร

เปรียบเทียบค่ากับผลลัพธ์ที่มาจากการหาผลรวมและหาค่ากลับตรรกะ

เฉลยคำถามท้ายบท [2]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [2]

บทที่ 5

1. ERD มีประโยชน์อย่างไร

แสดงภาพความสัมพันธ์ภายในเอนทิตี และระหว่างเอนทิตี

2. ตีนกามีหน้าที่อะไร

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (one-to-many) หรือหลายต่อหลาย (many-to-many)

3. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งพบได้ในกรณีใด

การแปลงนอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่เพื่อขจัดค่า NULL ออกจากตารางแม่

4. ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายคืออะไร

หมายถึงทุกๆ แถวในตาราง ก อาจเชื่อมโยงกับหลายๆ แถวในตาราง ข

5. สัญลักษณ์รูปวงกลมและขีดหนึ่งขีดใช้แทนอะไร

แสดงความสัมพันธ์แบบศูนย์และหนึ่ง

6. ความสัมพันธ์แบบจำแนกได้คืออะไร

คือความสัมพันธ์แบบที่ตารางลูกถูกแยกแยะโดยตารางแม่ในบางส่วน และถูกกำหนดความผู้พันธ์ในอีกบางส่วน

7. ความสัมพันธ์แบบจำแนกไม่ได้เป็นอย่างไร

คือความสัมพันธ์แบบที่ตารางลูกไม่ขึ้นกับตารางแม่ คือกุญแจหลักของตารางลูกไม่ใช่กุญแจเดียวกับกุญแจหลักในตารางแม่

8. ตารางผูกพันคืออะไร

คือตารางที่มีกุญแจนอกเป็นกุญแจหลักที่มาจากตารางแม่

9. กุญแจหลักมีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตาราง

10. กุญแจเอกลักษณ์คืออะไร

หน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ

 

บทที่ 6

1. นอร์มัลไลเซชันคืออะไร

กระบวนการลดทอนความซ้ำซ้อนข้อข้อมูล หรือการตัดส่วนที่ซ้ำกันโดยไม่จำเป็นในตาราง

2. อะนอมาลิคืออะไร

รูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อเพิ่มลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3. กุญแจเสนอคืออะไร

คือคอลัมน์ที่อาจนำมาใช้ทำ PK ได้

4. การพาดพิงหลายค่า (MVD) คืออะไร

คือกรณีที่ตารางมีสองคอลัมน์ และคอลัมน์หนึ่งเป็น PK และอีกคอลัมน์หนึ่งมีข้อมูลแบบคอลเลคชัน

5. การพาดพิงบางส่วน (PD) คืออะไร

เกิดขึ้นเมื่อคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งมีภาวะ FFD กับคอลัมน์ที่เป็น PK ซึ่งเป็น CK

6. นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่งทำได้อย่างไร

ตัดข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถจำแนกข้อมูลทุกแถวในทุกตารางได้ด้วย PK

7. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สองทำได้อย่างไร

ทำให้คอลัมน์ที่ไม่ใช่กุญแจเป็น FFD ของคอลัมน์ที่เป็น PK และห้ามไม่ให้มี PD

8. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สามทำได้อย่างไร

กำจัดคอลัมน์ที่พาดพิงทางอ้อมกับคอลัมน์ที่เป็น PK

9. นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์ทำได้อย่างไร

ทำให้คอลัมน์ที่เป็นตัวกำหนดทั้งหมดในตารางกลายเป็นกุญแจเสนอ

10. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่มีเป้าหมายเพื่ออะไร

กำจัด MVD

 

บทที่ 7

1. RDBMS คืออะไร

คือซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล อาทิ การทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อแก้ไข เพิ่ม ลบ และนำข้อมูลมาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่นนำมาทำรายงานเป็นต้น

2. สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนเซอฟเวอร์เป็นอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่แยกระหว่างโปรแกรมผู้ให้บริการ (server) กับโปรแกรมผู้รับบริการ (client) โดยโปรแกรมผู้ให้บริการจะวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ให้บริการและโปรแกรมผู้รับบริการจะวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

3. การทำงานแบบไคลแอนท์/เซอฟเวอร์จะมีผลดีก็ต่อเมื่อเป็นอย่างไร

เมื่อแอพลิเกชันฝั่งไคลแอนท์ไม่ได้ติดต่อกับตารางในฐานข้อมูลโดยตรง แต่ทำงานผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเช่นสพร็อซ์

4. มิดเดิลแวร์เป็นอย่างไร

ถ้าไคลแอนท์ติดต่อกับ DS ทางอ้อม โดยไคลแอนท์ติดต่อกับเซอฟเวอร์ ก เพื่อประมวลผลและเซอฟเวอร์ ก ติดต่อกับ DS อีกทอดหนึ่ง อย่างนี้ถือว่าเซอฟเวอร์ ก เป็นมิดเดิลแวร์

5. สถาปัตยกรรมแบบ n-tier เป็นอย่างไร

กรณีที่ไคลแอนท์รันแอพลิเกชันซึ่งทำงานประสานกับมิดเดิลแวร์หลายตัว

6. SOA คืออะไร

สถาปัตยกรรมที่เน้นเซอร์วิส ไคลแอนท์รันแอพลิเกชันซึ่งทำงานประสานกับเซอร์วิสหลายตัวจากหลายแหล่ง บางครั้งเป็นการเรียกหาเซอร์วิสผ่านเว็บด้วยโปรโตคอล SOAP

7. SQL2008 สร้างอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลได้กี่อินสแตนซ์

50

8. Query Optimizer มีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่หาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคิวรี

9. ล็อกคืออะไร

กลไกที่ใช้เพื่อป้องกันการขัดแย้งกันของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดียวกันพร้อมๆ กัน

10. DML คืออะไร

คำสั่งสามัญที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง select, insert, update และ delete

11. DDL คืออะไร

คำสั่งที่ใช้สร้าง แก้ไข หรือจัดการตาราง ข้อกำหนด และออพเจ็กต์ต่างๆ ในฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง create, drop และ alter

12. ระบบปฏิบัติการ SQLOS คืออะไร

ระบบปฏิบัติการที่อยู่ภายใน SQL2008

13. Service Broker มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องสร้างและบริหารคิวเอง เพราะ SB จะดูแลให้โดยอัตโนมัติ

14. SMO คืออะไร

คือชุดของออพเจ็กต์ใช้ทำหน้าที่เผยให้เห็นว่า SQL2008 มีการตั้งค่ากำหนดอะไรไว้บ้าง ผู้ใช้สามารถเขียน MC เพื่ออ่านค่า SMO หรือจะเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดเหล่านั้นก็ได้

15. BI คืออะไร

การนำข้อมูลจากดาต้าแวร์เฮาส์ (ระบบ OLAP) มาวิเคราะห์เพื่อดูพฤติกรรมในอดีต พิจารณากระบวนการในปัจจุบัน และทำนายแนวโน้มในอนาคต บางครั้งอาจเรียกการกระทำนี้ว่าระบบเพื่อช่วยการตัดสินใจ (Decision Support System ย่อ DSS)

16. SQL2008 มีเซอร์วิสใดที่เกี่ยวข้องกับ BI โดยตรง

Integration Services (SSIS)Reporting Services (SSRS) Analysis Service (SSAS)

17. SSMS คืออะไร

คือโปรแกรม Microsoft SQL Management Studio ใช้เพื่อป้อนพิมพ์คิวรีและดำเนินการต่างๆ กับ SQL2008

18. OE คืออะไร

Object Explorer ออพเจ็กต์เอ็กซ์พลอเรอร์ทำหน้าที่แสดงออพเจ็กต์ต่างๆ ในฐานข้อมูล

19. DW คืออะไร

Document Windows หน้าต่างเอกสารเป็นหน้าต่างหลักของโปรแกรม SSMS สามารถใช้แสดงสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง

20. QE คืออะไร

คิวรีเอดิเตอร์ Query Editor คือบริเวณสำหรับป้อนพิมพ์คิวรีในโปรแกรม SSMS

 

บทที่ 8

1. QO คืออะไร

คือ Query Optimizer เป็นโปรแกรมภาคหนึ่งในเอนจินฐานข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคิวรี เพื่อหาทางทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด คือกินทรัพยากรน้อยที่สุด

2. ดรรชนีคืออะไร

คือแฟ้มข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีข้อมูลที่คัดลอกมาจากตารางในฐานข้อมูล โดยคัดลอกมาเพียงบางคอลัมน์และเรียงลำดับแถวข้อมูลแล้ว

3. ดรรชนีมีประโยชน์อย่างไร

ทำให้คิวรีรวดเร็วขึ้นเพราะ QO จะใช้ดรรชนีร่วมกับข้อมูลบางส่วนในตารางจึงใช้เวลาน้อยลง

4. PKI คืออะไร

ดรรชนีกุญแจหลัก (Primary Key Indexing ย่อ PKI) คือดรรชนีที่เรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่เป็น PK

5. FKI คืออะไร

ดรรชนีกุญแจนอก (Foreign Key Indexing ย่อ FKI) คือการทำดรรชนีกับคอลัมน์ที่เป็น FK

6. AI คืออะไร

ดรรชนีเผื่อเลือก (Alternate Indexing ย่อ AI) คือการทำดรรชนีกับคอลัมน์ที่ไม่ใช่ PK และ FK

7. SQL2008 จะสร้างดรรชนีชนิดใดให้โดยอัตโนมัติ

PKI

8. BTree มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร

แต่ละกิ่งก้านจะมีสองโหนด หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือโหนดแม่มีโหนดลูกได้แค่สองโหนด

9. ISAM คืออะไร

Indexed Sequential Access Method เป็นโครงสร้างข้อมูลเรียบง่ายที่ใช้การเข้าถึงแบบไล่จากโหนดแรกเรื่อยไปถึงโหนดสุดท้าย

10. เอกซ์เทนท์คืออะไร

ชื่อเรียกหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานในโปรแกรม SQL2008

11. เพจคืออะไร

ชื่อเรียกหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานในโปรแกรม SQL2008 ระดับรองจากเอกซ์เทนท์ เพจเป็นหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับต่ำสุดเพราะถัดจากระดับนี้จะเป็นตัวแถวข้อมูลจริงๆ

12. ข้อมูลหนึ่งแถวมีคอลัมน์ได

1,024 คอลัมน์

13. คอลเลชันคืออะไร

Collation คือกฎที่โปรแกรม SQL2008 ใช้ในการเรียงข้อมูลเมื่อทำดรรชนีและเปรียบเทียบเมื่อค้นข้อมูล

14. โหนดรากคืออะไร

โหนดที่อยู่ในระดับบนสุดในโครงสร้าง BTree

15. TS คืออะไร

Table Scan การค้นหาข้อมูลในตารางที่ไม่ได้ทำดรรชนี เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดและช้าที่สุด

16. ISC คืออะไร

เหมือน TS ทุกอย่าง แต่ ISC เป็นการกวาดในดรรชนีซึ่งปรกติจะเล็กกว่าตารางจริงๆ มาก การทำงานของ ISC จึงรวดเร็วกว่า TS

17. ISK คืออะไร

การค้นข้อมูลที่ทำงานได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

18. RID คืออะไร

ตัวชี้ที่โปรแกรม SQL2008 สร้างไว้ใช้อ้างอิงแถวข้อมูลในตาราง

19. ฮีพคืออะไร

คือตารางใดก็ตามที่ไม่มี CI

20. CI คืออะไร

คือดรรชนีที่สร้างไว้คู่กับ CT เป็นดรรชนีพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุด

21. NCIH คืออะไร

คือดรรชนีแบบ NCI ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อทำงานคู่กับฮีพ

เฉลยคำถามท้ายบท [1]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [1]

บทที่ 1

1. ฐานข้อมูลคืออะไร

ฐานข้อมูลคือสถานที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับใช้ในองค์กรหรือเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

2. ข้อมูลในฐานข้อมูลแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปอย่างไร

ข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นแหล่งเก็บข้อมูลถาวร ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็ต่อเมื่อท่านสั่งให้นำไปเก็บไว้ และจะหายก็ต่อเมื่อท่านสั่งลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นหรือหายไปโดยไม่เจตนา

3. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำงานวันต่อวันเรียกว่าอะไร

ฐานข้อมูลเพื่อการประมวลผลทางธุรกรรม (online transaction processing ย่อ OLTP)

4. ฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรียกว่าอะไร

ดาต้าแวร์เฮาส์ (data warehouse)

5. คิวรี (query) คืออะไร

คือการนำคำสั่ง คำเฉพาะและชื่อตารางมาเขียนเป็นประโยคสั่งหนึ่งหรือหลายประโยคต่อกัน

6. ภาษาชื่อ SQL อ่านออกเสียงว่าอย่างไร

"เอส-คิว-เอล"

7. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (database management system หรือ DBMS) คืออะไร

คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องสนใจฮาร์ดแวร์หรือรายละเอียดในการเก็บข้อมูลทางกายภาพ

8. ท่านจะกระทำการต่างๆ กับฐานข้อมูลได้อย่างไร

เขียนคิวรีสั่งให้ DMBS จัดการ

 

บทที่ 2

1. แอพลิเกชันคืออะไร

คือ "คำจาร์กอน" ในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่รันในคอมพิวเตอร์และทำงานบางอย่าง

2. ในเรื่องฐานข้อมูลคำว่าโปร่งใสหมายถึงอะไร

ผู้ใช้ได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านแอพลิเกชัน จึงไม่เห็นการทำงานหรือโครงสร้างของฐานข้อมูล นั่นคือผู้ใช้ถูกกันไว้ไม่ให้เข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง

3. OLTP คืออะไร

คือสถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงข้อมูลจำนวนน้อยๆ แต่ทำอย่างถี่ๆ

4. ดาต้าแวร์เฮาส์ คืออะไร

คือสถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้จะอัพเดตข้อมูลหรือดึงข้อมูลครั้งละมากๆ แต่มีจำนวนผู้ใช้พร้อมกันจำนวนน้อย

5. วิววัตถุคืออะไร

ตารางข้อมูลชั่วคราวที่ถูกสร้างจากตารางจริงและมีข้อมูลเก็บไว้จริงๆ

6. ชนิดข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตัวอักษร ตัวเลข และวันที่

7. พอยน์เตอร์คืออะไร

เป็นข้อมูลไบนารีที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำหรือในจานบันทึกข้อมูล

8. RDBMS คืออะไร

คือคำที่ใช้เรียกชุดโปรแกรมทั้งมวลที่ประกอบเป็นเอนจินฐานข้อมูลและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล บางครั้งนับรวมชุดพัฒนาโปรแกรมไว้ด้วย

9. แฟ้มแบบ CSV คืออะไร

เป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลตัวอักษรธรรมดาข้อมูลแต่ละคอลัมน์ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคแต่ละบรรทัดถูกแยกจากกันด้วยรหัสขึ้นบรรทัดใหม่

10. จงบอกข้อดีและข้อเสียของแบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

ข้อดีคือการเพิ่มลดระเบียน (record) ทำได้ง่ายมาก ข้อเสียคือการค้นหาข้อมูลทำได้ช้าเพราะต้องไล่ไปตามลำดับชั้น

11. จงบอกข้อดีและข้อเสียของแบบจำลองฐานข้อมูลสัมพันธ์

ข้อดีคือมีบูรณภาพของข้อมูลดีมาก ข้อเสียคือโปรแกรม DBMS ซับซ้อนกว่าแบบจำลอง Flat File, HDM และ NDM

 

บทที่ 3

1. การใช้งานฐานข้อมูลแบบไคลแอนเซอฟเวอร์เป็นอย่างไร

การใช้งานในสภาพแวดล้อมก่อนยุคอินเตอร์เน็ตเฟื่องฟู มักเป็นการใช้งานภายในองค์กร จำนวนผู้ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร อาจมีผู้ใช้เพียงคนเดียวถึงหลายพันคน การทำธุรกรรมจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลครั้งและเพียงแถวเดียว หรือเรคคอร์ดเดียว หรือไม่ก็ดึงข้อมูลเป็นชุดเพื่อการทำรายงาน

2. คลังข้อมูลคืออะไรมีหน้าที่อย่างไร

คลังข้อมูล (data mart) คล้ายโกดังข้อมูลแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีหน้าที่ใช้พักข้อมูลชั่วคราวเพื่อการประมวลผลก่อนนำไปสร้างโกดังข้อมูล คลังข้อมูลจะมีแบบจำลองเหมือนกันกับโกดังข้อมูล

3. ฐานข้อมูลแบบผสมผสานคืออะไร

คือการผสมความต้องการระหว่างฐานข้อมูลในงานธุรกรรมและฐานข้อมูลในงานช่วยตัดสินใจเอาไว้ด้วยกัน จุดมุ่งหมายคือต้องการลดค่าใช้จ่าย

4. data bandwidth คืออะไร

คือแถบความกว้างในการไหลของข้อมูลที่ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำแรมกับฮาร์ดดิสก์

5. RAID คืออะไร

คือการต่อพ่วง HDD ธรรมดาราคาไม่แพงเข้าด้วยกันหลายๆ ตัวเป็นแถวเพื่อเพิ่มความจุหรือเพิ่มความเชื่อถือได้หรือเล็งผลเลิศทั้งสองอย่าง

6. การบีบฐานข้อมูลให้เล็กที่สุดมีข้อเสียอย่างไร

อาจทำให้คิวรีซับซ้อน ใช้เวลาเขียนและบำรุงรักษามาก ซึ่งอาจไม่คุ้มกับเวลาและเงินที่ต้องใช้เพื่อเขียนและบำรุงรักษาคิวรีที่อาจสูงกว่าราคาของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

7. ธรรมชาติของข้อมูลในปัจจุบันต่างจากในอดีตอย่างไร

ในอดีตการใช้คอมพิวเตอร์เน้นเก็บข้อความตัวอักษรและรูปภาพซึ่งกินเนื้อที่ไม่มาก แต่ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลเสียงหรือวิดีโอและอื่นๆ ที่กินเนื้อที่เก็บมากกว่าอดีต

8. Solid-State Disk คืออะไร

คือฮาร์ดดิสก์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ ไม่มีแผ่นจานแม่เหล็ก ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงทำงานเงียบ กินกำลังไฟฟ้าน้อย และที่สำคัญคือทำงานเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ทำจากแผ่นจานแม่เหล็กมาก

9. กฎของเซต (จำกัด) กล่าวว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร

ผลรวมของการทำยูเนียนส่วนต่างๆ ทั้งหมดจะเท่ากับเซตเดิม หมายความว่าการกระทำต่างๆ กับแถวของตารางเราสามารถทำได้อย่างคู่ขนาน คือสามารถทำได้กับทุกแถวไปพร้อมๆ กันโดยไม่จำเป็นต้องไล่ตั้งแต่แถวแรกไปถึงแถวสุดท้าย

 

บทที่ 4

1. ขั้นตอนที่สำคัญสุดในการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไร

การระบุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของฐานข้อมูล

2. บูรณภาพของข้อมูลคืออะไร

กฎที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เจตนา จะหายไปก็ต่อเมื่อท่านสั่งลบอย่างตั้งใจเท่านั้น

3. คิวรีแบบ ad-hoc คืออะไร

คือคิวรีที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองสดๆ เพื่อใช้เฉพาะกิจ

4. ฐานข้อมูลควรเชื่อมต่อกับแอพลิเกชันอย่างไร

อย่างหลวมๆ (loose coupling) การเชื่อมหลวมๆ คือดี การเชื่อมต่อแบบแน่นๆ (tight coupling) ไม่ดี

5. ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

ทำงานได้ดี คิวรีง่าย สร้างแอพลิเกชันได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น

6. การออกแบบทางแนวคิดคืออะไร

เป็นขั้นตอนออกแบบในกระดาษหรือใช้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบเพื่อร่างแผนภูมิต่างๆ เช่นแผนภูมิ ERD เพื่อออกแบบโครงสร้างของตาราง คอลัมน์ และความเชื่อมโยงระหว่างตาราง การทำนอร์มัลไลซ์ก็ควรจะอยู่ในขั้นตอนนี้ด้วย

7. การออกแบบทางตรรกะคืออะไร

เขียนคิวรี DDL (Data definition Language) เพื่อสร้างตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล

8. กฎทางธุรกิจคืออะไร

คือนิยามของกระบวนการ คำจำกัดความและข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

9. การออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ควรสะท้อนกฎทางธุรกิจด้วยอะไร

ใช้โครงสร้างของตาราง และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เป็นตัวสะท้อนกฎทางธุรกิจ

10. การศึกษาจากระบบเดิมอาจศึกษาจากอะไรได้บ้าง

จากเอกสารกระดาษ ฐานข้อมูลเดิมและเวิร์คชีต