เฉลยคำถามท้ายบท [2]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [2]

บทที่ 5

1. ERD มีประโยชน์อย่างไร

แสดงภาพความสัมพันธ์ภายในเอนทิตี และระหว่างเอนทิตี

2. ตีนกามีหน้าที่อะไร

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (one-to-many) หรือหลายต่อหลาย (many-to-many)

3. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งพบได้ในกรณีใด

การแปลงนอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่เพื่อขจัดค่า NULL ออกจากตารางแม่

4. ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายคืออะไร

หมายถึงทุกๆ แถวในตาราง ก อาจเชื่อมโยงกับหลายๆ แถวในตาราง ข

5. สัญลักษณ์รูปวงกลมและขีดหนึ่งขีดใช้แทนอะไร

แสดงความสัมพันธ์แบบศูนย์และหนึ่ง

6. ความสัมพันธ์แบบจำแนกได้คืออะไร

คือความสัมพันธ์แบบที่ตารางลูกถูกแยกแยะโดยตารางแม่ในบางส่วน และถูกกำหนดความผู้พันธ์ในอีกบางส่วน

7. ความสัมพันธ์แบบจำแนกไม่ได้เป็นอย่างไร

คือความสัมพันธ์แบบที่ตารางลูกไม่ขึ้นกับตารางแม่ คือกุญแจหลักของตารางลูกไม่ใช่กุญแจเดียวกับกุญแจหลักในตารางแม่

8. ตารางผูกพันคืออะไร

คือตารางที่มีกุญแจนอกเป็นกุญแจหลักที่มาจากตารางแม่

9. กุญแจหลักมีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตาราง

10. กุญแจเอกลักษณ์คืออะไร

หน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ

 

บทที่ 6

1. นอร์มัลไลเซชันคืออะไร

กระบวนการลดทอนความซ้ำซ้อนข้อข้อมูล หรือการตัดส่วนที่ซ้ำกันโดยไม่จำเป็นในตาราง

2. อะนอมาลิคืออะไร

รูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อเพิ่มลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3. กุญแจเสนอคืออะไร

คือคอลัมน์ที่อาจนำมาใช้ทำ PK ได้

4. การพาดพิงหลายค่า (MVD) คืออะไร

คือกรณีที่ตารางมีสองคอลัมน์ และคอลัมน์หนึ่งเป็น PK และอีกคอลัมน์หนึ่งมีข้อมูลแบบคอลเลคชัน

5. การพาดพิงบางส่วน (PD) คืออะไร

เกิดขึ้นเมื่อคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งมีภาวะ FFD กับคอลัมน์ที่เป็น PK ซึ่งเป็น CK

6. นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่งทำได้อย่างไร

ตัดข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถจำแนกข้อมูลทุกแถวในทุกตารางได้ด้วย PK

7. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สองทำได้อย่างไร

ทำให้คอลัมน์ที่ไม่ใช่กุญแจเป็น FFD ของคอลัมน์ที่เป็น PK และห้ามไม่ให้มี PD

8. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สามทำได้อย่างไร

กำจัดคอลัมน์ที่พาดพิงทางอ้อมกับคอลัมน์ที่เป็น PK

9. นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์ทำได้อย่างไร

ทำให้คอลัมน์ที่เป็นตัวกำหนดทั้งหมดในตารางกลายเป็นกุญแจเสนอ

10. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่มีเป้าหมายเพื่ออะไร

กำจัด MVD

 

บทที่ 7

1. RDBMS คืออะไร

คือซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล อาทิ การทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อแก้ไข เพิ่ม ลบ และนำข้อมูลมาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่นนำมาทำรายงานเป็นต้น

2. สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนเซอฟเวอร์เป็นอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่แยกระหว่างโปรแกรมผู้ให้บริการ (server) กับโปรแกรมผู้รับบริการ (client) โดยโปรแกรมผู้ให้บริการจะวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ให้บริการและโปรแกรมผู้รับบริการจะวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

3. การทำงานแบบไคลแอนท์/เซอฟเวอร์จะมีผลดีก็ต่อเมื่อเป็นอย่างไร

เมื่อแอพลิเกชันฝั่งไคลแอนท์ไม่ได้ติดต่อกับตารางในฐานข้อมูลโดยตรง แต่ทำงานผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเช่นสพร็อซ์

4. มิดเดิลแวร์เป็นอย่างไร

ถ้าไคลแอนท์ติดต่อกับ DS ทางอ้อม โดยไคลแอนท์ติดต่อกับเซอฟเวอร์ ก เพื่อประมวลผลและเซอฟเวอร์ ก ติดต่อกับ DS อีกทอดหนึ่ง อย่างนี้ถือว่าเซอฟเวอร์ ก เป็นมิดเดิลแวร์

5. สถาปัตยกรรมแบบ n-tier เป็นอย่างไร

กรณีที่ไคลแอนท์รันแอพลิเกชันซึ่งทำงานประสานกับมิดเดิลแวร์หลายตัว

6. SOA คืออะไร

สถาปัตยกรรมที่เน้นเซอร์วิส ไคลแอนท์รันแอพลิเกชันซึ่งทำงานประสานกับเซอร์วิสหลายตัวจากหลายแหล่ง บางครั้งเป็นการเรียกหาเซอร์วิสผ่านเว็บด้วยโปรโตคอล SOAP

7. SQL2008 สร้างอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลได้กี่อินสแตนซ์

50

8. Query Optimizer มีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่หาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคิวรี

9. ล็อกคืออะไร

กลไกที่ใช้เพื่อป้องกันการขัดแย้งกันของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดียวกันพร้อมๆ กัน

10. DML คืออะไร

คำสั่งสามัญที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง select, insert, update และ delete

11. DDL คืออะไร

คำสั่งที่ใช้สร้าง แก้ไข หรือจัดการตาราง ข้อกำหนด และออพเจ็กต์ต่างๆ ในฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง create, drop และ alter

12. ระบบปฏิบัติการ SQLOS คืออะไร

ระบบปฏิบัติการที่อยู่ภายใน SQL2008

13. Service Broker มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องสร้างและบริหารคิวเอง เพราะ SB จะดูแลให้โดยอัตโนมัติ

14. SMO คืออะไร

คือชุดของออพเจ็กต์ใช้ทำหน้าที่เผยให้เห็นว่า SQL2008 มีการตั้งค่ากำหนดอะไรไว้บ้าง ผู้ใช้สามารถเขียน MC เพื่ออ่านค่า SMO หรือจะเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดเหล่านั้นก็ได้

15. BI คืออะไร

การนำข้อมูลจากดาต้าแวร์เฮาส์ (ระบบ OLAP) มาวิเคราะห์เพื่อดูพฤติกรรมในอดีต พิจารณากระบวนการในปัจจุบัน และทำนายแนวโน้มในอนาคต บางครั้งอาจเรียกการกระทำนี้ว่าระบบเพื่อช่วยการตัดสินใจ (Decision Support System ย่อ DSS)

16. SQL2008 มีเซอร์วิสใดที่เกี่ยวข้องกับ BI โดยตรง

Integration Services (SSIS)Reporting Services (SSRS) Analysis Service (SSAS)

17. SSMS คืออะไร

คือโปรแกรม Microsoft SQL Management Studio ใช้เพื่อป้อนพิมพ์คิวรีและดำเนินการต่างๆ กับ SQL2008

18. OE คืออะไร

Object Explorer ออพเจ็กต์เอ็กซ์พลอเรอร์ทำหน้าที่แสดงออพเจ็กต์ต่างๆ ในฐานข้อมูล

19. DW คืออะไร

Document Windows หน้าต่างเอกสารเป็นหน้าต่างหลักของโปรแกรม SSMS สามารถใช้แสดงสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง

20. QE คืออะไร

คิวรีเอดิเตอร์ Query Editor คือบริเวณสำหรับป้อนพิมพ์คิวรีในโปรแกรม SSMS

 

บทที่ 8

1. QO คืออะไร

คือ Query Optimizer เป็นโปรแกรมภาคหนึ่งในเอนจินฐานข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคิวรี เพื่อหาทางทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด คือกินทรัพยากรน้อยที่สุด

2. ดรรชนีคืออะไร

คือแฟ้มข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีข้อมูลที่คัดลอกมาจากตารางในฐานข้อมูล โดยคัดลอกมาเพียงบางคอลัมน์และเรียงลำดับแถวข้อมูลแล้ว

3. ดรรชนีมีประโยชน์อย่างไร

ทำให้คิวรีรวดเร็วขึ้นเพราะ QO จะใช้ดรรชนีร่วมกับข้อมูลบางส่วนในตารางจึงใช้เวลาน้อยลง

4. PKI คืออะไร

ดรรชนีกุญแจหลัก (Primary Key Indexing ย่อ PKI) คือดรรชนีที่เรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่เป็น PK

5. FKI คืออะไร

ดรรชนีกุญแจนอก (Foreign Key Indexing ย่อ FKI) คือการทำดรรชนีกับคอลัมน์ที่เป็น FK

6. AI คืออะไร

ดรรชนีเผื่อเลือก (Alternate Indexing ย่อ AI) คือการทำดรรชนีกับคอลัมน์ที่ไม่ใช่ PK และ FK

7. SQL2008 จะสร้างดรรชนีชนิดใดให้โดยอัตโนมัติ

PKI

8. BTree มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร

แต่ละกิ่งก้านจะมีสองโหนด หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือโหนดแม่มีโหนดลูกได้แค่สองโหนด

9. ISAM คืออะไร

Indexed Sequential Access Method เป็นโครงสร้างข้อมูลเรียบง่ายที่ใช้การเข้าถึงแบบไล่จากโหนดแรกเรื่อยไปถึงโหนดสุดท้าย

10. เอกซ์เทนท์คืออะไร

ชื่อเรียกหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานในโปรแกรม SQL2008

11. เพจคืออะไร

ชื่อเรียกหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานในโปรแกรม SQL2008 ระดับรองจากเอกซ์เทนท์ เพจเป็นหน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับต่ำสุดเพราะถัดจากระดับนี้จะเป็นตัวแถวข้อมูลจริงๆ

12. ข้อมูลหนึ่งแถวมีคอลัมน์ได

1,024 คอลัมน์

13. คอลเลชันคืออะไร

Collation คือกฎที่โปรแกรม SQL2008 ใช้ในการเรียงข้อมูลเมื่อทำดรรชนีและเปรียบเทียบเมื่อค้นข้อมูล

14. โหนดรากคืออะไร

โหนดที่อยู่ในระดับบนสุดในโครงสร้าง BTree

15. TS คืออะไร

Table Scan การค้นหาข้อมูลในตารางที่ไม่ได้ทำดรรชนี เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดและช้าที่สุด

16. ISC คืออะไร

เหมือน TS ทุกอย่าง แต่ ISC เป็นการกวาดในดรรชนีซึ่งปรกติจะเล็กกว่าตารางจริงๆ มาก การทำงานของ ISC จึงรวดเร็วกว่า TS

17. ISK คืออะไร

การค้นข้อมูลที่ทำงานได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

18. RID คืออะไร

ตัวชี้ที่โปรแกรม SQL2008 สร้างไว้ใช้อ้างอิงแถวข้อมูลในตาราง

19. ฮีพคืออะไร

คือตารางใดก็ตามที่ไม่มี CI

20. CI คืออะไร

คือดรรชนีที่สร้างไว้คู่กับ CT เป็นดรรชนีพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุด

21. NCIH คืออะไร

คือดรรชนีแบบ NCI ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อทำงานคู่กับฮีพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: